• Riaditeľské voľno v dňoch 20. 12. - 22. 12. 2022

     • Vážení rodičia,

       

      podľa § 48 ods. 4 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb. Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky. Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n). RÚVZ v Nitre rozhodnutím č. RÚVZNR/HDM/3009/2022 prerušil v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa, IČO: 37861417 do 12.12.2022 na základe hlásení o výskyte chrípky, chrípke podobných ochorení a ďalších akútnych respiračných ochorení u detí a zamestnancov uvedeného zariadenia pre deti a mládež. Uvedením rozhodnutím bol proces šírenia nákazy chrípky a chrípke podobných ochorení v škole prerušený. Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú chorobnosť z dôvodu rekonvalescencie u chorých, ako aj vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu na území Nitrianskeho kraja Vám odporúčame pokračovať v prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Na základe odporúčania RÚVZ v Nitre a konzultácii so zriaďovateľom riaditeľka školy  udeľuje

      v dňoch 20. 12.  2022 – 22. 12. 2022 žiakom 1. – 9.  ročníka ZŠ J. C. Hronského

      riaditeľské voľno.

      Vyučovanie bude obnovené po vianočných prázdninách  9. januára 2023 (pondelok).

      oznam_riaditelske_volno.pdf

     • Skrátenie vyučovania v triedach 1. stupňa, dištančné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa

     • Vážení rodičia,

      na základe odporúčania RÚVZ a zriaďovateľa pre zvýšenú chorobnosť žiakov a učiteľov prijímame od 16.12.2022 nasledujúce opatrenia:

      V triedach prvého stupňa  bude vyučovanie prebiehať prezenčne  podľa rozvrhu, rušia sa 6. vyučovacie hodiny. ŠKD bude v prevádzke pre každú triedu osobitne. Prosíme zákonných zástupcov, aby zvážili nutnosť pobytu svojho dieťaťa v ŠKD.


      V triedach druhého stupňa sa v dňoch 16.12. 2022 a 19.12.2022 prechádza  na dištančné vzdelávanie. Triedni učitelia zistia 19. 12. 2022 chorobnosť žiakov 2. stupňa a následne od 20.12.2022 určí škola spôsob vzdelávania do Vianočných prázdnin.


      vedenie školy

      rozhodnutie-distancne-vyucovanie-15.12.2022.pdf