• V grantovej výzve "Vy rozhodujete, My pomáhame" sme uspeli

     • Milí rodičia,

      s radosťou vám oznamujeme , že vďaka vašej podpore sme sa v grantovej výzve "Vy rozhodujete, My pomáhame" umiestnili s naším projektom " Učebňa v prírode" na 2. mieste a na realizáciu projektu sme z Nadácie Pontis získali 600 €. O realizácii projektu "Učebňa v prírode" vás budeme priebežne informovať.

     • Krúžok robotiky je dočasne pozastavený

     • Vážení rodičia,

      momentálne krúžok robotiky v našej školy do odvolania nebude fungovať zo strany spoločnosti, ktorá nám krúžok ponúkla. O začiatku fungovania krúžku vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie!

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe vyhlášky č. 250 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 1.10.2021 podľa § 2 bodu 2 písmeno c žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ( vyučovacia hodina, pobyt v oddelení ŠKD) nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

      V spoločných priestoroch školy ( chodby, WC, jedáleň) žiaci musia mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom/ respirátorom/šatkou.

      vyhlaska_250.pdf

       

     • Zber papiera končí zajtra 24. 09.2021 o 13.00 hod.

     • Vážení rodičia,

      ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do zberu papiera a priniesli ho do našej školy. Tí, ktorí ste si dovoz papiera naplánovali na piatok, prosíme, aby ste tak urobili najneskôr do 13.00 hod. O výsledku zberu vás budeme informovať.

     • Výdaj samotestov

     • Vážení rodičia,

      dnes sme obdržali 2. dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) vydávame zákonným zástupcom vo veľkej telocvični dnes 23.09. 2021 od 13.00 do 16.00 hod. a zajtra 24.09. 2021 od 7.00 do 16.00 hod. Stále máme len samotesty objednaných v auguste. Počet pre ostatných záujemcov nám ministerstvo nezvýšilo. Na základe mailu z ministerstva vás chceme požiadať, aby ste v momentálnej situácii deti doma testovali dvakrát týždenne (štvrtok, nedeľa) a výsledok testovania nahlásili cez edupage Žiadosti/vyhlásenie - Domáci AG samotest - oznámenie o použití. Ďalšia distribúcia samotestov bude viazaná na počet oznámení o vykonaní domáceho testovania.

      Ďakujeme!

     • Zabehni čo najďalej 23.09.2021

     • Milí rodičia, starí rodičia, súrodenci, kolegovia, priatelia školy, Šaľania,

      pri príležitosti Európskeho týždňa športu organizujeme dňa 23. septembra 2021 od 9:00 do 16:00 hod. 4. ročník akcie ZABEHNI ČO NAJĎALEJ.

      Zapojte sa aj vy do bežeckej štafety a prispejte svojimi zabehnutými kilometrami.


     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa počas školského roka 2021/2022 a po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní

     • V škole prebieha od 2. 9. 2021 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Pri príprave školského roka 2021/2022 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

      Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov:

      ·         Cestou do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka 1. ročníka môže do 15. 9. 2021 v budove školy sprevádzať po šatňové skrinky vždy len jeden zákonný zástupca.

      ·         Všetky osoby  pri vstupe do budovy sú povinné mať rúško a použiť  dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vchode do budovy.

      ·         Žiaci 1. stupňa, ktorí nechodia do ŠKD, a žiaci 2. stupňa prichádzajú do školy v čase od 7.15 do 7.50. Po rannom filtri a prezutí sa idú hneď do svojich tried.

      ·         Návštevník školy môže do budovy školy vstúpiť len so súhlasom riaditeľky školy. Je povinný mať nasadené rúško/respirátor a podpísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

      ·         Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy cez systém edupage alebo na tlačive Vyhlásenie o bezpríznakovosti a po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni( vrátane soboty a nedele) Tlačivá sú uverejnené na stránke školy a v tlačenej forme sú pri vchodových dverách do budovy školy.

      ·         Každý žiak si do šatňovej skrinky odloží rezervné rúško/respirátor (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) a odchádza si  umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Za nosenie rúška/respirátora podľa predpisov RÚVZ zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa.

      ·         Žiak nosí rúško/respirátor počas celého pobytu v škole, vo vnútorných i vonkajších priestoroch základnej školy. Rúško/ respirátor si žiak sníma len na nevyhnutný čas počas jedenia vo svojej triede, resp. v školskej jedálni.

      ·         Všetci zamestnanci školy sú povinní nosiť rúško/ respirátor v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

      ·         V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

      ·         Učitelia budú organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

      ·         Počas  prestávky medzi hodinami v danej triede učitelia zabezpečia priame vetranie a žiaci sa budú podľa možnosti zdržiavať v triedach s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.

      ·         Učitelia opakovane vedú  žiakov k dodržiavaniu hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

      ·         Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Triedni učitelia z triedneho fondu zabezpečia do tried tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok na ruky a papierové utierky.

      ·         Najmenej raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci/zamestnanci nachádzajú.

      ·         Minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí) sa vykoná dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí.

      ·         Minimálne 3x denne, resp. podľa potreby sa zrealizuje upratovanie a dezinfekcia toaliet.

      ·         Po opustení izolačnej miestnosti  osobou  s príznakmi  infekčného  ochorenia  bude  miestnosť  dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

      ·         V školskej jedálni sa budú dezinfikovať povrchy stolov po každej skupine žiakov.

      ·         Upratovací personál bol  informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

      ·         Otvorenie školského roku pre žiakov  prvého ročníka sa uskutoční v  v exteriéri s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ak sa pre nepriazeň počasia nedá realizovať v exteriéri, tak bude v školskej jedálni za prítomnosti len jedného zákonného zástupcu. Ostatné triedy majú otvorenie (zahájenie) školského roku bez sprievodcov v triede.

      ·         Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter( meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk).

      ·         Prevádzka ŠKD bude od 3. 9.  2021 pre deti 1. - 4. ročníka zabezpečená po vyučovaní v jednotlivých oddeleniach do 16.30 hod. Ranná prevádzka ŠKD je od 6.30 hod. do 7.30 hod.  V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie môže nastať obmedzenie prevádzky ŠKD. Rodičia detí v ŠKD do budovy školy nevstupujú, pani vychovávateľku v popoludňajších hodinách kontaktujú telefonicky. Telefónne čísla budú vždy umiestnené na dverách 1. vchodu.

      V Šali, dňa 01.09. 2021

     • Potvrdenie o návšteve školy cez edupage

     • https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=skVážení rodičia,

      potvrdenie o návšteve školy vášho dieťaťa si viete stiahnuť aj cez systém edupage. Presný postup nájdete: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

     • Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     • Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole na

      a) každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,31)

      b) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima.32)

       

      Školské potreby podľa tohto zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.

       

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na

      a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

      c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

       

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

      a) zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,34a)

      b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a)

      c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a) alebo

      d) v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).

       

      Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

       

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.34aa) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

       

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta a do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra, ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Ak bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. b) a žiadateľ oznámi zmenu podľa odseku 10 písm. a), na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. a), doplatok dotácie sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak zmena nastala po 31. auguste. Ak žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podaná podľa prvej vety a bola podaná

      a) do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli,

      b) po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli.

       

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na dieťa

      a) uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b),

      b) neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa odseku 10 písm. a).

       

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo v základnej škole alebo sa zmenia príjmové pomery domácnosti uvedené v odseku 3 písm. b).

       

      Žiadateľ je povinný úradu

      a) oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala,

      b) doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.

       

      Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa.

     • Oznam k nedodaným samotestom

     • Vážení rodičia,

      Okresný úrad Nitra, odbor školstva nás dňa 30.08.2021 informoval, že nie je možné uspokojiť všetky požiadavky škôl na distribúciu samotestov v ich územnej pôsobnosti. Na základe uvedeného nás žiadajú o pochopenie a trpezlivosť. Po doručení ďalšej dodávky  samotestov na Okresný úrad Nitra a o ich následnej distribúcii nás budú neodkladne informovať. Vedenie školy bude sledovať vývin situácie a bezodkladne Vás  informovať.

     • PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ J.C. HRONSKÉHO OD 1.9.2021

     • Základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19 stanovuje ŠKOLSKÝ SEMAFOR vydaný MŠVVaŠ SR pre školský rok 2021/2022.

      Verzia 1.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12.8.2021.      Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test, bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test, bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      Pri prvom nástupe do školy ( 2. septembra 2021) a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní( vrátane soboty a nedele), rodič predloží škole "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka" cez systém edupage alebo na tlačive pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx - tlačivá sú k dispozícii aj pred hlavným vchodom školy.

      Rodičia môžu ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      "Oznámenie o výnimke z karantény" vyplňte cez systém edupage alebo na tlačive: oznamenie_-_vynimka_z_karanteny.docx

       

      Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test, bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      Školský semafor je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

      Podľa školského semaforu sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).

      COVID AUTOMAT

      COVID AUTOMAT zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa okresov v rámci územia SR. COVID AUTOMAT má zadefinované stupne podľa farieb, ktoré vyjadrujú vývoj ochorenia COVID- 19 na danom území okresu.

      Súčasťou COVID Automatu je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – určuje, v akom režime na základe rizika šírenia fungujú v konkrétnych okresoch.


      Od 2. septembra 2021 bude v rámci protiepidemiologických opatrení prebiahať ranný filter: meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • -Milí rodičia a žiaci,

       

      nový školský rok začína 2. septembra 2021.

      Harmonogram pre žiakov 2. - 9. ročníka:

      • 8.00 hod. - príhovor pani riaditeľky
      • 8.10 hod. do 8.45 hod. - triednická hodina.

      Rodičia žiakov 2. - 9. ročníka do budovy školy nevstupujú. Žiaci sú povinní nosiť rúško v interiéri školy.

      V ZŠ J. C. Hronského bude v rámci epidemiologických opatrení od 2. 9. 2021 prebiehať ranný filter ( meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk).

      Do 2. septembra 2021 je potrebné odoslať cez systém edupage nasledovné dokumenty. Linky k návodom na ich odoslanie prikladáme.

      1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti - help.edupage.org/sk/u2462

      2. Oznámenie o výnimke z karantény. - https://help.edupage.org/sk/u2458 - predkladajú len rodičia žiakov, ktorí sú zaočkovaní, resp. od prekonania ochorenia Covid-19 neuplynulo viac ako 180 dní.

      Rodičia, ktorí nemajú prístup do systému edupage, si môžu tlačivá vyzdvihnúť pred budovou školy od 31.08.2021. Tlačivá je potrebné odovzdať najneskôr 2. septembra 2021 pri vstupe žiaka do školy.

      Harmonogram pre žiakov 1. ročníka:

      • 8.15 hod. - slávnostné otvorenie školského roka na ihrisku školy, v prípade nepriaznivé počasia v školskej jedálni s 1 zákonným zástupcom
      • 8.30 hod.- odchod prváčikov s jedným zákonným zástupcom do tried.

      Zákonný zástupca prváka pred vstupom do budovy školy je povinný mať nasadené rúško alebo respirátor a vyplniť tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka. Tlačivo bude dostupné na ihrisku. Prosím, prineste si so sebou vlastné pero.

      ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 3. septembra. Ranný ŠKD bude v prevádze od 6.30 hod. do 7.30 hod., v popoludňajších hodinách bude ŠKD do 16.30 hod. V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie sa môže prevádzka ŠKD obmedziť podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva.

       

     • Zisťovanie záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie

     • Vážení rodičia,

      ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie pre všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

      Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľnébezplatné a môžu ho využiť aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

      Pokiaľ sa rozhodnete využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Rodič pri preberaní samotestov podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

      Váš záujem o antigénové samotesty pre vaše dieťa zrealizujte cez edupage alebo oznámte do 25.08.2021 triednym učiteľom cez edupage.

      O presnom výdaji samotestov vás budeme informovať.

       

      Mgr. Katarína Grznárová

      riaditeľka ZŠ

    • Nová výzva "Máj lásky čas", nič nemožné pre žiakov našej ZŠ
     • Nová výzva "Máj lásky čas", nič nemožné pre žiakov našej ZŠ

     • V mesiaci máj sme sa zapojili do novej výzvy "Máj lásky čas". Ide o pokračovanie projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".
      Počas mesiaca lásky sa v škole srdiečkovalo. Žiaci sa do tvorby pohladníc pustili s veľkým zanietením. Tvorili, vyrábali, kreslili a lepili. Dali si na ich pohladniciach a darčekoch veľmi záležať. Zapojili sa prváčikovia ale aj deviataci.
      Podarilo sa nám vytvoriť 3️⃣7️⃣5️⃣ ✉ .
     • Organizácia 30.06.2021

     • Vážení rodičia,

      30.06.2021 si žiaci preberú vysvedčenie. O 9.00 hod. odchádzajú domov, resp. na obed.

      ŠKD zajtra funguje do 13.30 hod.

     • Oznam k obedom 30.6.2021

     • Vážení rodičia,

      obed sa 30.6.2021 vydáva o 9.00. Ak o obed 30.6. nemáte záujem, je potrebné, aby ste dieťa vyhlásili v ŠJ najneskôr v utorok.

     • Výsledky volieb do RŠ

     • Dňa 22.06. 2021 sa uskutočnilo 2. kolo  volieb rodičov do Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa.

      Získané hlasy:

      1. Hortenzia Antalová – počet hlasov: 13
      2. Ing. Radovan Benkovský – počet hlasov: 11
      3. Mgr. Michaela Hrajnohová – počet hlasov: 20
      4. Ing. Jozef Szikora – počet hlasov: 16
      5. Bc. Patrícia Špendlová – počet hlasov: 20
      6. MUDr. Marián Vagovič – počet hlasov: 18

      Členmi RŠ za rodičov sa stávajú: Mgr. Michaela Hrajnohová, Bc. Patrícia Špendlová, MUDr. Marián Vagovič, Ing. Jozef Szikora.

       Prvé ustanovujúce zasadnutie RŠ sa uskutoční dňa 23.06.2021 o 16.00 hod. v školskej knižnici.

      Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŠ

     • 2. kolo volieb do RŠ

     • Vážení rodičia,

      22.06.2021 o 16.00 hod. sa uskutoční druhé kolo volieb do RŠ v jedálni školy. Vaša účasť je vítaná.