• Zmena - skrátenie vyučovania

     • Vážení rodičia,

      od 22.06.2021 sa z dôvodu vysokých teplôt skracuje vyučovanie

      22. – 23.6.2021 sa vyučuje podľa rozvrhu:

       

      1. hodina       8:00 – 8:35

      2. hodina      8:45 – 9:20

      3. hodina       9:30 – 10:05

      4. hodina       10:25 – 11:00

      5. hodina       11:10 – 11:45

      6. hodina       11:55 – 12:30

       

      Od 24.6.2021 1. stupeň končí 4. hodinou o 11.35 hod. a 2. stupeň 5. hodinou o 12.25 hod. (klasické zvonenie).

     • Oznam z 1. kola volieb členov rady školy za rodičov

     • Prvé kolo volieb do Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa naplánované na deň 17.06. 2021 nebolo možné uskutočniť z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny možných voličov z radov rodičov vo voľbách. Po preskúmaní prezenčných listín konštatovala mandátová komisia v zložení: Ing. Iveta Laláková - predsedníčka, Mgr. Katarína Vrábelová – členka, RnDr. Zita Tokárová – členka, neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny možných voličov (prítomných bolo 65 voličov).

       

      Riaditeľka školy vyhlásila druhé kolo volieb do RŠ na 22.06.2021 o 16.00 hod. v budove školy.

     • Informácie k voľbám Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského v Šali

     • Milí rodičia,

      pár informácií k zajtrajšej voľbe do Rady školy (RŠ) pri ZŠ J.C. Hronského v Šali:

      • RŠ je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania, plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky, odvoláva a volí riaditeľa školy,
      • vaša účasť nie je povinná, ale rozhodujete o zložení RŠ na najbližších 5 rokov,
      • RŠ sa skladá z 11 členov – 4 volení zástupcovia rodičov, 2 volení zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 volený zástupca nepedagogických zamestnancov a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Priebeh voľby 4 zástupcov rodičov:

      • dňa 17.6.2021 sa uskutoční prvé kolo voľby 4 zástupcov RŠ za rodičov,
      • ak má zákonný zástupca viac detí, ktoré školu navštevujú, voliť bude v triede najmladšieho z nich,
      • rodičia jednotlivých tried si navrhnú kandidátov (môžu, nemusia), resp. sa aj sami môžu za kandidáta prihlásiť, je nutné podpísať súhlas s kandidatúrou, ktorý budú mať k dispozícii triedni učitelia alebo vedenie školy,
      • mandátová komisia (3 členovia, z toho 2 z prítomných nekandidujúcich rodičov) overí, či sa zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov,
      • z navrhnutých a prihlásených kandidátov sa vytvorí hlasovací lístkov, ktorý bude následne volebnou komisiou (5 členov, z toho 4 z prítomných nekandidujúcich rodičov) distribuovaný do tried,
      • volíte maximálne 4 členov, teda na hlasovacom lístku zakrúžkujete najviac 4 poradové čísla kandidátov,
      • po odovzdaní hlasovacích lístkov následne volebná komisia zostaví poradie kandidátov, o výsledkoch budú kandidáti aj verejnosť informovaní v nasledujúcich dňoch,
      • ak sa nezíde nadpolovičná väčšina možných voličov, voľby neprebehnú a uskutoční sa druhé kolo (o ňom Vás budeme včas informovať), druhé kolo si už nevyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich, o RŠ školy v tomto prípade rozhoduje akýkoľvek počet prítomných.
     • Hlasujte za náš projekt v Tesco predajni

     • Milí rodičia,

      v pondelok 14.6.2021 sa spúšťa v rámci grantového programu Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame” hlasovanie v predajni Tesco vo Veči.

      Pomôžte vaším hlasom získať pre naše deti v škole jedinečný oddychovo- učebný priestor v prírode.

      Za nákup v predajni Tesco získate hlasovací žetón, ktorý vhodíte do hlasovacej schránky označenej "UČEBŇA v PRÍRODE"

      Dominantou učebne vonku bude krytý altánok s lavicami. V rámci vyučovacích hodín techniky, pracovného vyučovania a biológie vybudujeme s deťmi svojpomocne bylinkové záhony, domček pre hmyz a včelí a motýlí záhon, o ktoré sa deti budú starať nielen počas vyučovania, ale aj v čase mimoškolských aktivít. Po dlhom období strávenom doma, pobyt a aktivity vonku deti jednoznačne potrebujú.

      Vonku nám to myslí, lebo máme kyslík!

     • Voľby členov do Rady školy pri ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že dňa 17. júna 2021 o 16.00 hod. sa uskutočnia na pokyn zriaďovateľa voľby členov do Rady školy pri ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa. 

      Po konzultácii s RÚVZ v Nitre sa voľby členov uskutočnia vo vnútorných priestoroch ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa. Podľa vyhlášky 208/2021 §1 bod h) je počet osôb v interiéri obmedzený, preto vás žiadame, aby sa volieb zúčastnil len 1 zákonný zástupca detí.  

      V prípade, že máte v škole viac detí, prosíme vás, aby ste sa zúčastnili volieb v triede najmladšieho dieťaťa.

      Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom/ respirátorom.  Každý rodič si prinesie vlastné pero.

      Voľby zástupcov rodičov zabezpečí zástupca poverený riadením školy v spolupráci s volebnou komisiou.


      1) Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ. Kandidáti do volieb sa môžu prihlásiť osobne u riaditeľky školy, telefonicky alebo emailom. Termín prijatia kandidátov do volieb do RŠ za základnú školu je do 9,00 hod. dňa volieb.


      2) Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví prezenčné listiny voličov, ktoré môžu byť viaceré, zostavené podľa jednotlivých tried ZŠ, vyhotoví volebné lístky, ktoré budú obsahovať očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov a budú obsahovať dátum konania volieb. Skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej urny a zabezpečí transparentný priebeh volieb.


      3) Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých kandidátov. Môže sa uviesť i trieda, ktorú navštevuje dieťa kandidáta do Rady školy.


      4) Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac štyroch kandidátov za rodičov ZŠ uvedených na volebnom lístku. Platný je ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený, alebo nižší počet kandidátov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.


      5) Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.


      6) Členmi RŠ sa stávajú prví štyria kandidáti podľa počtu získaných hlasov za rodičov žiakov ZŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov štvrtého, piateho a ďalších v poradí, o zvolení za člena RŠ za rodičov ZŠ rozhodne žreb. Žrebovanie uskutoční volebná komisia v prítomnosti zástupcov zriaďovateľa, alebo ním poverenej osoby (riaditeľ školy).


      V Šali dňa 9.6.2021                                                                        Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŠ

      Volebny_poriadok_pre_volby_clenov_do_Rady_skoly.docx

     • Deň narcisov nemôže mať pauzu

     • Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

      „Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a  potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú. Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude.“ približuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

      Ako môžete tento rok prispieť?

      NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

      Od 10.6. do 12.6. : exkluzívne v obchodoch Tesco - prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni

      Od 7.6. : 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia

      ONLINE A SMS ZBIERKA

       Od  7.6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredníctvom:

      • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)

      • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

      • QR kódu

       

     • Zmena prevádzky ŠKD a oznam o obnovení vyučovania ETV, NAV a TSV na 1. stupni

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu uvoľňovania  protipandemických opatrení pristupujeme k úprave  organizácie vyučovania v 1. - 4. ročníku a režimu ŠKD, a to s účinnosťou od pondelka  24.5. 2021.

      Režim prevádzky ŠKD od 24.05.2021:

      Ranný ŠKD:   od 06:00 hod.  dve oddelenia       

      ŠKD po vyučovaní:   do 16:30 hod.   sedem oddelení

      Pri odchode žiakov z ŠKD pokračujeme v telefonickom vyžiadaní dieťaťa. Rodičov naďalej žiadame o to, aby do budovy školy nevstupovali. V prípade samostatného  odchodu dieťaťa z ŠKD je nutné písomné vyjadrenie rodiča s dátumom, časom odchodu a podpisom zákonného zástupcu.

      Organizácia vyučovacieho procesu v 1. - 4. ročníku od 24.05.2021

      Obnovuje sa vyučovanie ETV a NAV.

      Vyučovanie TSV sa organizuje  v rámci odporučení   https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov. Žiaci sa budú prezliekať podľa pokynov vyučujúceho, podľa možnosti mimo šatní pri telocvični.

     • „ Máj, lásky čas“

     • Milí rodičia a žiaci,

      naša škola sa rozhodla zapojiť do novej výzvy „Máj, lásky čas“. Počas super vianočnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ ste preukázali, koľko dobra vo Vás je. Bohato sme obdarili dokopy 186 seniorov. Tentokrát sa budú vytvárať pohľadnice pre seniorov.

      Ukážte, koľko lásky je vo Vašich srdiečkach, pretože počas mesiaca lásky by nikto nemal byť sám.

      Jediná podmienka je vlastnoručne vyrobená pohľadnica s venovaním. Tentokrát Vás poprosím, nepíšte oslovenie „milá babička, milý deduško“. Pokúste sa neutrálne osloviť seniorov „Milí naši starkí....“ alebo podobne.


      Čo napísať na pohľadnicu? Povzbudivé slová, pozitívne motto či milú básničku. Fantázii sa medze nekladú. Vložte kúsok seba. K pohľadnici môžete priložiť aj drobný darček. Ideálne s motívom srdca. Prikladám letáčik pre inšpiráciu. Obálka môže byť obyčajná, ale aj Vami vyrobená, no musí sa zmestiť do schránky. Ideálne obálka veľkosti A5. Prosím odovzdať ju nezalepenú, pre menšiu kontrolu.


      Hotové obálky s pohľadnicou odovzdajte pani učiteľke triednej alebo kontaktnej osobe našej školy p.uč.Urbancovej. Môžete sa zapojiť sami či s rodičmi alebo kamarátmi. Budeme sa tejto akcii taktiež venovať v rámci etickej a výtvarnej výchovy.


      Vyzbierané hotové obálky zanesieme do schránok v zariadeniach pre seniorov v Šali. Nakoľko sa nám v zime nepodarilo odovzdať osobne deduškom a babičkám „vianočné krabice“, tentokrát by sme to radi zaniesli aspoň do ich schránok.


      Či sa môže napísať aj Vaša spätná adresa na pohľadnicu? Organizátorky výzvy sa vyjadrili takto: „Nikomu nezakazujeme uvádzať svoju spätnú adresu pre prípad, že by adresát chcel na pohľadnicu odpísať. Je však veľmi veľa seniorov v zariadeniach, ktorí nemajú možnosť odpísať, a preto sa pripravte aj na to, že odpoveď nedostanete. Môže to byť z rôznych dôvodov, napr. daný človek už neudrží pero alebo nevie, ako podať obálku s odpoveďou, je ležiaci pacient atď.“ Toto rozhodnutie necháme na Vás, či priložíte obálku s Vašou spätnou adresou a so známkou.
       

      Pevne verím, že Vás tento skvelý nápad oslovil a zapojíte sa vo veľkom štýle ako v zime. Keď budete mať akékoľvek otázky, pokojne mi napíšte.

      Zuzana Urbancová

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 3.5. 2021

     • Vážení rodičia,

      zajtra 3.5. 2021 predkladáte ako zákonní zástupcovia nové Vyhlásenie o bezinekčnosti. Môžete si ho stiahnuť tu:vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti_od_3.5.2021.pdf, vyplniť v pondelok 3.5. 2021 pred školou (tlačivá budú k dispozícii) alebo ho môžete podať elektronicky cez edupage z vášho rodičovského konta.

      Návod na podanie elektronického vyhlásenia nájdete tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132.

      Do budovy školy môžu vstúpiť len žiaci s vyplneným novým Vyhlásením o bezinfekčnosti. Žiaci, ktorí toto vyhlásenie nebudú mať, nebudú vpustení do budovy školy.

      V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní po dobu 3 a viac dní (vrátane soboty a nedele), ste povinní predložiť vždy pri jeho nástupe do školy nové vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • Oznam k vyučovaniu od 3.5.2021

     • Vážení rodičia,

      od 3.5. 2021 sa žiaci všetkých ročníkoch učia podľa pôvodného rozvrhu. Príchod na vyučovanie je v čase od 7.00 hod. do 7.50 hod. Žiaci 1.- 4. ročníka vstupujú do školy 1. vchodom, žiaci 5. - 9. ročníka vstupujú do budovy školy hlavným vchodom.

      Negatívnym testom sa od 3.5. 2021 už nemusia preukazovať zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa. Zákonní zástupcovia budú predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo o bezifekčnosti a novú aktuálnu vyhlášku zverejníme na stránke školy ihneď, ako budú dostupné na stránke MŠVVaŠ SR.

      Zákonný zástupca žiaka do budovy školy nevstupuje.

     • Oznámenie pre rodičov a žiakov 5. - 9. ročníka

     • Vážení rodičia,


      dňom 26.04.2021 sa v našej ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2 na základe rozhodnutia primátora mesta Šaľa obnovuje prezenčné vyučovanieaj pre žiakov 5. a 7. ročníka za nasledujúcich podmienok:

      žiak 2. stupňa základných škôl a jeden zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti sa preukážu riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi:

      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní,
      • alebo dokladom o očkovaní:
      • ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tohto očkovania uplynulo viac ako 4 týždne,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19  a od  tejto  udalosti  uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
      • alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia žiaka alebo zákonného zástupcu neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

      zákonný zástupca žiaka:

      • zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúška/respirátora, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk);
      • do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;
      • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň respirátor FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventila alebo rúško a balíček hygienických vreckoviek;
      • pri prvom nástupe žiak odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov  cestne_vyhlasenie_ZZ_a_ziak_od_26.4.2021.pdf
      • písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá žiak zodpovednému pedagógovi aj po každom prerušení viac ako tri dni;
      • bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Testovanie v priestoroch školy sa nebude realizovať. Testovanie môžete absolvovať vo vami zvolenom MOM na území mesta alebo vašej obce.

      Platnosť testov

      Test zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí  7 kalendárnych dní!

      KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

      Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 187/2021 §1 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

      Informacie_pre_DO_-_Covid19_vstup_do_skoly.docx

      V prípade, ak žiak  a/ alebo zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1.škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2.zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      Žiaci 2.stupňa musia mať v interiéri a exteriéri školy povinne nasadený respirátor alebo povinne nasadené rúško.

      Informácie k priebehu vstupu a vyučovania žiakov 5. a 9. ročníka od 26. do apríla 2021

      Žiaci 8. a 9. ročníka prichádzajú do školy v čase od 7.30 do 7.50 hod. cez vchod do telocvične. Končia 6. vyučovacou hodinou o 13.15 hod., na obedy idú podľa časového harmonogramu, ktorý im poskytnú triedni učitelia.

      Žiaci 5. a 7. ročníka prichádzajú do školy od 8.00 do 8.15 hod. Vyučovanie končia 5. vyučovacou hodinou, na obedy idú podľa časového harmonogramu, ktorý im poskytnú triedni učitelia.

      Triedy 5.a, 5.b, 5.c a 6.c prichádzajú cez hlavný vchod.

      Triedy 6.a, 6.b, 7.a a 7.b prichádzajú cez vchod do telocvične.

      Obedy budú poskytnuté všetkým žiakom, ktorí sú prihlásení. Ak žiak nebude chodiť na obed, je potrebné, aby ste ho odhlásili najneskôr do 8.00 hod. 19.04.2021 u vedúcej školskej jedálne – tel.č. 0317705812 alebo cez stránku https://www.eskoly.sk/

      Počas týždňa od 26.04. do 30.04. 2021 žiaci 2.stupňa nebudú klasifikovaní.
     • Aktualizácia opatrení o podmienkach vstupu do školy žiakov 1. a 2. stupňa s platnosťou od 19. apríla 2021

     • Uznesením vlády SR č. 203, predpisom č. 138/2021 Z.z. s účinnosťou od 19. apríla 2021 sa menia podmienky vstupu do školy nasledovne:

       

      pre žiakov 1.stupňa:

      jeden  zákonný  zástupca  žijúci  v spoločnej  domácnosti sa preukáže riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi:

      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
      • alebo ak  zákonný  zástupca  žijúci  v spoločnej  domácnosti  bol  očkovaný  vektorovou  vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a
      • ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochoreniaCOVID-19 nie staršie ako 90 dní,
      • alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných  zástupcov  žijúcich  v spoločnej  domácnosti  neumožňuje  vykonanie  testu  na ochorenie COVID-19,

      pre žiakov 2.stupňa:

      žiak 2. stupňa základných škôl a jeden zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti sa preukážu riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi:

      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2.dávke,
      • alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1.dávke,
      • alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a
      • ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
      • alebo ak táto osoba prekonala ochorenieCOVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní,
      • alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť.

      Od 19. 4. 2021 sa obnovuje prezenčná výučba  len pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci 5.- 7. ročníka pokračujú v dištančnej výučbe.

      Pri prvom nástupe zákonný zástupca žiaka vypĺňa Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto vyhlásenie zákonný zástupca žiaka vypĺňa aj v prípad, ak sa žiak nezúčastnil prezenčného vyučovania 3 a viac dní.

      Znenie predpisu č. 138/2021 ZZ_2021_138.pdf a vyhlášky č. 187/2021 vyhlaska_187.pdf 

      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 19.4. 2021  CV_o_bezinfekcnosti_zakonny_zastupca_od_19.4.2021.docx

       

     • Zmena v používaní respirátora v interiéri i exteriéri školy od 19.04.2021

     • Podľa vyhlášky 175/ 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 § 2 odseku 3

      Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:
      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
      c) osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
      d) zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,3)
      e) zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
      f) zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.
                                                                                    § 3
      Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri
      (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.
      (2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
      a) deti do 6 rokov veku,
      b) deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
      c) osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
      d) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
      e) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
      f) osoby pri výkone športu,
      g) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
      h) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
      i) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
      j) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

       

     • Oznámenie o obnovení prezenčnej výučby pre žiakov 8.- 9. ročníka od 19. 4. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňom 19.04.2021 sa v našej ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2 na základe Rozhodnutia ministra školstva a primátora mesta Šaľa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka za nasledujúcich podmienok:

      • žiak 2. stupňa základných škôl a jeden zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti sa preukážu riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi
      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      •  alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      •  alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
      •  alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
      • alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia žiaka alebo zákonného zástupcu neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,


      zákonný zástupca žiaka:


      • zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúška/respirátora, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk);
      • do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;
      • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň respirátor FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventila a balíček hygienických vreckoviek;
      • pri prvom nástupe žiak odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha - CV_-_ZZ_a_ziak.docx)
      • písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá žiak zodpovednému pedagógovi aj po každom prerušení viac ako tri dni;
      • bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Testovanie v priestoroch školy sa nebude realizovať. Testovanie môžete absolvovať vo vami zvolenom MOM na území mesta alebo vašej obce.

      Platnosť testov

      Test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní!

      KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

      Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 132/2021 §1 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

      Informacie_pre_DO_-_Covid19_vstup_do_skoly.docx


      V prípade, ak žiak  a/ alebo zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:


      1.škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2.zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,


      Žiaci 2.stupňa musia mať v interiéri školy povinne nasadený respirátor a v exteriéri povinne nasadené rúško.

      Informácie k priebehu vyučovania žiakov 8. a 9. ročníka od 19. do 23. apríla 2021

      Žiaci prichádzajú do školy v čase od 8.15 do 8.45 hod.

      Vyučovanie končí 6. vyučovacou hodinou o 13.15 hod.

      Obedy budú poskytnuté všetkým žiakom, ktorí sú prihlásení. Ak žiak nebude chodiť na obed, je potrebné, aby ste ho odhlásili najneskôr do 8.00 hod. 19.04.2021 u vedúcej školskej jedálne – tel.č. 0317705812 alebo cez stránku https://www.eskoly.sk/

      Žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu, ktorý vám pošlú triedni učitelia.

      Počas prvého týždňa žiaci nebudú klasifikovaní.


      Informácie k otváraniu škôl nájdete aj na stránke www.minedu.sk

      https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

      https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

      Vyhláška ÚVZ SR č. 132/2021

      UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021

      Žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

      Informácie o epidemiologickej situácii sledujeme a v prípade zmien vás budeme informovať.

     • Oznam k nástupu žiakov 1. - 4. ročníka 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      v rámci hygienických opatrení, budú v pondelok 15.3.2021 ráno otvorené pre vstup do budovy 3 vchody.

      Prosím, dodržte nasledujúci rozpis. Ďakujeme!

      • žiaci z 1.c, 2.c, 2.d, 3.c a 4.c vstupujú do školy zadným vchodom zo školského dvora ŠKD,
      • žiaci z 1.a, 1.b, 2.a a 2.b vstupujú do školy  vchodom určeným pre 1.stupeň,
      • žiaci z 3.a, 3.b, 4.a a 4.b vstupujú do školy  hlavným vchodom.

       

     • VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

     • Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona

      č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5,

      § 49 ods. 4, § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

      Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

      v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

      § 1

      Úvodné ustanovenia

       Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku

      1. za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

       

      1. Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a základná umelecká škola a školskými zariadeniami školský klub detí, centrum voľného času, školská jedáleň a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

      § 4

      Školský klub detí

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 12,00 Eur.

      Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

      Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy.

      Termín a spôsob úhrady

      Úhradu nákladov za pobyt žiakov v ŠKD vykonáva zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza (§ 114 ods. 3 školského zákona) – napr. poplatok za mesiac november musí byť uhradený do 10. októbra 2020. Splatnosť poplatkov za ŠKD za mesiace september a október 2020 je do 25. 9. 2020 za oba mesiace.  Úhrada môže byt realizovaná nasledovnými spôsobmi:

      1. bezhotovostným platobným stykom:
      • sa uskutočňuje formou paušálneho preddavku nastavením trvalého príkazu na úhradu v banke platiteľa poplatku za ŠKD, obmedzený na čas od augusta (resp. septembra) do mája
      • bezhotovostným bankovým prevodom za príslušný mesiac (použitím internet bankingu, resp. iných foriem bankového prevodu, ktoré ponúka konkrétna banka)

      Trvalý príkaz si zadajte vo vašej banke. Nahláste nasledovné údaje:

      a)      číslo účtu školy, na ktorý sa bude platba poukazovať : 1966206757/0200, IBAN: SK90 0200 0000 0019 6620 6757, BIC: SUBASKBX, vedeného vo VÚB banke, pobočka Šaľa

      b)      do kolónky variabilný symbol uvediete identifikačné číslo Vášho dieťaťa, uvedené v hornej časti tohto oznámenia.

      c)       do kolónky konštantný symbol uvediete 0308

      d)      do kolónky účel platby, správa pre prijímateľa alebo poznámky je nutné uviesť priezvisko a meno žiaka.

      Tieto údaje budete používať aj pri úhrade formou bezhotovostného bankového prevodu (internet banking...)

       

      2. poštovým poukazom na účet školy prostredníctvom Slovenskej pošty, ktorý Vám na požiadanie poskytnú p. vychovávateľky.

      Platba sa môže uskutočniť aj za viac mesiacov naraz, prípadne celý rok alebo polrok. Vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) sa uskutoční po prípadnom odhlásení žiaka zo ŠKD.

      Ak zákonný zástupca nevyužije možnosti úhrady poplatkov za ŠKD špecifikované vyššie a poplatok uhradí hotovostným vkladom na účet školy, bude znášať všetky bankové poplatky z toho vyplývajúce (poplatok v banke pri vklade aj servisný poplatok cca 5,00 €, resp. podľa aktuálne platného cenníka poplatkov banky).

       

      Prihlasovanie a odhlasovanie žiakov z ŠKD:

      Prihlásiť respektíve odhlásiť žiaka zo ŠKD je možné 5 pracovných dní pred začatím nového mesiaca. Musí to byť písomnou formou s aktuálnym dátumom a toto je potrebné odovzdať príslušnej pani vychovávateľke.  Telefonické odhlasovanie nie je možné.

       

      Kontakt v prípade potreby konzultácie vyššie uvedeného: ekonomka.zskratka@centrum.sk , 031/7016881.