• Pozvánka na Deň otvorených dverí

     • Už o pár dní prebehne zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl. V našom meste sa nachádza šesť základných škôl s rôznym zameraním (matematická, športová, škola s vyučovacím jazykom maďarským, ...).

      Základná škola J. C. Hronského je škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov – anglický jazyk vyučujeme od prvého ročníka, nemecký jazyk od šiesteho ročníka. Náš školský vzdelávací program má názov šANca pre všetkých, kde písmenká A a N znamenajú anglický a nemecký jazyk, ktorým sa venujeme. Okrem toho vzdelávame aj žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

      O spôsobe výučby sa môžete podrobnejšie informovať v rámci Dňa otvorených dverí, na ktorý vás srdečne pozývame dňa 22.3.2022 v čase od 14:00 do 17:00 hod. Počas DOD si môžete prezrieť priestory školy a zúčastniť sa mimovyučovacích aktivít, ktoré pre vás a vaše deti pripravujú žiaci so svojimi učiteľmi, asistentkami a vychovávateľkami. Viac informácií o škole nájdete na web stránke https://zskrsala.edupage.org/, na facebooku a YouTube.

      Tešíme sa na stretnutie s vami.

     • KNIŽNÝ JARMOK

     • Máte doma knihy, ktoré ste už prečítali? Radi čítate a máte stále málo kníh?

      Pozývame vás na KNIŽNÝ JARMOK, ktorý sa uskutoční

      24. 3. 2022 v priestoroch školy cez 3. a 4. vyučovaciu hodinu.

      Prines knihy, ktoré doma už nechceš, a vymeň ich za iné, resp. ich predaj za symbolickú cenu.

       

      Jarmočníci, ktorí máte knihy na výmenu či predaj, prihláste sa u triednych učiteľov najneskôr v utorok 22.3. 2022.

     • Vydávanie samotestov

     • Vážení rodičia,

      dňa 15.03.2022 sa budú vydávať v malej telocvični samotesty (5ks) v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 11.30 do 16.30 hod.

      Rodičia žiakov 1. stupňa si môžu prevziať samotesty už dnes na triednom zasadnutí ZRPŠ.

    • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023
     • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

     • Riaditeľstvo školy ZŠ Jozefa Cígera Hronského v Šali oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2022/2023 bude v dňoch

      4. – 6. apríl 2022 od 13.00 do 17.00 hod. v priestoroch základnej školy.

      K zápisu si so sebou prineste rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa Priloha_3.docx, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP.

      Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v SR má každý zákonný zástupca, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo bez ohľadu na to, kde žije.

      • Rodič dieťaťa, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova (ďalej len „zákonný zástupca“) je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).
      • Zákonní zástupcovia, ktorí sa v čase zápisu nachádzajú mimo územia SR, môžu splnomocniť fyzickú osobu na Slovensku, aby dieťa zapísala do školy, pričom poverená osoba sa preukáže svojim občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa a splnomocnením zákonných zástupcov zapísať dieťa Priloha_3.docx. Následne zákonní zástupcovia požiadajú riaditeľa školy pre svoje dieťa o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí a dohodnú s ním ďalšie podrobnosti osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky.
      • Ak zákonní zástupcovia pre svoje dieťa písomne požiadajú riaditeľa školy o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho kmeňovou. Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dohodne so zákonnými zástupcami ďalšie podmienky vzdelávania v zahraničí. (Túto povinnosť majú zákonní zástupcovia dieťaťa možnosť vykonať aj pri zápise dieťaťa.) Po príchode do krajiny pobytu zákonní zástupcovia prihlásia dieťa do školy a oznámia do 30 dní kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí, v ktorej bude plniť povinnú školskú dochádzku.
      • O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2022. Riaditeľ školy do 30. júna 2022 zašle zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt.
      • Pokiaľ sa zákonní zástupcovia rozhodnú zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, sú povinní túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy, do ktorej dieťa predtým zapísali.
      • Zákonní zástupcovia môžu zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu.
      • Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 3).Priloha_3.docx

      Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré do 31. 8. 2022 dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

      Zákonní zástupcovia môžu výnimočne požiadať o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj keď do 31. 8. 2022 nedovŕši šiesty rok veku. K žiadosti musia rodičia priložiť súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie).

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukáže tlačivom Potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré mu vydá materská škola.

      Prosíme rodičov, ktorí majú možnosť, aby vyplnili potrebné údaje k zápisu elektronicky na stránke našej školy v časti ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

      Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, vyplnia ju priamo v škole počas zápisu.

      Zákonný zástupca v súlade so Školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

      • meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko dieťaťa,
      • meno a priezvisko, trvalé bydlisko a druh pobytu, kontaktné údaje zákonných zástupcov.

      Podľa § 11 ods. 6 písm. a) siedmeho bodu zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola získava a spracúva na účely výchovy a vzdelávania aj údaj o materinskom jazyku.

      Naša Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2 Šaľa je moderná škola. Popri kvalitnom materiálnom, technickom a personálnomvybavení máme vlastnú víziu rozvoja školy. Edukácia prebieha zážitkovou a aktívnou formou.

      Rozvíjame priaznivú klímu školy tým, že presadzujeme kvalitné medziľudské vzťahy medzi deťmi a dospelými. Podporujeme ohľaduplnú komunikáciu a multikultúrnu orientáciu. Zamestnanci školy rešpektujú špecifické črty osobnosti dieťaťa, jeho nadanie či hendikep.

      V škole funguje pozitívna motivácia so širokou ponukou rôznych aktivít, ktoré slúžia na osvojovanie, rozvoj a precvičovanie rôznych sociálnych a profesijných zručností. Odborne a ľudsky kvalifikova učitelia sú neustále motivovaní k stálemu zvyšovaniu vlastnej kvalifikácie.

      Otvorene a transparentne riešime všetky prípadné sociálno-patologické či disciplinárne problémy žiakov aj pedagógov. Sme spolu so žiakmi dynamickou, učiacou sa spoločnosťou, ktorá sa permanentne vyvíja po organizačnej i obsahovej stránke.

      V našej škole pracuje desaťčlenný inkluzívny tím, ktorý tvorí špeciálny pedagóg a 9 asistentov.  Cez Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II. dokážeme pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami skvalitňovať ich školské výsledky a uľahčiť integráciu.  Asistenti učiteľa sú nápomocní deťom počas hodín i počas prestávok. Poskytujú deťom potrebnú pomoc, usmerňujú ich, vyrábajú im potrebné pomôcky, pomocou ktorých sa proces získavania vedomostí a zručností stáva pre ne jednoduchší a prirodzenejší.

      Snažíme sa každoročne dosahovať posun v kvalite svojej práce. Dôkazom týchto tvrdení je umiestnenie našej školy v hodnotení škôl INEKO. Umiestnili sme sa na 1. mieste v okrese Šaľa, na 12. mieste v Nitrianskom kraji.

      Inšpirujúce informácie o aktivitách v našej škole nájdete na stránke školy, na Facebooku či YouTube.

      Ak máte otázky,navštívte nás osobne alebo nás kontaktujte mailom zsjchronskeho@gmail.com či telefonicky 0317016881. Radi vám poskytneme odpovede na vaše otázky.

      Mgr. Katarína Grznárová,riaditeľka ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2

     • Triedne zasadnutie ZRPŠ pre 1. - 4. ročník

     • Na základe uvoľňujúcich sa opatrení a zvýšenému záujmu zo strany rodičov organizujeme  dňa 14.03.2022  o 15.30 hod. triedne zasadnutia ZRPŠ pre 1. - 4. ročník ZŠ J. C. Hronského.  V prípade vašej účasti vás žiadame o dodržanie platných hygienických opatrení. Vstup do triedy bude umožnený jednému zákonnému zástupcovi s povinnosťou prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom  a vyplnením tlačiva o bezpríznakovosti pre návštevníka školy bezpriznakovost-navstevnik-31.01.2022.docx.

      Ak sa stretnutia neplánujete zúčastniť, môžete sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa informovať u triedneho učiteľa.

     • Aktualizácia Školského semaforu

     • Vážení rodičia,

      25. 02. 2022 bol aktualizovaný Školský semafor, ktorý upravuje podmienky izolácie a karantény.

      1. žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu

      • nastupuje do domácej izolácie. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy a kontaktuje kontaktuje detského lekára. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu. Žiak po ukončení izolácie je povinný nosiť  5 dní respirátor FFP2.
      • jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19. Tito žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2.

      2. osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 v domácnosti žiaka

      • tento žiak nastupuje do 5-dňovej karantény a nenavštevuje školu. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje detského lekára.

      3. karanténa žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy

      • žiak, ktorý bol mimo školy v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, 2 dni pred potvrdením pozitivity tejto osoby alebo objavením prvých klinických príznakov, nastupuje do 5-dňovej karantény a nenavštevuje školu. V prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény a neprejavuje príznaky ochorenia COVID-19, do karantény ísť nemusí, avšak musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 7 dní.

      Výnimka z karantény

      Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť:
      - tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku PCR testu,
      - kompletne zaočkovaní alebo kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.
       

      Rodič oznamuje škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“ prostredníctvom Edupage alebo v papierovej forme (Príloha č.2 priloha-2.docx). Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácii a karantény a ani o výnimke z karantény.

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage alebo písomne (Príloha č.1priloha-1.docx).

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
       

      Povinnosť nosenia rúšok

      • v triedach je zrušená, ale naďalej je povinné nosenie rúška v spoločných priestoroch v interiéri i exteriéri školy,
      • po nahlásení pozitívneho výsledku testu spolužiaka alebo pedagogického zamestnanca žiaci musia mať v triede 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2,
      • po ukončení izolácie je žiak povinný nosiť  5 dní respirátor FFP2.

      Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka v škole

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom, pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
      Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      Povinnosti rodiča

      • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami, dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR).
      • Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).
      • Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
      • V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne musí o tejto situácii informovať telefonicky alebo e-mailom všeobecného lekára pre deti a dorast, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.
      • V prípade iného ako pozitívneho výsledku rodič informuje školu o vykonaní Ag samotestu. V prípade, že bol žiak testovaný Ag samotestom a má pozitívny výsledok, rodič o tom bezodkladne informuje školu. Po pozitívnom výsledku Ag samotestu je potrebné bezodkladne kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup, prípadne nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.
      • Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole cez Edupage.
     • Aktualizácia Školského semaforu

     • Vážení rodičia,

      dňa 04. 02. 2022 bol aktualizovaný Školský semafor.

      Najdôležitejšie zmeny uvádzame nižšie. Školský semafor v celom znení nájdete v prílohe alebo na stránke https://www.minedu.sk/data/att/21980.pdf

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 (žiak) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnenípočas školského roka).

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušenívyučovania v triede žiaka do 11 rokov, rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdeniavšeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. Oznámenia o prerušení vyučovania sú zverejňované na stránke školy.

      Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácii a karantény a ani o výnimke z karantény. Za účelom výnimky z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách môže rodič predkladať „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID- 19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a).Cestne_vyhlasenie_o_pozitivite_antigenoveho_samotestu-priloha_c.4.docx

      Skolsky_semafor-aktualizacia_4.2.2022.pdf


     • Vydávanie samotestov 27. 01. 2022

     • Vážení rodičia,

      27. januára 2022 budeme vydávať samotesty pre domáce testovanie. Samotesty si vyzdvihnite v malej telocvični  v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 11.00 do 16.30 hod.

     • Ochorenie COVID-19

     • Vážení rodičia,

      k dnešnému dňu bol aktualizovaný Školský semafor. Dôležité informácie uvádzame nižšie, kompletné znenie nájdete na stránke minedu.sk

      Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Prenos ochorenia je možný prenosom kvapôčok (prehltnutie alebo vdýchnutie kvapiek vylúčených infikovanou osobou pri kašľaní, kýchaní a komunikácii v tesnej blízkosti) alebo kontaktom s kontaminovaným povrchom alebo predmetom a následným dotykom úst, nosa alebo očí.

      Príznaky ochorenia COVID-19

      -akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,

      -najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,

      -bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,

      -zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

      Izolácia je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na tom určenom.

      Izolácia trvá po dobu 5 dní od :

      - dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo

      - objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

      Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom. Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy (napr. mimovyučovacie aktivity) a nosili respirátor.

      Karanténa je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na ochorenie COVID-19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

      Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

      Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 (a vyššie) a :

      1. osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo

      2. osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút alebo

      3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút,

      4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

      1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo

      2. kompletne očkovaná alebo

      3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

      Kompletne očkovaná osoba je osoba, ktorá je:

      a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik

      V), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo

      b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo

      c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.

       https://www.minedu.sk/data/att/21840.pdf

     • Oznam k používaniu samotestov

     • Vážení rodičia,

      dodanie domácich samotestov žiakom podmieňuje ministerstvo ich použitím, preto vás žiadame, aby ste deti testovali a použitie domáceho testu nahlasovali triednym učiteľom. V prípade, že nebudeme mať informácie o použití samotestu, v ďalšom kole nebudete mať nárok na samotesty.

       

     • Upozornenie k nahlasovaniu použitia domácich samotestov

     • Vážení rodičia,

      ak ste si vyzdvihli samotesty pre domáce testovanie, je Vašou povinnosťou nahlasovať ich použitie. V prípade, že nebudete triednym učiteľom použitie samotestov nahlasovať, nebudete mať nárok na prevzatie ďalších samotestov. Túto povinnosť nám ustanovuje MŠ, ktorému počty použitých samotestov týždenne nahlasujeme.

       

     • Žiadosť o pravidelné testovanie domácimi samotestami

     • Vážení rodičia,

      žiadame vás o pravidelné testovanie detí prevzatými samotestami a nahlasovanie výsledkov testovania 2x týždenne cez edupage, resp. triednym učiteľom. Ministerstvo odporúča samotestovanie vo štvrtok a v nedeľu. Počet použitých testov musíme nahlasovať ministerstvu školstva a dodanie ďalších samotestov pre žiakov školy je podmienené pravidelným testovaním. 

       

     • Vydávanie samotestov 12. 01. 2022

     • Vážení rodičia,

      12. januára 2022 budeme vydávať samotesty pre domáce testovanie. Samotesty si vyzdvihnite v malej telocvični  v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 11.00 do 16.30 hod.

     • Krúžky od 10. 01. 2022 - ZRUŠENÉ

     • Vážení rodičia,

      na základe aktualizovaných informácií z ministerstva školstva vám oznamujeme, že krúžkovú činnosť v škole zatiaľ nemôžeme realizovať. O zmene vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Nástup žiakov do školy 10. 01. 2022

     • Vážení rodičia,

      dňom 10. 01. 2022 nastupujú na prezenčné vyučovanie žiaci všetkých ročníkov.  Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu. Telesná výchova bude zatiaľ prebiehať formou vychádzok.

      Od 10. 01. 2022 sa obnovuje aj krúžková činnosť.

      Žiaci sú povinní v priestoroch školy mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage, resp. papierovou formou bezpriznakovost-ziak.docx. Bez odovzdaného čestného vyhlásenia nebude žiakovi vstup do školy umožnený.

      Prevádzka ŠKD od 10. 01. 2022

      Od 10. 01. 2022 sa obnovuje aj prevádzka školského klubu detí od 6.30 do 16.30 hod.

      vedenie ZŠ

     • Antigénové samotesty pre žiakov

     • Vážení rodičia,

      na základe pokynov z ministerstva školstva musíme opätovne zistiť záujem o antigénové testy pre domáce testovanie. Ak máte záujem o antigénové samotesty pre vaše dieťa, kontaktujte čo najskôr cez edupage triedneho učiteľa. Zoznam záujemcov o domáce samotesty budeme uzatvárať v piatok 7.1. 2021 o 8.00 hod. Po tomto termíne zoznam už nebudeme vedieť doplniť.

       

     • Rok 2021 v našej škole

     • V roku 2021 sme napriek pandémii v škole nezaháľali😉. Skrášlili sme si interiér, zrekonštruovali toalety, uspeli sme v niekoľkých projektoch, zapojili sa do rôznych aktivít a užívali si s deťmi vzácny čas strávený v škole.

      Ceníme si vašu podporu, ktorá je pre nás veľkou motiváciou posúvať sa vpred.

      Ďakujeme❤ a prajeme všetkým pokojné vianočné sviatky🎄🎄🎄.

      kolektív zamestnancov ZŠ