• Oznam o obnove prezenčnej výučby pre žiakov 1. stupňa od 13. 12. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňa 13.12. 2021 škola obnovuje prezenčné vyučovanie v 1. – 4. ročníku.

      Z dôvodu maximálneho zabezpečenia bezpečného prostredia pre žiakov a pedagógov upravujeme spôsob výučby. Prevádzka školy bude od 7.00 hod. do 16.00 hod.

      Vyučovanie v jednotlivých triedach bude prebiehať len s triednym učiteľom, prípadne iným pedagogickým zamestnancom školy. Vyučovací blok bude trvať vo všetkých trieda prvého stupňa od 8.00 hod. do 11.30 hod.  O rozvrhu a vzdelávacích aktivitách vás bude informovať triedny učiteľ.

      Od 11.30 hod. do 16.00 hod. bude zabezpečená prevádzka ŠKD. Žiaci sa budú zdržiavať vždy vo svojej triede, bez premiešania kolektívov z rôznych tried.

      Upozorňujeme vás, že pri príchode do školy ste povinní predložiť  aktuálne potvrdenie o bezpríznakovosti vášho dieťaťa. Ak bolo vaše dieťa pozitívne testované na ochorenie COVID -19, alebo mu bola diagnostikovaná iná choroba, pri návrate do školy predkladáte aj potvrdenie od detského lekára.

      Žiaci sú v škole povinní nosiť respirátor alebo rúško a dodržiavať platné opatrenia.


      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ktorého sú povinní sa zúčastňovať, podľa upraveného rozvrhu. Dištančné vzdelávanie je na základe Rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2022/10917:1-A1810. Absenciu žiaka 2. stupňa na vyučovaní ospravedlňuje zákonný zástupca.

      Rozhodnutie_MS_-_distancne_vzdelavanie_od_13._-_17.12._2021.pdf


      Žiaci 2.stupňa sú z obedov v školskej jedálni vyhlásení. Žiakov 1. stupňa, ktorí nebudú chodiť v týždni od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021, vyhlasujú z obedov v školskej jedálni zákonní zástupcovia mailom: jedalen.zskratka@centrum.sk alebo telefonicky 031 7705812.


      Katarína Grznárová

      riaditeľka ZŠ

     • Podporte projekt Zážitkovej učebne vaším hlasom

     • Milí rodičia,

      v snahe neustále vylepšovať prostredie školy a vytvárať žiakom podnetné prostredie sme sa zapojili do projektu Gesto pre mesto.

      Cieľom projektu je vybudovanie podnetného prostredia pre zážitkové vyučovanie biológie, prírodovedy a prvouky. V rámci projektu budú vysadené záhony liečivých rastlín, osadené visiace kvetináče z plastových fliaš, vtáčie búdky, hmyzí hotel, ježovník (kaktus), vybudujeme aj pocitový chodník a jazierko. Chceme u žiakov rozvíjať zmyslové vnímanie, manuálne zručnosti,kreativitu a viesť ich k získavanie reálnych skúseností pri práci s prírodným materiálom. Žiaci by v inšpiratívnom a tvorivom prostredí ľahšie získavali nové zručnosti, skúsenosti, ktoré by vedeli uplatniť v ďalšom živote.

       

      Ďakujeme!

      Hlasujte na stránke: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/nitriansky-kraj

     • Mikulášska sladkosť

     • Žiaci našej školy sa stali pomocníkmi Mikuláša a opäť dokázali, že ich malé srdiečka sú veľké. Mikulášskou sladkosťou urobili radosť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín i starkým v DSS. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa tejto krásnej akcie zúčastnili, ako aj pani učiteľke Lenke Bórikovej, ktorá projekt vymyslela a zrealizovala v spolupráci s poslancom pánom Róbertom Andrášim.

     • Povinnosti žiaka počas dištančného vzdelávania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 6.12. 2021 sa budeme na hodinách stretávať online, preto posielame informácie týkajúce sa online vzdelávania, ktoré vyplývajú zo Školského poriadku ZŚ J. C. Hronského.

      Vzhľadom k tomu, že prechod vyučovania na dištančnú formu nie je prerušenie vyučovania, ale mení sa len forma vzdelávania, platia pre rodiča povinnosti vyplývajúce z bežného plnenia povinnej školskej dochádzky so všetkými dôsledkami.

      Počas dištančného vzdelávania sa bude zaznamenávať prítomnosť/ neprítomnosť žiaka na hodine. Neprítomnosť žiaka na dištančnom vzdelávaní je zákonný zástupca povinný včas ospravedlniť u triedneho učiteľa, resp. priamo u vyučujúceho daného predmetu.

      Absencia žiaka na hodinách počas dištančného vzdelávania sa bude evidovať v triednej knihe.

      Pri 15 a viac neospravedlnených hodinách za jeden kalendárny mesiac, si škola plní svoju povinnosť, ktorú jej ustanovuje zákon, a nahlasuje meno žiaka i zákonného zástupcu na ÚPSVaR i zriaďovateľovi.

      Zákonný zástupca je povinný:

      1. Zabezpečiť pravidelnú účasť žiaka na vyučovacom procese podľa upraveného rozvrhu hodín.

      2. Zabezpečiť technické prostriedky pre účasť na dištančnom vzdelávaní žiaka, ktoré umožňujú jeho video a audio pripojenie (kamera, slúchadlá, mikrofón).

      3. Zabezpečiť minimalizovanie rušivých faktorov v domácnosti počas prebiehajúceho vyučovania.

      4. Zabezpečiť optimálny výkon žiaka počas prebiehajúcej hodiny – plnenie si povinností a úloh, pozornosť na hodine.

      5. Ospravedlniť vopred triednemu učiteľovi neúčasť žiaka na vyučovaní, prípadne bezodkladne, ak sa o neúčasti dozvedel po už skončenej hodine, ak tak zákonný zástupca neurobí, bude neúčasť žiaka evidovaná ako neospravedlnená hodina so všetkými dôsledkami vyplývajúcich z platného školského poriadku.

      6. Pokiaľ technické prostriedky žiaka neumožňujú jeho účasť na online hodine, oznámi túto skutočnosť bezodkladne zákonný zástupca triednemu učiteľovi/učiteľke a následne s triednym učiteľom/učiteľkou dohodne náhradnú formu vzdelávania prostredníctvom doručovania podporných materiálov žiakovi. Materiály na vypracovanie si vyzdvihne priamo v škole žiak alebo zákonný zástupca, alebo dohodne iný spôsob doručenia ( napr. poštou, e-mailom, .... ), zároveň sa dohodne aj spôsob doručenia vypracovaných úloh do školy.

      7. Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, škola môže pre žiakov, ktorým technické podmienky neumožňujú vzdelávať sa online, umožniť vzdelávať sa v menších skupinách, o čom zákonného zástupcu informuje triedny učiteľ/učiteľka. Účasť na tomto vzdelávaní je povinná.

      8. Pasívny prístup žiaka k dištančnému vzdelávaniu jednotlivých predmetov môže viesť ku klasifikácii predmetu stupňom nedostatočný s celkovým hodnotením príslušného polroku „ neprospel“.

      Žiak je povinný:

      1. Zúčastňovať sa pravidelne vyučovania podľa upraveného rozvrhu počas dištančného vzdelávania.
      2. Prihlasovať sa pod vlastným kontom a vlastným menom a priezviskom.
      3. Aktívne plniť úlohy uložené vyučujúcimi jednotlivých predmetov.
      4. Počas priebehu hodiny je vždy pripojený online s aktívnou kamerou (bez vyzvania).
      5. Počas hodiny sedieť za stolíkom pri používanom technickom zariadení, mať pripravené pomôcky ako na riadnom vyučovaní prezenčnou formou.
      6. S vyučujúcim komunikovať na vyzvanie, kedy si zapne mikrofón.
      7. Vypracovať zadané úlohy a v stanovenom termíne doručiť vyučujúcemu.
      8. Pri doručovaní vypracovaných úloh využívať informačný systém EduPage
      9. Počas hodiny neje, nechatuje, nevyrušuje ostatných žiakov činnosťami nesúvisiacimi s vyučovacím procesom.
      10. Ak žiak narúša hodinu, nereaguje na upozornenia vyučujúceho, má vyučujúci právo žiaka z hodiny vypnúť a evidovať ho ako neprítomného na hodine, obdobne sa žiak eviduje ako neprítomný, ak nemá počas hodiny zapnutú kameru. O danom porušení informuje vyučujúci zákonného zástupcu, triedneho učiteľa/učiteľku prostredníctvom zápisu poznámky v EduPage.
      11. Ak žiak neabsolvuje v týždni viac ako 50 % online hodín zo subjektívnych príčin ( zaspatie, lenivosť, neochota pripojiť sa aj keď má technické podmienky), triedny učiteľ ho preradí na inú formu dištančného vzdelávania – pomocou podporných materiálov, ktoré si bude musieť žiak priamo vyzdvihnúť v škole s inštruktážou na vypracovanie a taktiež aj doručiť do školy vypracované materiály osobne v dohodnutom termíne.
      12. Žiakovi i inej osobe je zakázané vyhotovovať z prebiehajúcej online hodiny audio alebo video záznam a tento šíriť prostredníctvom sociálnych sietí.

      Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.

      Za porušovanie školského poriadku nesiete osobnú zodpovednosť a môžete byť: - za menšie priestupky napomenutí, - za opakované a závažné priestupky pokarhaní riaditeľom školy i písomným oznámením rodičom, alebo môžete dostať zníženú známku zo správania. Rešpektovanie školského poriadku vám prinesie uznanie učiteľov a spolužiakov i zaslúženú odmenu.

     • Prerušenie prezenčnej výučby v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa od 6.12. 2021

     • ROZHODNUTIE

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s Prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), podľa § 6 ods. 3 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších konaní (správny poriadok) vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie ochoreniam takto

      r o z h o d o l

      Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. n a r i a ď u j e účastníkovi konania Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa, IČO: 37861417 zákaz činnosti prerušenie prezenčnej výchovy a vzdelávania žiakov Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa od 06.12.2021 do 12.12.2021 na základe hlásení o výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení, ochorení COVID-19, ďalších akútnych respiračných ochorení u žiakov a zamestnancov uvedenej školy. Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia.

      Celé znenie rozhodnutia:Rozhodnutie_RUVZ_-_prerusenie_prevadzky.pdf

     • 3. 12. 2021 výdaj samotestov

     • Vážení rodičia,

      zajtra 3. 12. 2021  od 11.00 do 16.30 hod. budeme vydávať  domáce samotesty ( 5 kusov) v priestoroch veľkej telocvične.

      MŠ nám napriek našim žiadostiam nenavýšilo ešte počet samotestov, preto samotesty vydávame len zákonným zástupcom, ktorí prejavili záujem o samotesty v auguste.

      Pri vstupe do priestorov telocvične musíte mať  nasadený respirátor. Prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero.

     • Odhlásenie detí z ŠKD

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že vaše deti nebudú v decembri  navštevovať ŠKD, prosíme vás, aby ste vyplnili odhlášku z ŠKD a poslali ju vyplnenú a podpísanú na mail zsjchronskeho@gmail.com alebo osobne cez pani vychovávateľky.

      Skolsky_klub_deti_-_odhlaska.docx 

      Pripomíname, že deti v karanténe vyhlasujú z obedov v školskej jedálni rodičia telefonicky  0317705812 alebo mailom: jedalen.zskratka@centrum.sk

     • Oznam o úprave podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie, zvýšeného počtu tried v karanténe   a pre zminimalizovanie premiešavania sa tried, pristupujeme v Základnej škole J. C. Hronského, Krátka ulica 2, Šaľa  od 30.11.2021 k týmto opatreniam:

      • v 1. – 2. ročníkoch  sa budú vyučovať 4  hodiny s triednym učiteľom; rozvrh v triede určuje triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi v triede,
      • v 3. – 4. ročníkoch sa bude vyučovať 5 hodín s triednym učiteľom; rozvrh v triede určuje triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi v triede,
      • v 5. - 9. ročníkoch sa rušia výchovné predmety, ak sú 6. vyučovacou hodinou,
      • predmet TSV sa vyučuje len v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia žiaci zostávajú vo svojej triede,
      • pri vyučovaní ETV a NAV sa triedy nemiešajú,
      • obedy sa vydávajú podľa rozpisu tak, aby sa jednotlivé triedy nemiešali a bolo možné zabezpečiť dezinfekciu priestorov jedálne,
      • počas pobytu v ŠKD žiaci zostávajú vo svojej triede, škola zabezpečuje dozor.

       

      Našim prvoradým cieľom je v tejto nepriaznivej situácii zabezpečiť čo najbezpečnejšie prostredie pre žiakov a zamestnancov školy. Preto žiadame rodičov, aby monitorovali zdravotný stav svojich detí a pri podozrení na jeho zhoršenie nechávali svoje dieťa v domácej opatere. Rodič má naďalej povinnosť  neodkladne nahlásiť výsledok pozitívneho testu žiaka, alebo rodinného príslušníka na COVID -19 škole.

      Pre čo najväčšie minimalizovanie kontaktov medzi žiakmi prosíme rodičov, aby zvážili nutnosť pobytu v ŠKD, prípadne stravovania v školskej jedálni.

      Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŚ

     • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri od 25.11. 2021

     • Na základe vyhlášky č. 262/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, je povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty od 25. 11. 2021 počas celej doby v interiéri, t. j. žiaci musia mať prekryté horné dýchacie cesty aj počas vyučovania v triedach.

      vyhlaska_262-1.pdf

     • POUČENIE PRE OSOBY, KTORÉ MAJÚ NARIADENÉ KARANTÉNNE OPATRENIA V ŠKOLE

     • Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré sú plne očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a zároveň sa u nich nevyskytujú klinické príznaky ochorenia.

       

      Dodržiavanie karantény SA NETÝKA ostatných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami z uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorým bola nariadená karanténa.

       

      V prípade záujmu o RT PCR test na ochorenie COVID-19 je možné požiadať o termín prostredníctvom ošetrujúceho lekára alebo objednaním cez stránku korona.gov.sk prostredníctvom formulára: https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php. Do poznámky je potrebné uviesť kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 a dátum posledného kontaktu s touto osobou.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 59b zák. č. 355/2007 Z. z. vydal Vyhlášku č. 252/2021 V. v. SR Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (ďalej len vyhl. č. 252/2021), ktorou nariadil podľa § 12 ods. 2 písm. c) a f) zákona opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

      Podľa § 3 ods. 1 vyhl. č. 252/2021 všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

       

      Podľa § 1 ods. 2 písm. h) vyhl. č. 252/2021 úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:

      1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,

      2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,

      3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,

      4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo

      5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

       

      Ďalej podľa § 3 ods. 2 vyhl. č. 252/2021 povinnosť karantény podľa ods. 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

      a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

      b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

      c) je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

      d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

      a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

       

      Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 vyhl. č. 252/2021 sa karanténa podľa ods. 1 končí:

      a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

       

                  Ďalej podľa § 3 ods. 6 vyhl. č. 252/2021 osoba v izolácii - osoba, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie počas obdobia podľa odseku 1 je povinná v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) a d) zák. č. 355/2007 Z. z.:

      a) dodržiavať karanténu,

      b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,

      c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

      d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,

      e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,

      f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

      g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

      h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

      i) o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

      j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      k) pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch podľa ods. 7 musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

      Podľa § 3 ods. 7 vyhl. č. 252/2021 miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

      a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe,

      b) odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,

      c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk,

      d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

       

      Ďalej je podľa § 3 ods. 8 vyhl. č. 252/2021 platí, že ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odseku 1 a 6 zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť.

       

     • Zapoj sa do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

     • Milí rodičia, milí naši žiaci!

      V období od 19.11. do 2.12.2021 sa naša škola znova zapojí do projektu “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Tento školský rok podmienky pre zapojenie sa škôl koordinátorky trošku upravili.

      Pre každú triedu na škole sa akceptujú maximálne dve mužské a dve ženské krabice plné lásky, ktoré budú pani učiteľkami skontrolované a pripravené podľa inštrukcií zbierky. Náš plán by bol baliť krabičky pre seniorov so žiakmi na hodinách etickej výchovy. Väčšina žiakov tento projekt už pozná, ale pani učiteľky si s deťmi ešte preberú, čo je vhodné dať do krabíc, kto čo môže priniesť a zabaliť. Aktivita nie je povinná, avšak bude nás veľmi tešiť, ak spolu s nami venujete chvíľku času vybratiu vhodnej drobnosti (niečo sladké, slané, teplé, mäkké, malé, voňavé, na zábavu a zo srdca).

      Ak sa rozhodnete prispieť aj vlastnou hotovou krabicou, môžete tak spraviť. Chceme Vás však poprosiť dôkladne si prejsť pokyny a taktiež dodržať hygienické pokyny. Špeciálnu pozornosť venujte tomu, čo nedať do krabičiek. Hotové krabičky môžete odovzdať ráno pri vchode do budovy - lavica označená letáčikom „Koľko lásky“.

      Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, žiaľ, ani tento rok nie je možné odovzdať krabičky zo škôl priamo do zariadení pre seniorov. Po zabalení krabičky odovzdáme do povinnej karantény kontaktnej osobe v Šali. Následne poputujú krabičky do rúk seniorov v našom meste.
      Detailné pokyny a inšpiratívne videá nájdete na stránke https://www.kolkolasky.sk/ .

      Ak budete mať akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na p. uč. Z. Urbancovú (správou cez edupage) alebo na triednych učiteľov.

      Naším zámerom je rešpektovať pravidlá zbierky, pretože sú opodstatnené pre správne fungovanie systému zbierky.

      Tak hor sa do zbierania a balenia!

     • Zber papiera od 19.11. do 24.11.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 19. 11. 2021  až 24. 11. 2021 sa uskutoční zber starého papiera, keďže mnohí ste nás kontaktovali, že počas 1. zberu, ste papier nestihli doniesť, a radi by ste ho odovzdali a tým podporili našu školu.

      Starý papier, letáky, noviny môžete nosiť od 7.00 do 16.00 hod. Kartón a lepenku, prosím, nemiešajte s iným papierom. Kontajner na papier nájdete v areáli školy pri telocvični.

     • 15. 11. 2021 preberanie samotestov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 15.11. 2021 očakávame ďalšiu dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) budeme vydávať zákonným zástupcom vo veľkej telocvični  15. 11. 2021 od 12.00 do 16.00 hod. Rodičia, ktorí si samotesty 15.11.2021 nepreberú, si dohodnú termín prevzatia samotestov s triednym učiteľom.

       

       

     • Rozhodnutia RÚVZ pre uplatnenie pandemickej OČR

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že Sociálna poisťovňa pri čerpaní pandemickej OČR po uzatvorení triedy na základe rozhodnutia RÚVZ bude od vás požadovať doklad o uzatvorení triedy, potrebné rozhodnutia RÚVZ nájdete na stránke školy v kolónke: Pre rodičov a žiakov/ Tlačivá pre rodičov; Rozhodnutia RÚVZ.

       

      V prípade starostlivosti o deti mladšie ako 11 rokov máte na pandemické ošetrovné nárok ak:

      • dieťaťu bola nariadená karanténa/izolácia, alebo
      • jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, alebo
      • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bola jej nariadená karanténa/izolácia alebo bola hospitalizovaná.

       

       

       

       

     • Preberanie samotestov

     • Vážení rodičia,

      dnes sme obdržali ďalšiu dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) vydávame zákonným zástupcom vo veľkej telocvični dnes 27. 10. 2021 od 12.00 do 16.00 hod. Rodičia, ktorí si samotesty dnes nepreberú, si dohodnú termín prevzatia samotestov s triednym učiteľom po prázdninách. Stále máme len samotesty objednaných v auguste. Počet pre ostatných záujemcov nám ministerstvo nezvýšilo.

       

     • POSTUP ŠKOLY po zistení pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19

     • 1. Ak rodič oznámi škole pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 u žiaka školy, je potrebné nahlásiť AKÝ VÝSLEDOK TESTU na ochorenie COVID-19 má osoba:
      1. domáci (školský) antigénový test,
      2. antigénový test na Mobilnom odbernom mieste,
      3. RT PCR test na Mobilnom odbernom mieste.
       

      Domáci antigénový test sa nepovažuje za oficiálne potvrdený výsledok ochorenia COVID-19, na základe ktorého by mohol RÚVZ okamžite zabezpečovať protiepidemické opatrenia. Tento test sa musí čo najrýchlejšie potvrdiť podľa bodov 2., 3.
      V prípade, že má žiak klinické príznaky a má pozitívny domáci Ag test je vysoko pravdepodobné, že sa jedná o ochorenie COVID-19. Pravdepodobnosť falošnej pozitivity pri Ag testoch je veľmi nízka. U osôb, ktoré sú choré a majú príznaky fungujú Ag testy veľmi spoľahlivo.

      2. Žiaka MÔŽE OBJEDNAŤ NA RT PCR TEST:
      - ošetrujúci lekár,
      - sám rodič cez stránku korona.gov.sk prostredníctvom formulára:
      https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php,
      - riaditeľ školy po vyžiadaní súhlasu rodiča a po dohode s RÚVZ v Nitre na MOM v pracovných dňoch v čase medzi 7.30 – 8.30 h.

      3. Rodič oznamuje, či má pozitívny žiak KLINICKÉ PRÍZNAKY typické pre ochorenie COVID-19. Ak má žiak klinické príznaky je dôležité zistiť, OD KTORÉHO DŇA sa vyskytli prvé klinické príznaky. Klinické príznaky sú zvýšená telesné teplota nad 37 °C, horúčka, nádcha, výtok z nosa, kašeľ, únava, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, u detí často aj hnačka alebo zvracanie.

      4. Po potvrdení ochorenia COVID-19 u žiaka VYDÁ RÚVZ V NITRE bezodkladne ROZHODNUTIE o nariadení opatrení na predchádzanie ochoreniam – zákaz prevádzky v triede a zároveň nariadi karanténne opatrenia. V rozhodnutí budú presne uvedené všetky dôležité dátumy – dokedy je prerušené vyučovanie v triede, kedy najskôr môžu ísť osoby na test, dokedy trvá karanténa.
      5. Riaditeľ školy zabezpečí poskytnutie informácií uvedených v rozhodnutí RÚVZ všetkým dotknutým osobám, t.j. zabezpečí poučenie rodičov žiakov, zamestnancov o tom, že všetky osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 SÚ POVINNÉ DORŽIAVAŤ KARANTÉNNE OPATRENIA.
      6. Osoba, ktorá má nariadenú karanténu JE POVINNÁ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ telefonicky, e-mailom alebo sms správou svojho ošetrujúceho lekára.
      7. Rodičia žiakov a zamestnanci sú povinní SLEDOVAŤ ZDRAVOTNÝ STAV osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
      8. Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré sú plne očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami  a zároveň sa u nich nevyskytujú klinické príznaky ochorenia.

      9. Dodržiavanie karantény  SA NETÝKA OSTATNÝCH OSÔB  žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami zo školy, ktorým bola nariadená karanténa.

       

       

     • Oznam pre zákonných zástupcov

     • Okres Šaľa je podľa aktuálneho COVID automatu oranžový a rodič má povinnosť predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). V prípade nepredloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti sa žiak považuje za príznakového.  Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má možnosť odoslať ho formou EDUPAGE, e-mailom, alebo kontaktuje detského lekára, ktorý ho bude usmerňovať.

      Na základe Školského semaforu ZŠ J. C. Hronského prechádza  od 18. 10. 2021 zo zelenej fázy do oranžovej, teda je v škole potvrdený minimálne jeden prípad na COVID-19. Z tohto dôvodu sa na nevyhnutný čas upravuje vyučovanie predmetov telesná výchova, náboženská výchova a etická výchova s minimalizovaním premiešavania tried tak, aby vyučovanie nepredstavovalo zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID -19. To isté pravidlo platí pri realizovaní krúžkovej činnosti.

      Vyučovanie v škole sa realizuje kombinovanou formou. Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v prípade, ak trieda pôjde do 10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku). Karanténu možno ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najneskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID - 19. Prezenčná forma vyučovania sa zabezpečuje v triedach, ktoré neboli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na ochorenie COVID -19.

      Rodič naďalej zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy, zabezpečuje pre žiaka dve rúška na deň. V prípade podozrenia na  COVID -19  (žiak bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19) a v prípade potvrdenia ochorenia o tom bezodkladne informuje školu.

      Škola  zabezpečuje dezinfekciu priestorov školy, obmedzuje vstup cudzím osobám, upozorňuje žiakov na nutnosť dodržiavania hygienických pravidiel s cieľom udržať bezpečné prostredie po dobu trvania pandémie COVID -19.

      Škola  priebežne aktualizuje informácie, spolupracuje s RÚVZ  a bezodkladne informuje rodičov o zmene epidemiologickej situácie v jednotlivých triedach.