• Potvrdenie o návšteve školy cez edupage

     • https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=skVážení rodičia,

      potvrdenie o návšteve školy vášho dieťaťa si viete stiahnuť aj cez systém edupage. Presný postup nájdete: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

     • Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     • Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole na

      a) každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,31)

      b) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima.32)

       

      Školské potreby podľa tohto zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.

       

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na

      a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

      c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

       

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

      a) zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,34a)

      b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a)

      c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a) alebo

      d) v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).

       

      Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

       

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.34aa) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

       

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta a do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra, ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Ak bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. b) a žiadateľ oznámi zmenu podľa odseku 10 písm. a), na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. a), doplatok dotácie sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak zmena nastala po 31. auguste. Ak žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podaná podľa prvej vety a bola podaná

      a) do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli,

      b) po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli.

       

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na dieťa

      a) uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b),

      b) neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa odseku 10 písm. a).

       

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo v základnej škole alebo sa zmenia príjmové pomery domácnosti uvedené v odseku 3 písm. b).

       

      Žiadateľ je povinný úradu

      a) oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala,

      b) doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.

       

      Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa.

     • Oznam k nedodaným samotestom

     • Vážení rodičia,

      Okresný úrad Nitra, odbor školstva nás dňa 30.08.2021 informoval, že nie je možné uspokojiť všetky požiadavky škôl na distribúciu samotestov v ich územnej pôsobnosti. Na základe uvedeného nás žiadajú o pochopenie a trpezlivosť. Po doručení ďalšej dodávky  samotestov na Okresný úrad Nitra a o ich následnej distribúcii nás budú neodkladne informovať. Vedenie školy bude sledovať vývin situácie a bezodkladne Vás  informovať.

     • PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ J.C. HRONSKÉHO OD 1.9.2021

     • Základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19 stanovuje ŠKOLSKÝ SEMAFOR vydaný MŠVVaŠ SR pre školský rok 2021/2022.

      Verzia 1.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12.8.2021.      Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test, bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test, bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      Pri prvom nástupe do školy ( 2. septembra 2021) a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní( vrátane soboty a nedele), rodič predloží škole "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka" cez systém edupage alebo na tlačive pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx - tlačivá sú k dispozícii aj pred hlavným vchodom školy.

      Rodičia môžu ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      "Oznámenie o výnimke z karantény" vyplňte cez systém edupage alebo na tlačive: oznamenie_-_vynimka_z_karanteny.docx

       

      Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test, bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      Školský semafor je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

      Podľa školského semaforu sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).

      COVID AUTOMAT

      COVID AUTOMAT zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa okresov v rámci územia SR. COVID AUTOMAT má zadefinované stupne podľa farieb, ktoré vyjadrujú vývoj ochorenia COVID- 19 na danom území okresu.

      Súčasťou COVID Automatu je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – určuje, v akom režime na základe rizika šírenia fungujú v konkrétnych okresoch.


      Od 2. septembra 2021 bude v rámci protiepidemiologických opatrení prebiahať ranný filter: meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • -Milí rodičia a žiaci,

       

      nový školský rok začína 2. septembra 2021.

      Harmonogram pre žiakov 2. - 9. ročníka:

      • 8.00 hod. - príhovor pani riaditeľky
      • 8.10 hod. do 8.45 hod. - triednická hodina.

      Rodičia žiakov 2. - 9. ročníka do budovy školy nevstupujú. Žiaci sú povinní nosiť rúško v interiéri školy.

      V ZŠ J. C. Hronského bude v rámci epidemiologických opatrení od 2. 9. 2021 prebiehať ranný filter ( meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk).

      Do 2. septembra 2021 je potrebné odoslať cez systém edupage nasledovné dokumenty. Linky k návodom na ich odoslanie prikladáme.

      1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti - help.edupage.org/sk/u2462

      2. Oznámenie o výnimke z karantény. - https://help.edupage.org/sk/u2458 - predkladajú len rodičia žiakov, ktorí sú zaočkovaní, resp. od prekonania ochorenia Covid-19 neuplynulo viac ako 180 dní.

      Rodičia, ktorí nemajú prístup do systému edupage, si môžu tlačivá vyzdvihnúť pred budovou školy od 31.08.2021. Tlačivá je potrebné odovzdať najneskôr 2. septembra 2021 pri vstupe žiaka do školy.

      Harmonogram pre žiakov 1. ročníka:

      • 8.15 hod. - slávnostné otvorenie školského roka na ihrisku školy, v prípade nepriaznivé počasia v školskej jedálni s 1 zákonným zástupcom
      • 8.30 hod.- odchod prváčikov s jedným zákonným zástupcom do tried.

      Zákonný zástupca prváka pred vstupom do budovy školy je povinný mať nasadené rúško alebo respirátor a vyplniť tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka. Tlačivo bude dostupné na ihrisku. Prosím, prineste si so sebou vlastné pero.

      ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 3. septembra. Ranný ŠKD bude v prevádze od 6.30 hod. do 7.30 hod., v popoludňajších hodinách bude ŠKD do 16.30 hod. V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie sa môže prevádzka ŠKD obmedziť podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva.

       

     • Zisťovanie záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie

     • Vážení rodičia,

      ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie pre všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

      Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľnébezplatné a môžu ho využiť aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

      Pokiaľ sa rozhodnete využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Rodič pri preberaní samotestov podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

      Váš záujem o antigénové samotesty pre vaše dieťa zrealizujte cez edupage alebo oznámte do 25.08.2021 triednym učiteľom cez edupage.

      O presnom výdaji samotestov vás budeme informovať.

       

      Mgr. Katarína Grznárová

      riaditeľka ZŠ

    • Nová výzva "Máj lásky čas", nič nemožné pre žiakov našej ZŠ
     • Nová výzva "Máj lásky čas", nič nemožné pre žiakov našej ZŠ

     • V mesiaci máj sme sa zapojili do novej výzvy "Máj lásky čas". Ide o pokračovanie projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".
      Počas mesiaca lásky sa v škole srdiečkovalo. Žiaci sa do tvorby pohladníc pustili s veľkým zanietením. Tvorili, vyrábali, kreslili a lepili. Dali si na ich pohladniciach a darčekoch veľmi záležať. Zapojili sa prváčikovia ale aj deviataci.
      Podarilo sa nám vytvoriť 3️⃣7️⃣5️⃣ ✉ .
     • Organizácia 30.06.2021

     • Vážení rodičia,

      30.06.2021 si žiaci preberú vysvedčenie. O 9.00 hod. odchádzajú domov, resp. na obed.

      ŠKD zajtra funguje do 13.30 hod.

     • Oznam k obedom 30.6.2021

     • Vážení rodičia,

      obed sa 30.6.2021 vydáva o 9.00. Ak o obed 30.6. nemáte záujem, je potrebné, aby ste dieťa vyhlásili v ŠJ najneskôr v utorok.

     • Výsledky volieb do RŠ

     • Dňa 22.06. 2021 sa uskutočnilo 2. kolo  volieb rodičov do Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa.

      Získané hlasy:

      1. Hortenzia Antalová – počet hlasov: 13
      2. Ing. Radovan Benkovský – počet hlasov: 11
      3. Mgr. Michaela Hrajnohová – počet hlasov: 20
      4. Ing. Jozef Szikora – počet hlasov: 16
      5. Bc. Patrícia Špendlová – počet hlasov: 20
      6. MUDr. Marián Vagovič – počet hlasov: 18

      Členmi RŠ za rodičov sa stávajú: Mgr. Michaela Hrajnohová, Bc. Patrícia Špendlová, MUDr. Marián Vagovič, Ing. Jozef Szikora.

       Prvé ustanovujúce zasadnutie RŠ sa uskutoční dňa 23.06.2021 o 16.00 hod. v školskej knižnici.

      Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŠ

     • 2. kolo volieb do RŠ

     • Vážení rodičia,

      22.06.2021 o 16.00 hod. sa uskutoční druhé kolo volieb do RŠ v jedálni školy. Vaša účasť je vítaná.

     • Zmena - skrátenie vyučovania

     • Vážení rodičia,

      od 22.06.2021 sa z dôvodu vysokých teplôt skracuje vyučovanie

      22. – 23.6.2021 sa vyučuje podľa rozvrhu:

       

      1. hodina       8:00 – 8:35

      2. hodina      8:45 – 9:20

      3. hodina       9:30 – 10:05

      4. hodina       10:25 – 11:00

      5. hodina       11:10 – 11:45

      6. hodina       11:55 – 12:30

       

      Od 24.6.2021 1. stupeň končí 4. hodinou o 11.35 hod. a 2. stupeň 5. hodinou o 12.25 hod. (klasické zvonenie).

     • Oznam z 1. kola volieb členov rady školy za rodičov

     • Prvé kolo volieb do Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa naplánované na deň 17.06. 2021 nebolo možné uskutočniť z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny možných voličov z radov rodičov vo voľbách. Po preskúmaní prezenčných listín konštatovala mandátová komisia v zložení: Ing. Iveta Laláková - predsedníčka, Mgr. Katarína Vrábelová – členka, RnDr. Zita Tokárová – členka, neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny možných voličov (prítomných bolo 65 voličov).

       

      Riaditeľka školy vyhlásila druhé kolo volieb do RŠ na 22.06.2021 o 16.00 hod. v budove školy.

     • Informácie k voľbám Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského v Šali

     • Milí rodičia,

      pár informácií k zajtrajšej voľbe do Rady školy (RŠ) pri ZŠ J.C. Hronského v Šali:

      • RŠ je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania, plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky, odvoláva a volí riaditeľa školy,
      • vaša účasť nie je povinná, ale rozhodujete o zložení RŠ na najbližších 5 rokov,
      • RŠ sa skladá z 11 členov – 4 volení zástupcovia rodičov, 2 volení zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 volený zástupca nepedagogických zamestnancov a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Priebeh voľby 4 zástupcov rodičov:

      • dňa 17.6.2021 sa uskutoční prvé kolo voľby 4 zástupcov RŠ za rodičov,
      • ak má zákonný zástupca viac detí, ktoré školu navštevujú, voliť bude v triede najmladšieho z nich,
      • rodičia jednotlivých tried si navrhnú kandidátov (môžu, nemusia), resp. sa aj sami môžu za kandidáta prihlásiť, je nutné podpísať súhlas s kandidatúrou, ktorý budú mať k dispozícii triedni učitelia alebo vedenie školy,
      • mandátová komisia (3 členovia, z toho 2 z prítomných nekandidujúcich rodičov) overí, či sa zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov,
      • z navrhnutých a prihlásených kandidátov sa vytvorí hlasovací lístkov, ktorý bude následne volebnou komisiou (5 členov, z toho 4 z prítomných nekandidujúcich rodičov) distribuovaný do tried,
      • volíte maximálne 4 členov, teda na hlasovacom lístku zakrúžkujete najviac 4 poradové čísla kandidátov,
      • po odovzdaní hlasovacích lístkov následne volebná komisia zostaví poradie kandidátov, o výsledkoch budú kandidáti aj verejnosť informovaní v nasledujúcich dňoch,
      • ak sa nezíde nadpolovičná väčšina možných voličov, voľby neprebehnú a uskutoční sa druhé kolo (o ňom Vás budeme včas informovať), druhé kolo si už nevyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich, o RŠ školy v tomto prípade rozhoduje akýkoľvek počet prítomných.
     • Hlasujte za náš projekt v Tesco predajni

     • Milí rodičia,

      v pondelok 14.6.2021 sa spúšťa v rámci grantového programu Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame” hlasovanie v predajni Tesco vo Veči.

      Pomôžte vaším hlasom získať pre naše deti v škole jedinečný oddychovo- učebný priestor v prírode.

      Za nákup v predajni Tesco získate hlasovací žetón, ktorý vhodíte do hlasovacej schránky označenej "UČEBŇA v PRÍRODE"

      Dominantou učebne vonku bude krytý altánok s lavicami. V rámci vyučovacích hodín techniky, pracovného vyučovania a biológie vybudujeme s deťmi svojpomocne bylinkové záhony, domček pre hmyz a včelí a motýlí záhon, o ktoré sa deti budú starať nielen počas vyučovania, ale aj v čase mimoškolských aktivít. Po dlhom období strávenom doma, pobyt a aktivity vonku deti jednoznačne potrebujú.

      Vonku nám to myslí, lebo máme kyslík!

     • Voľby členov do Rady školy pri ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že dňa 17. júna 2021 o 16.00 hod. sa uskutočnia na pokyn zriaďovateľa voľby členov do Rady školy pri ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa. 

      Po konzultácii s RÚVZ v Nitre sa voľby členov uskutočnia vo vnútorných priestoroch ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa. Podľa vyhlášky 208/2021 §1 bod h) je počet osôb v interiéri obmedzený, preto vás žiadame, aby sa volieb zúčastnil len 1 zákonný zástupca detí.  

      V prípade, že máte v škole viac detí, prosíme vás, aby ste sa zúčastnili volieb v triede najmladšieho dieťaťa.

      Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom/ respirátorom.  Každý rodič si prinesie vlastné pero.

      Voľby zástupcov rodičov zabezpečí zástupca poverený riadením školy v spolupráci s volebnou komisiou.


      1) Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ. Kandidáti do volieb sa môžu prihlásiť osobne u riaditeľky školy, telefonicky alebo emailom. Termín prijatia kandidátov do volieb do RŠ za základnú školu je do 9,00 hod. dňa volieb.


      2) Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví prezenčné listiny voličov, ktoré môžu byť viaceré, zostavené podľa jednotlivých tried ZŠ, vyhotoví volebné lístky, ktoré budú obsahovať očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov a budú obsahovať dátum konania volieb. Skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej urny a zabezpečí transparentný priebeh volieb.


      3) Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých kandidátov. Môže sa uviesť i trieda, ktorú navštevuje dieťa kandidáta do Rady školy.


      4) Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac štyroch kandidátov za rodičov ZŠ uvedených na volebnom lístku. Platný je ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený, alebo nižší počet kandidátov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.


      5) Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.


      6) Členmi RŠ sa stávajú prví štyria kandidáti podľa počtu získaných hlasov za rodičov žiakov ZŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov štvrtého, piateho a ďalších v poradí, o zvolení za člena RŠ za rodičov ZŠ rozhodne žreb. Žrebovanie uskutoční volebná komisia v prítomnosti zástupcov zriaďovateľa, alebo ním poverenej osoby (riaditeľ školy).


      V Šali dňa 9.6.2021                                                                        Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŠ

      Volebny_poriadok_pre_volby_clenov_do_Rady_skoly.docx

     • Deň narcisov nemôže mať pauzu

     • Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

      „Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a  potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú. Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude.“ približuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

      Ako môžete tento rok prispieť?

      NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

      Od 10.6. do 12.6. : exkluzívne v obchodoch Tesco - prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni

      Od 7.6. : 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia

      ONLINE A SMS ZBIERKA

       Od  7.6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredníctvom:

      • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)

      • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

      • QR kódu

       

     • Zmena prevádzky ŠKD a oznam o obnovení vyučovania ETV, NAV a TSV na 1. stupni

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu uvoľňovania  protipandemických opatrení pristupujeme k úprave  organizácie vyučovania v 1. - 4. ročníku a režimu ŠKD, a to s účinnosťou od pondelka  24.5. 2021.

      Režim prevádzky ŠKD od 24.05.2021:

      Ranný ŠKD:   od 06:00 hod.  dve oddelenia       

      ŠKD po vyučovaní:   do 16:30 hod.   sedem oddelení

      Pri odchode žiakov z ŠKD pokračujeme v telefonickom vyžiadaní dieťaťa. Rodičov naďalej žiadame o to, aby do budovy školy nevstupovali. V prípade samostatného  odchodu dieťaťa z ŠKD je nutné písomné vyjadrenie rodiča s dátumom, časom odchodu a podpisom zákonného zástupcu.

      Organizácia vyučovacieho procesu v 1. - 4. ročníku od 24.05.2021

      Obnovuje sa vyučovanie ETV a NAV.

      Vyučovanie TSV sa organizuje  v rámci odporučení   https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov. Žiaci sa budú prezliekať podľa pokynov vyučujúceho, podľa možnosti mimo šatní pri telocvični.