• Oznámenie o obnovení prezenčnej výučby pre žiakov 1. - 4. ročníka od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      dňom 15.03.2021 sa v našej ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2 na základe Rozhodnutia primátora mesta Šaľa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. a 4. ročníka a na základe Rozhodnutia ministra  školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 02. marca 2021 za nasledujúcich podmienok:

      ·         žiaci 1. stupňa základných škôl podľa uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Žiaci musia mať počas pobytu v škole v interiéri i exteriéri povinne nasadené rúška,

      ·         žiaka dňa 15.3.2021 musí sprevádzať do školy zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti so žiakom 1.stupňa ZŠ,

      ·         zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

      ·         alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

      ·         alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

      ·         alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

      ·         zákonný zástupca žiaka:

      Ø  zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúška/respirátora, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk);

      Ø  do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;

      Ø  dieťa odovzdáva a preberá v stanovených časoch  pred budovou školy, nie ľubovoľne;

      Ø  zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška, igelitové vrecúško na rúška a balíček hygienických vreckoviek;

      Ø  pri prvom nástupe žiaka odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha - cestne-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.docxTlačivo bude dostupné 15.3. 2021 aj pred budovou školy.

      Ø  pri prvom nástupe žiaka alebo po každom prerušení viac ako tri dni predkladá zodpovednému pedagógovi písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Ø  bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené,

      ·         žiakom 2. stupňa bez možnosti prístupu k dištančnej forme sa umožňuje možnosť prevziať si úlohy v škole v čase od 8.00 do 10.00 hod.

       

      ZŠ J.C. Hronského bude pre deti otvorená od 7.00 do 15.30 hod.

       

      Uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 3. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 19. marca 2021. Toto obmedzenie sa nevzťahuje:

      ·         v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť,

      ·         aby teda deti a žiaci mohli vôbec prísť do školy alebo školského zariadenia za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

      Uznesenie vlády SR č. 123/2021 z28. februára 2021: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19092/1

      Vyhláška ÚVZ SR 47/2021č.:https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

      KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

      Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 §1 sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov do 10 rokov veku aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

      Vyhláška ÚVZ SR č. 47/2021

      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1.škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2.zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4.zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Ak dieťa do školy nenastúpi zákonný zástupca ho odhlasuje z obedov( tel.č. 0317705812) aj z ŠKD( cez triedneho učiteľa).

       

      Školský klub detí

      Školský klub detí (ďalej ŠkD) bude pre žiakov 1. - 4. ročníka od 15. 3. 2021 realizovať svoju činnosť v obmedzenej prevádzke: bez ranného Škd a v popoludňajších hodinách bude ŠkD v prevádzke do 15.30 hod. 

      Pri svojej prevádzke ŠkD postupuje  v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.

      Informácie o epidemiologickej situácii sledujeme a v prípade zmien Vás budeme informovať.

     • 2 % z Vašich daní pomôžu našim deťom v ZŠ

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie zákonom povolenej časti Vašich daní Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Krátka 2, 927 00 Šaľa. Podporíte tým školu, v ktorej študujú Vaše deti a trávia v nej zvyčajne veľkú časť dňa.

      Rodičovské združenie sa snaží podporovať výchovno-vzdelávací proces na škole, skrášlenie prostredia školy i rozvoj aktivít zameraných na osobnostný a vzdelanostný rast Vašich detí.

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % z Vašich daní neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Poukázanie 2 % z Vašich odvedených daní nám umožní podporiť viac aktivít pre nasledujúci školský rok.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ďakujeme Vám za prejavenú podporu a dôveru

       

        Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŠ J.C. Hronského

        Ing. Soňa Pinková, predsedníčka RR pri ZŠ

       

      Stručný návod i tlačivo nájdete priamo na stránke školy 2 % dane pre RZ

     • Od 8.3. 2021 sa pokračuje v dištančnej výučbe vo všetkých ročníkoch

     • Na základe platného „Stanoviska RÚVZ v Nitre k otváraniu škôl v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté
      Moravce“ zo dňa 04.03.2021, v ktorom RÚVZ naďalej neodporúča otváranie škôl
      a školských zariadení na území okresu Šaľa
      , nakoľko by to znamenalo zásadné zvýšenie
      mobility vysokého počtu detí, žiakov a ich rodičov, čo by sa v krátkom čase premietlo do
      opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie na území daných okresov,

      Mesto Šaľa, ako zriaďovateľ základných škôl a materských škôl v meste Šaľa rozhodlo, že dňa
      8. marca 2021 vyučovanie v základných školách pre žiakov 1. stupňa ZŠ a materských školách
      pre všetky deti v meste Šaľa neobnoví.


      V platnosti zostáva rozhodnutie, že navštevovať materskú školu môžu deti zákonných
      zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha
      práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich
      v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje
      vykonávať ju z domácnosti navštevujúce 1. stupeň základnej školy je vytvorená zberná trieda
      ŠKD v ZŠ Ľudovíta Štúra.


      Rozhodnutie zriaďovateľa je podmienené súčasným vývojom epidemiologickej situácie
      spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 v okrese Šaľa a povinnosťou zabezpečenia ochrany
      zdravia a zníženie rizika prenosu tohto ochorenia.

     • Zisťovanie záujmu

     • Vážení rodičia, na pokyn zriaďovateľa zisťujeme u rodičov detí 1. stupňa s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a rodičov žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.záujem o prezenčné vyučovanie od  8.3.2021. V prípade záujmu nás kontaktujte mailom zsjchronskeho.rodicia@gmail.com.

     • 8.2. 2021 sa ZŠ v Šali neotvoria

     • Dnes primátor mesta Šaľa oznámil, že v Šali sa od 8.2. 2021 školy neotvoria.
       

      V našom meste sme po dvoch testovaniach a na víkend pripravujeme tretie. Napriek tomu sa nám nedarí nákaze nasadiť „opraty“. Počet obyvateľov nakazených koronou kriticky narastá. Podniky začínajú mať problémy s personálom a choroba sa nevyhýba ani verejným inštitúciám a ani učiteľom, lekárom a ďalším dôležitým častiam spoločnosti. V stredu vláda rozhodla, že zmení Covid semafor a umožní otvoriť školy aj v pandémiou najviac postihnutých častiach Slovenska. Svoje stanovisko by k tomuto mali ešte vydať aj regionálne úrady verejného zdravotníctva. Do tejto chvíle, teda štvrtok poobede takéto stanovisko nemáme. Po porade so školským úradom aj s riaditeľmi škôl, školy v pondelok 8. februára neotvoríme. Našim cieľom nesmie byť neuvážené otvorenie škôl, ani vytváranie iných príležitostí pre masívne šírenie nákazy. Rovnako materské školy. V súčasnosti sú otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a ich plné fungovanie najmenej o týždeň odložíme.

      V tejto súvislosti sa na mňa dnes listom obrátilo aj desať lekárov pre deti a dorast z nášho okresu s prosbou, aby sme v tejto situácii neotvorili materské školy v plnom režime.

      Nie je to jednoduché rozhodovanie a naozaj som vďačný lekárom, učiteľom základných aj materských škôl a aj ďalším zainteresovaným, že sa k tomu postavili veľmi zodpovedne. Všetci by sme boli najradšej, keby sme v pondelok mohli deti poslať do škôl, ale nie za cenu, že ich ohrozíme a ohrozíme aj rodičov, či zamestnancov týchto inštitúcií. Verím, že najbližšie dni nám umožnia prijať od 15. februára iné rozhodnutie, ale 8. februára v meste Šaľa materské školy ani základné školy neotvoríme.

      Od 8. februára teda budú materské školy naďalej fungovať ako doteraz, teda pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rovnako bude fungovať aj školský klub detí na základnej škole Ľ. Štúra tak ako doteraz.

     • Oznam pre zákonných zástupcov k ukončeniu prvého polroka školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že žiaci 1. ročníka a žiaci v triedach pre mimoriadne nadané deti ( 1.- 4. ročník) budú hodnotení slovne. Žiaci 2.- 9. ročníka budú hodnotení známkou.

      Podľa § 55 ods. 10a 11školského zákona„(10)V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi  výpis  slovného  hodnotenia  alebo  klasifikácie  prospechu  a  správania  žiaka  za  prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. V momentálnej situácii bude výpis zákonným zástupcom žiaka doručený elektronicky prostredníctvom školskej  edupage platformy. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

      Pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021 sa riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 predlžuje do 31. marca 2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021. 

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 

     • Pokračovanie v dištančnom vzdelávaní

     • Vážení rodičia,

      od 18.1. 2021 budú žiaci všetkých ročníkov naďalej pokračovať v dištančnom štúdiu.

      Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, bude od 18.1. 2021 otvorený Školský klub detí v ZŠ Ľ. Štúra. Rodičia, ktorí máte záujem o prihlásenie dieťaťa do ŠKD v ZŠ Ľ. Štúra, kontaktujte nás mailom: zsjchronskeho@gmail.com

       

       

       

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      v súčasnosti nemáme z MŠVVaŠ SR aktuálne informácie o nástupe žiakov do škôl od 11.1. 2021. Situáciu pozorne sledujeme a čakáme na rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Po získaní potrebných informácií vás budeme ihneď informovať, či žiaci 11.1.2020 do škôl nastúpia a za akých podmienok.

     • Vianočné prianie

     • Milí kolegovia, rodičia a žiaci,

       

      každý z nás sa teší na príchod najkrajších sviatkov roka, berieme ich ako nádherný čas porozumenia a
      lásky k blízkym. V tom dlhom rade dní celého roka je to čas, kedy ľudia zvyčajne majú k sebe bližšie.
      Otvárame svoje srdcia viac ako inokedy. Aj keď si to nepripúšťame, naše podvedomie to cíti - očisťuje
      nás očakávanie príchodu týchto krásnych chvíľ.

      Doprajme pokoj našej duši a srdcu, objavme sami seba a vtedy objavíme v našom okolí aj iných ľudí a možno preto sa ten náš kúsok sveta, v ktorom žijeme, stane lepším. Vianoce sa označujú ako najľudskejšie a najláskavejšie obdobie v roku. Aj v tomto pandémiou poznačenom roku sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc. Skúsme zabudnúť na všetky starosti a prežime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti. Nech tichá hudba veselosti nám počas celých Vianoc znie, nech rok nastávajúci nám pokoj, zdravie a šťastie prinesie.


      Prajem Vám, nech sú Vianoce vo Vašich domácnostiach plné lásky, pokoja, dobrej vôle a štedrosti.

      Mgr. Katarína Grznárová

     • Prerušenie prevádzky školskej jedálne od 11.12. 2020 do odvolania

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 1. - 4. ročníka, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre sa od 11.12.2020 prerušuje prevádzka školskej jedálne pri našej základnej škole.

      ŠKD bude dňa 11.12.2020 v prevádzke len pre deti rodičov, ktorí nemajú možnosť si dieťa vyzdvihnúť ihneď po vyučovaní. Obed deti zabezpečený nemajú.

      Od 14.12.2020 sa prerušuje aj prevádzka ŠKD do odvolania. Deti budú opúšťať budovu školy po ukončení vyučovania.

      V  dňoch od 14.12 do 18.12. 2020 môže škola zabezpečiť prevádzku ŠKD v nevyhnutných prípadoch, ale dieťa je potrebné prihlásiť u triedneho učiteľa do 11.12.2020 do 12.00 hod.

       

      Mgr. Katarína Grznárová

      riaditeľka školy

    • Keď prišiel aj Mikuláš
     • Keď prišiel aj Mikuláš

     • Začiatkom decembra ostalo v našej škole rušno smiley. Do školy zavítala pani Zima so svojimi pomocníkmi. V škole nám vyrástol vianočný les, postavili sme snehuliakov, vyrábali darčeky. Do krabíc od topánok sme zabalili obrovské množstvo láskyheart, napísali pozdravy pre starkých do domovov dôchodcov a v piatok prišiel aj Miklášsmiley