• Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri od 25.11. 2021

     • Na základe vyhlášky č. 262/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, je povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty od 25. 11. 2021 počas celej doby v interiéri, t. j. žiaci musia mať prekryté horné dýchacie cesty aj počas vyučovania v triedach.

      vyhlaska_262-1.pdf

     • POUČENIE PRE OSOBY, KTORÉ MAJÚ NARIADENÉ KARANTÉNNE OPATRENIA V ŠKOLE

     • Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré sú plne očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a zároveň sa u nich nevyskytujú klinické príznaky ochorenia.

       

      Dodržiavanie karantény SA NETÝKA ostatných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami z uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorým bola nariadená karanténa.

       

      V prípade záujmu o RT PCR test na ochorenie COVID-19 je možné požiadať o termín prostredníctvom ošetrujúceho lekára alebo objednaním cez stránku korona.gov.sk prostredníctvom formulára: https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php. Do poznámky je potrebné uviesť kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 a dátum posledného kontaktu s touto osobou.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 59b zák. č. 355/2007 Z. z. vydal Vyhlášku č. 252/2021 V. v. SR Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (ďalej len vyhl. č. 252/2021), ktorou nariadil podľa § 12 ods. 2 písm. c) a f) zákona opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

      Podľa § 3 ods. 1 vyhl. č. 252/2021 všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

       

      Podľa § 1 ods. 2 písm. h) vyhl. č. 252/2021 úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:

      1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,

      2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,

      3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,

      4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo

      5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

       

      Ďalej podľa § 3 ods. 2 vyhl. č. 252/2021 povinnosť karantény podľa ods. 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

      a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

      b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

      c) je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

      d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

      a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

       

      Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 vyhl. č. 252/2021 sa karanténa podľa ods. 1 končí:

      a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

       

                  Ďalej podľa § 3 ods. 6 vyhl. č. 252/2021 osoba v izolácii - osoba, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie počas obdobia podľa odseku 1 je povinná v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) a d) zák. č. 355/2007 Z. z.:

      a) dodržiavať karanténu,

      b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,

      c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

      d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,

      e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,

      f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

      g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

      h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

      i) o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

      j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      k) pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch podľa ods. 7 musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

      Podľa § 3 ods. 7 vyhl. č. 252/2021 miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

      a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe,

      b) odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,

      c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk,

      d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

       

      Ďalej je podľa § 3 ods. 8 vyhl. č. 252/2021 platí, že ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odseku 1 a 6 zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť.

       

     • Zapoj sa do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

     • Milí rodičia, milí naši žiaci!

      V období od 19.11. do 2.12.2021 sa naša škola znova zapojí do projektu “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Tento školský rok podmienky pre zapojenie sa škôl koordinátorky trošku upravili.

      Pre každú triedu na škole sa akceptujú maximálne dve mužské a dve ženské krabice plné lásky, ktoré budú pani učiteľkami skontrolované a pripravené podľa inštrukcií zbierky. Náš plán by bol baliť krabičky pre seniorov so žiakmi na hodinách etickej výchovy. Väčšina žiakov tento projekt už pozná, ale pani učiteľky si s deťmi ešte preberú, čo je vhodné dať do krabíc, kto čo môže priniesť a zabaliť. Aktivita nie je povinná, avšak bude nás veľmi tešiť, ak spolu s nami venujete chvíľku času vybratiu vhodnej drobnosti (niečo sladké, slané, teplé, mäkké, malé, voňavé, na zábavu a zo srdca).

      Ak sa rozhodnete prispieť aj vlastnou hotovou krabicou, môžete tak spraviť. Chceme Vás však poprosiť dôkladne si prejsť pokyny a taktiež dodržať hygienické pokyny. Špeciálnu pozornosť venujte tomu, čo nedať do krabičiek. Hotové krabičky môžete odovzdať ráno pri vchode do budovy - lavica označená letáčikom „Koľko lásky“.

      Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, žiaľ, ani tento rok nie je možné odovzdať krabičky zo škôl priamo do zariadení pre seniorov. Po zabalení krabičky odovzdáme do povinnej karantény kontaktnej osobe v Šali. Následne poputujú krabičky do rúk seniorov v našom meste.
      Detailné pokyny a inšpiratívne videá nájdete na stránke https://www.kolkolasky.sk/ .

      Ak budete mať akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na p. uč. Z. Urbancovú (správou cez edupage) alebo na triednych učiteľov.

      Naším zámerom je rešpektovať pravidlá zbierky, pretože sú opodstatnené pre správne fungovanie systému zbierky.

      Tak hor sa do zbierania a balenia!

     • Zber papiera od 19.11. do 24.11.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 19. 11. 2021  až 24. 11. 2021 sa uskutoční zber starého papiera, keďže mnohí ste nás kontaktovali, že počas 1. zberu, ste papier nestihli doniesť, a radi by ste ho odovzdali a tým podporili našu školu.

      Starý papier, letáky, noviny môžete nosiť od 7.00 do 16.00 hod. Kartón a lepenku, prosím, nemiešajte s iným papierom. Kontajner na papier nájdete v areáli školy pri telocvični.

     • 15. 11. 2021 preberanie samotestov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 15.11. 2021 očakávame ďalšiu dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) budeme vydávať zákonným zástupcom vo veľkej telocvični  15. 11. 2021 od 12.00 do 16.00 hod. Rodičia, ktorí si samotesty 15.11.2021 nepreberú, si dohodnú termín prevzatia samotestov s triednym učiteľom.

       

       

     • Rozhodnutia RÚVZ pre uplatnenie pandemickej OČR

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že Sociálna poisťovňa pri čerpaní pandemickej OČR po uzatvorení triedy na základe rozhodnutia RÚVZ bude od vás požadovať doklad o uzatvorení triedy, potrebné rozhodnutia RÚVZ nájdete na stránke školy v kolónke: Pre rodičov a žiakov/ Tlačivá pre rodičov; Rozhodnutia RÚVZ.

       

      V prípade starostlivosti o deti mladšie ako 11 rokov máte na pandemické ošetrovné nárok ak:

      • dieťaťu bola nariadená karanténa/izolácia, alebo
      • jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, alebo
      • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bola jej nariadená karanténa/izolácia alebo bola hospitalizovaná.

       

       

       

       

     • Preberanie samotestov

     • Vážení rodičia,

      dnes sme obdržali ďalšiu dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) vydávame zákonným zástupcom vo veľkej telocvični dnes 27. 10. 2021 od 12.00 do 16.00 hod. Rodičia, ktorí si samotesty dnes nepreberú, si dohodnú termín prevzatia samotestov s triednym učiteľom po prázdninách. Stále máme len samotesty objednaných v auguste. Počet pre ostatných záujemcov nám ministerstvo nezvýšilo.

       

     • POSTUP ŠKOLY po zistení pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19

     • 1. Ak rodič oznámi škole pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 u žiaka školy, je potrebné nahlásiť AKÝ VÝSLEDOK TESTU na ochorenie COVID-19 má osoba:
      1. domáci (školský) antigénový test,
      2. antigénový test na Mobilnom odbernom mieste,
      3. RT PCR test na Mobilnom odbernom mieste.
       

      Domáci antigénový test sa nepovažuje za oficiálne potvrdený výsledok ochorenia COVID-19, na základe ktorého by mohol RÚVZ okamžite zabezpečovať protiepidemické opatrenia. Tento test sa musí čo najrýchlejšie potvrdiť podľa bodov 2., 3.
      V prípade, že má žiak klinické príznaky a má pozitívny domáci Ag test je vysoko pravdepodobné, že sa jedná o ochorenie COVID-19. Pravdepodobnosť falošnej pozitivity pri Ag testoch je veľmi nízka. U osôb, ktoré sú choré a majú príznaky fungujú Ag testy veľmi spoľahlivo.

      2. Žiaka MÔŽE OBJEDNAŤ NA RT PCR TEST:
      - ošetrujúci lekár,
      - sám rodič cez stránku korona.gov.sk prostredníctvom formulára:
      https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php,
      - riaditeľ školy po vyžiadaní súhlasu rodiča a po dohode s RÚVZ v Nitre na MOM v pracovných dňoch v čase medzi 7.30 – 8.30 h.

      3. Rodič oznamuje, či má pozitívny žiak KLINICKÉ PRÍZNAKY typické pre ochorenie COVID-19. Ak má žiak klinické príznaky je dôležité zistiť, OD KTORÉHO DŇA sa vyskytli prvé klinické príznaky. Klinické príznaky sú zvýšená telesné teplota nad 37 °C, horúčka, nádcha, výtok z nosa, kašeľ, únava, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, u detí často aj hnačka alebo zvracanie.

      4. Po potvrdení ochorenia COVID-19 u žiaka VYDÁ RÚVZ V NITRE bezodkladne ROZHODNUTIE o nariadení opatrení na predchádzanie ochoreniam – zákaz prevádzky v triede a zároveň nariadi karanténne opatrenia. V rozhodnutí budú presne uvedené všetky dôležité dátumy – dokedy je prerušené vyučovanie v triede, kedy najskôr môžu ísť osoby na test, dokedy trvá karanténa.
      5. Riaditeľ školy zabezpečí poskytnutie informácií uvedených v rozhodnutí RÚVZ všetkým dotknutým osobám, t.j. zabezpečí poučenie rodičov žiakov, zamestnancov o tom, že všetky osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 SÚ POVINNÉ DORŽIAVAŤ KARANTÉNNE OPATRENIA.
      6. Osoba, ktorá má nariadenú karanténu JE POVINNÁ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ telefonicky, e-mailom alebo sms správou svojho ošetrujúceho lekára.
      7. Rodičia žiakov a zamestnanci sú povinní SLEDOVAŤ ZDRAVOTNÝ STAV osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
      8. Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré sú plne očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami  a zároveň sa u nich nevyskytujú klinické príznaky ochorenia.

      9. Dodržiavanie karantény  SA NETÝKA OSTATNÝCH OSÔB  žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami zo školy, ktorým bola nariadená karanténa.

       

       

     • Oznam pre zákonných zástupcov

     • Okres Šaľa je podľa aktuálneho COVID automatu oranžový a rodič má povinnosť predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). V prípade nepredloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti sa žiak považuje za príznakového.  Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má možnosť odoslať ho formou EDUPAGE, e-mailom, alebo kontaktuje detského lekára, ktorý ho bude usmerňovať.

      Na základe Školského semaforu ZŠ J. C. Hronského prechádza  od 18. 10. 2021 zo zelenej fázy do oranžovej, teda je v škole potvrdený minimálne jeden prípad na COVID-19. Z tohto dôvodu sa na nevyhnutný čas upravuje vyučovanie predmetov telesná výchova, náboženská výchova a etická výchova s minimalizovaním premiešavania tried tak, aby vyučovanie nepredstavovalo zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID -19. To isté pravidlo platí pri realizovaní krúžkovej činnosti.

      Vyučovanie v škole sa realizuje kombinovanou formou. Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v prípade, ak trieda pôjde do 10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku). Karanténu možno ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najneskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID - 19. Prezenčná forma vyučovania sa zabezpečuje v triedach, ktoré neboli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na ochorenie COVID -19.

      Rodič naďalej zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy, zabezpečuje pre žiaka dve rúška na deň. V prípade podozrenia na  COVID -19  (žiak bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19) a v prípade potvrdenia ochorenia o tom bezodkladne informuje školu.

      Škola  zabezpečuje dezinfekciu priestorov školy, obmedzuje vstup cudzím osobám, upozorňuje žiakov na nutnosť dodržiavania hygienických pravidiel s cieľom udržať bezpečné prostredie po dobu trvania pandémie COVID -19.

      Škola  priebežne aktualizuje informácie, spolupracuje s RÚVZ  a bezodkladne informuje rodičov o zmene epidemiologickej situácie v jednotlivých triedach.

     • V grantovej výzve "Vy rozhodujete, My pomáhame" sme uspeli

     • Milí rodičia,

      s radosťou vám oznamujeme , že vďaka vašej podpore sme sa v grantovej výzve "Vy rozhodujete, My pomáhame" umiestnili s naším projektom " Učebňa v prírode" na 2. mieste a na realizáciu projektu sme z Nadácie Pontis získali 600 €. O realizácii projektu "Učebňa v prírode" vás budeme priebežne informovať.

     • Krúžok robotiky je dočasne pozastavený

     • Vážení rodičia,

      momentálne krúžok robotiky v našej školy do odvolania nebude fungovať zo strany spoločnosti, ktorá nám krúžok ponúkla. O začiatku fungovania krúžku vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie!

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe vyhlášky č. 250 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 1.10.2021 podľa § 2 bodu 2 písmeno c žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ( vyučovacia hodina, pobyt v oddelení ŠKD) nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

      V spoločných priestoroch školy ( chodby, WC, jedáleň) žiaci musia mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom/ respirátorom/šatkou.

      vyhlaska_250.pdf

       

     • Zber papiera končí zajtra 24. 09.2021 o 13.00 hod.

     • Vážení rodičia,

      ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do zberu papiera a priniesli ho do našej školy. Tí, ktorí ste si dovoz papiera naplánovali na piatok, prosíme, aby ste tak urobili najneskôr do 13.00 hod. O výsledku zberu vás budeme informovať.

     • Výdaj samotestov

     • Vážení rodičia,

      dnes sme obdržali 2. dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) vydávame zákonným zástupcom vo veľkej telocvični dnes 23.09. 2021 od 13.00 do 16.00 hod. a zajtra 24.09. 2021 od 7.00 do 16.00 hod. Stále máme len samotesty objednaných v auguste. Počet pre ostatných záujemcov nám ministerstvo nezvýšilo. Na základe mailu z ministerstva vás chceme požiadať, aby ste v momentálnej situácii deti doma testovali dvakrát týždenne (štvrtok, nedeľa) a výsledok testovania nahlásili cez edupage Žiadosti/vyhlásenie - Domáci AG samotest - oznámenie o použití. Ďalšia distribúcia samotestov bude viazaná na počet oznámení o vykonaní domáceho testovania.

      Ďakujeme!

     • Zabehni čo najďalej 23.09.2021

     • Milí rodičia, starí rodičia, súrodenci, kolegovia, priatelia školy, Šaľania,

      pri príležitosti Európskeho týždňa športu organizujeme dňa 23. septembra 2021 od 9:00 do 16:00 hod. 4. ročník akcie ZABEHNI ČO NAJĎALEJ.

      Zapojte sa aj vy do bežeckej štafety a prispejte svojimi zabehnutými kilometrami.


     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa počas školského roka 2021/2022 a po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní

     • V škole prebieha od 2. 9. 2021 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Pri príprave školského roka 2021/2022 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

      Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov:

      ·         Cestou do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka 1. ročníka môže do 15. 9. 2021 v budove školy sprevádzať po šatňové skrinky vždy len jeden zákonný zástupca.

      ·         Všetky osoby  pri vstupe do budovy sú povinné mať rúško a použiť  dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vchode do budovy.

      ·         Žiaci 1. stupňa, ktorí nechodia do ŠKD, a žiaci 2. stupňa prichádzajú do školy v čase od 7.15 do 7.50. Po rannom filtri a prezutí sa idú hneď do svojich tried.

      ·         Návštevník školy môže do budovy školy vstúpiť len so súhlasom riaditeľky školy. Je povinný mať nasadené rúško/respirátor a podpísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

      ·         Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy cez systém edupage alebo na tlačive Vyhlásenie o bezpríznakovosti a po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni( vrátane soboty a nedele) Tlačivá sú uverejnené na stránke školy a v tlačenej forme sú pri vchodových dverách do budovy školy.

      ·         Každý žiak si do šatňovej skrinky odloží rezervné rúško/respirátor (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) a odchádza si  umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Za nosenie rúška/respirátora podľa predpisov RÚVZ zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa.

      ·         Žiak nosí rúško/respirátor počas celého pobytu v škole, vo vnútorných i vonkajších priestoroch základnej školy. Rúško/ respirátor si žiak sníma len na nevyhnutný čas počas jedenia vo svojej triede, resp. v školskej jedálni.

      ·         Všetci zamestnanci školy sú povinní nosiť rúško/ respirátor v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

      ·         V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

      ·         Učitelia budú organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

      ·         Počas  prestávky medzi hodinami v danej triede učitelia zabezpečia priame vetranie a žiaci sa budú podľa možnosti zdržiavať v triedach s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.

      ·         Učitelia opakovane vedú  žiakov k dodržiavaniu hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

      ·         Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Triedni učitelia z triedneho fondu zabezpečia do tried tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok na ruky a papierové utierky.

      ·         Najmenej raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci/zamestnanci nachádzajú.

      ·         Minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí) sa vykoná dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí.

      ·         Minimálne 3x denne, resp. podľa potreby sa zrealizuje upratovanie a dezinfekcia toaliet.

      ·         Po opustení izolačnej miestnosti  osobou  s príznakmi  infekčného  ochorenia  bude  miestnosť  dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

      ·         V školskej jedálni sa budú dezinfikovať povrchy stolov po každej skupine žiakov.

      ·         Upratovací personál bol  informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

      ·         Otvorenie školského roku pre žiakov  prvého ročníka sa uskutoční v  v exteriéri s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ak sa pre nepriazeň počasia nedá realizovať v exteriéri, tak bude v školskej jedálni za prítomnosti len jedného zákonného zástupcu. Ostatné triedy majú otvorenie (zahájenie) školského roku bez sprievodcov v triede.

      ·         Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter( meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk).

      ·         Prevádzka ŠKD bude od 3. 9.  2021 pre deti 1. - 4. ročníka zabezpečená po vyučovaní v jednotlivých oddeleniach do 16.30 hod. Ranná prevádzka ŠKD je od 6.30 hod. do 7.30 hod.  V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie môže nastať obmedzenie prevádzky ŠKD. Rodičia detí v ŠKD do budovy školy nevstupujú, pani vychovávateľku v popoludňajších hodinách kontaktujú telefonicky. Telefónne čísla budú vždy umiestnené na dverách 1. vchodu.

      V Šali, dňa 01.09. 2021