• Profil školy

    • Základná škola na Krátkej ulici v Šali bola otvorená v roku 1984 ako 5. mestská škola. Profilácia školy na vyučovanie cudzích jazykov z roku 1986 sa zachovala. Povinne sa vyučuje anglický jazyk od prvého ročníka, posilňuje sa na druhom stupni, v niektorých ročníkoch až na 5 hodín týždenne. Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk pribúda od tretieho ročníka v triedach  so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním a od šiesteho ročníka v ostatných triedach. Vzdelávanie  žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v programe APROGEN sa v škole realizuje od školského roku 2000/2001 v samostatných triedach. V popoludňajších hodinách škola ponúka žiakom pestrý výber záujmových útvarov a pre žiakov 1. stupňa 7 oddelení ŠKD.

      

     Budova školy sa nachádza v tichom prostredí plnom zelene. Jej súčasťou sú dve telocvične a veľký areál, ktorého dominantou je trávnaté futbalové ihrisko multifunkčné ihrisko. V areáli školy sa nachádzajú dve učebne v prírode, v átriu školy budujeme zážitkovú učebňu. Z odborných učební má škola zrenovovanú modernú učebňu fyziky, učebňu cudzích jazykov, školskú knižnicu. Na chodbách školy sa nachádzajú 4 oddychové zóny. 16 učební je vybavených interaktívnou tabuľou. Škola poskytuje stravovanie vo vlastnej školskej jedálni.

      

     Vízia školy

      

     Našou víziou je byť modernou  školou, ktorá pomáha žiakom rozvíjať ich potenciál a pripravuje ich na  reálny život v 21. storočí s ohľadom na ich individuálne potreby a potreby spoločnosti, v ktorej budú žiť. Byť školou kvalitnou a otvorenou, kde sa žiak učí ako sa učiť, ako premýšľať, ako sa raz stať manažérom vlastnej  plnohodnotnej budúcnosti. Súčasťou tejto vízie je vytvoriť modernú humánnu a tvorivú školu, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výchovu tak, aby každý žiak, s ohľadom na jeho rozumové, povahové a fyzické možnosti, mohol rozvíjať svoje zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre svoje ďalšie vzdelávanie a život.

     Edukačný proces v modernej škole stojí na humanistických princípoch, aktívnych a zážitkových formách učenia sa, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní.

     Cieľom je vychovávať žiakov, ktorí dokážu slušne vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, uplatňovať svoje poznatky, vedomosti a skúsenosti v reálnom živote. Vytvárať čo najlepšie podmienky pre  realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít s dôrazom na IKT, rozvoj cudzích jazykov, športu a regionálnu výchovu. Vybudovať moderný športový areál (rekonštrukcia multifunkčného ihriska, asfalovej plochy pri ihrisku, bežeckej dráhy, vytvorenie workautového ihriska), upraviť dvor a vytvoriť priestor pre športové i tvorivé aktivity žiakov v ŠKD, vybudovať farebnú stenu a medonosné záhony. Rozvíjať spoluprácu s rodičmi, s OZ v meste, mestským zastupiteľstvom, aby sme napĺňali myšlienku otvorenej školy.

      

     Poslanie školy

      

     • Dbať na  všestranný rozvoj osobnosti s mravnými postojmi, ideálmi a hodnotami.
     • Rozvíjať kľúčové kompetencie, aby sa u žiakov rozvíjala tvorivosť, flexibilita, schopnosť vyhľadať a spracovať potrebné informácie. Pre ďalšie štúdium pripravovať žiaka tvorivého a zručného.
     • Podporovať a rozvíjať u žiakov talent a nadanie v rôznych sférach.
     • Podporovať inklúziu a zabezpečovať podmienky pre vzdelávanie pre žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením (individuálnym prístupom, zavedením profesie pomocný učiteľ a asistent, výchovným poradenstvom v spolupráci  s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva).
     • Zabezpečiť tvorivé osvojovanie si poznatkov a vedomostí žiakmi budovaním materiálnej základne, využívaním najefektívnejších metód a foriem vyučovania.
     • Vytvárať podnetné a esteticky príťažlivé prostredie pre rozvoj žiakov  i zamestnancov.

      

     Hodnoty školy

      

     • Profesionálny prístup zamestnancov k žiakom a rodičom.
     • Integrácia žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.
     • Inovatívnosť vo vyučovaní.
     • Spolupráca zamestnancov.
     • Empatia.
     • Schopnosť sebareflexie (sebahodnotenia).
     • Individualita.