• Informácie k dotácii na stravu v školskej jedálni

     • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivostio poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú základnú školu

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

      - 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,

      - 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v na druhom stupni a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      -za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,

      -dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do ZŠ).

      Ak Vaše dieťa navštevuje a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania cez triednych učiteľov v papierovej podobe (žiaci tlačivo dostanú od triedneho učiteľa) najneskôr do 5. 4. 2023. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).

      V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

      dotacia_SJ_-_navratka.pdf

       

       

       

       

       

     • Majáles rodičov a priateľov školy

     • Vážení rodičia a milí priatelia školy,

      ostalo už len zopár voľných miest, preto neváhajte a vstupenky si rezervujte čo najskôr.

      Rezervované vstupenky na 1. majáles rodičov a priateľov školy je nutné zaplatiť a vyzdvihnúť do 28. 4. 2023 v pracovných dňoch v čase 7.00 - 15.00 hod. v riaditeľni školy.

     • 24. 3. 2023 Projektové vyučovanie SJL

     • Vážení rodičia,

      v piatok 24. 3. 2023 realizujeme celoškolské projektové vyučovanie - V ríši fantázie.  Cieľom projektové vyučovania je podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností, kritického myslenia cez zážitkové vyučovanie, podpora vnútornej motivácie žiakov k čítaniu, rozvoj ich fantázie a kreativity.

       

      1. - 4. ročník končí 4. vyučovacou hodinou, 5. - 9. ročník končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou.

     • Riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka dňa 22. 3. 2023

     • Riaditeľka Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa, oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z.

       

      p o s k y t u j e

       

      žiakom 6., 7. a 8.ročníka riaditeľské voľno na deň

      22. marca 2023.

       

       

      Voľno je udelené  žiakom z organizačných dôvodov – Testovanie 9.

       

       

      Mgr. Katarína Grznárová

      riaditeľka školy

     • Zapojte sa do súťaže a zahlasujte za našu školu

     • AKO SÚŤAŽIŤ?

      V každom balíčku, ktorý získate v Kauflande za nákup, nájdete 5 nálepiek do knižky a 1 súťažný kód. S týmto kódom sa môžete zapojiť do  súťaže na stránke www.ekobuk.sk. V hornom menu nájdete záložku SÚŤAŽ. Do okienka napíšete názov mesta, v ktorom sa nachádza Vaša škola alebo škôlka, a zo zoznamu vyberiete jej presný názov.  Do súťažného okienka naťukáte alebo naskenujete kód a takto jednoducho pošlete hlas svojej škole/škôlke. Čím viac kódov v súťaži pošlete, tým máte väčšiu šancu vyhrať. Do súťaže sa môžete zapojiť v termíne od 2. 3. do 26. 4. 2023.

     • Vaše 2 % nám pomáhajú

     • Vážení rodičia,

      dovoľte nám informovať vás o využití vami odvedených 2 percent pre RZ pri ZŠ J. C. Hronského v roku 2022.

      Rada rodičov pri Rodičovskom združení ZŠ J. C. Hronského podporuje výchovno-vzdelávací proces na škole, skrášlenie prostredia školy i rozvoj aktivít zameraných na osobnostný a vzdelanostný rast vašich detí. V roku 2022 ste nám prispeli poukázaním 2 % dane sumou 6540, 24 €, príspevkom ZRPŠ 8370 €, príspevkom na hygienu 1365 € a príspevkom na skrinky 914 €.

      Tieto prostriedky sme už použili alebo ešte použijeme v aktuálnom školskom roku na zabezpečenie:

      • výmeny a nákupu kamier do tried a na chodby školy,
      • montáž elektronického vrátnika pre ŠKD,
      • interaktívnych tabúľ do učební,
      • tatami podložiek do tried 1. ročníka,
      • nábytku do tried (bol zakúpený do tried: I. C, II. B, III. A, IV. B, IV. D),
      • nákupu hygienických potrieb do žiackych toaliet,
      • opravu šatňových skriniek, výrobu kľúčov do skriniek,
      • materiálu na výzdobu školy, na zápis prvákov, pasovanie prvákov,
      • materiál na realizáciu projektov,
      • príspevku pre žiakov v škole v prírode,
      • odmeny pre účastníkov školských kôl Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, športových súťaží, súťaže Najškola,
      • športových potrieb,
      • školských pomôcok,
      • aktivít školského parlamentu.

      Poukázaním 2 % z vašich odvedených daní podporíte viac aktivít pre nasledujúci školský rok. Venujte, prosím, chvíľu času na vyplnenie tlačív na poukázanie 2 % z odvedených daní. Podrobný návod na vyplnenie a tlačivá k poukázaniu 2 % z odvedených daní nájdete na webovej stránke školy. Tlačivá deťom rozdajú aj triedni učitelia.

      2 % z vašich odvedených daní nám pomôžu aj tento rok pri zveľaďovaní školského prostredia, pri realizácii rôznych projektov, podujatí a aktivít pre žiakov našej školy a vaše deti.

      Robíme to pre naše deti!

      Ďakujeme vám za prejavenú podporu a dôveru.

      Ing. Soňa Pinková, predsedníčka Rady rodičov RZ pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

      Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

     • Knižný jarmok - 17.3. 2023

     • Milí žiaci,

       

      aj tento rok sa v našej škole uskutoční Knižný jarmok, kde môžete knihy, ktoré už nečítate, darovať, predať či kúpiť.

      Dátum: 17. marec 2023

      Čas: začneme prvou vyučovacou hodinou – žiakmi prvého ročníka a postupne ostatné ročníky

      Miesto: malá telocvičňa

      Knihy do školy noste do 16. 3. 2023.

      Do každej knihy sa vloží návratka s vyplnenými údajmi. Návratku dávajú triedni učitelia, resp.učitelia slovenského jazyka.

      Každý môže darovať knihu/knihy – zaznačí v návratke: zdarma.

      Ak chce niekto knihu/knihy predať, vyznačí na návratke sumu, za ktorú ju predáva.

      Sumy na predaj sú od 0,50 EUR do 3, EUR - vyznačiť.

      Do návratky sa tiež zaznačí, či si ju praje ten, kto ju dáva ako dar vrátiť alebo ju necháva ako dar školskej knižnici.