• Majáles rodičov a priateľov školy

     • Vážení rodičia a milí priatelia školy,

      Rada rodičov pri RZ ZŠ J. C. Hronského vás srdečne pozýva na 1. majáles rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční 12.5. 2023 o 19.00 hod. v reštaurácii Galvan.

      Lístky si rezervujte telefonicky 0903474021 v pracovných dňoch v čase 7.30 - 15.30 hod. alebo mailom zsjchronskeho@gmail.com.

       

       

       

     • Oficiálne stanovisko RAJO s.r.o.

     • Vážené vedenie školy, milí rodičia,


      vďaka promptnej reakcii Ministerstva pôdohospodárstva a verejnému prísľubu ministra navýšiť dotáciu na Školské mlieko pre školský rok 2022/2023 opätovne od 17.2.2023 spúšťame predaj dotovaných mliečnych výrobkov RAJO.


      Nevyhodnotili sme zvýšený záujem detí o mlieko správne, vyčerpali sme prostriedky z programu na dodávku dotovaného mlieka do škôl skôr a včas sme to smerom k MPRV SR nekomunikovali. 


      Veľmi si tento prístup ministerstva vážime a Vám ďakujeme za trpezlivosť počas riešenia vzniknutej situácie.

      Tím školské mlieko

                                      RAJO s.r.o.

      eduresized_Rajo-nove_stanovisko.png

     • Ukončenie 1. polroka

     • Vážení rodičia,

      výpisy za 1. polrok zverejníme 31. januára cez Edupage.  Zvolili sme ekologický prístup, aby sme ušetrili papier, toner. Výpisy v Edupage viete podpísať podobne ako známky.  Upozorňujeme, že výpis nie je použiteľný na právne účely. Výpis v tlačenej verzii vydávame len na písomnú žiadosť zákonného zástupcu.

       

     • Hlasovanie za náš projekt v Tesco predajni

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu pri hlasovaní za náš projekt v predajni Tesco vo Veči od 16.1. 2023 do 12.2. 2023.

      U detí chceme podporiť lásku k čítaniu a v priestoroch školy vybudovať pre ne čitáreň s knižnicou. Vaším hlasom aj vy prispejete k vytvoreniu nielen útulného miesta pre žiakov našej školy, ale aj k zdokonaľovaniu ich vedomostí a rozmachu tvorivosti a fantázie.

      Už je ten správny čas,darujte nám hlas!

      Váš hlas pre nás veľa spraví,pretože čítanie nás všetkých baví!

      Ďakujeme!

     • VZN č.3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zaradeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

     • Vážení rodičia,

      15.12. 2022 mestské zastupiteľstvo v Šali schválilo VZN č. 3/2022  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zaradeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

      § 4

      Školský klub detí

       

      1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 12,00 Eur.
      2. Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľaods. 1, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
      3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy.

      § 7

      Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri základnej škole

       

      1. Náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v meste  Šaľa zodpovedajú tretiemu finančnému pásmu v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva.

       

      1. Náklady na nákup potravín pre žiaka základnej školy vo veku 6 – 11 rokov na jeden obed je 1,70 Eur podľa tretieho finančného pásma A na nákup potravín určeného
       MŠVVaŠ SR. 

       

      1. Náklady na nákup potravín pre žiaka základnej školy vo veku 11– 15 rokov na jeden obed je 1,90 Eur podľa tretieho finančného pásma A na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR.

       

      1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre žiaka základnej školy je vo výške 0,15 Eur.

       

      1. Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri základnej škole je na jeden obed 2,40 Eur podľa tretieho finančného pásma B na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. 

       

      1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnanca je v sume 0,15 Eur.

       

      1. Poplatky podľa ods. 2 až 6 sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.

       

      1. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,30 Eur má:
      1. každé dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a v  ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      2. dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
      3. dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti,
      4. dieťa v ZŠ, ktoré už dovŕšilo 15 rokov veku a nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus.

       

      1. K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:  
      1. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
      2. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
      3. čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

       

      1. Zákonní   zástupcovia  detí  podľa  ods.   8  budú uhrádzať  rozdiel medzi poskytovanou

            dotáciou a finančným pásmom na nákup potravín:

      1. pre žiaka  základnej školy vo veku 6 – 11 rokov 0,40 Eur podľa tretieho finančného  pásma A a príspevok na režijné náklady v sume 0,15 Eur/deň za celodennú stravu,
      2. pre žiaka základnej školy vo veku 11 – 15 rokov 0,60 Eur podľa tretieho finančného pásma A a príspevok na režijné náklady v sume 0,15 Eur/deň za celodennú stravu.

       

      1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. 8 a ktoré  majú  diétne       stravovanie na základe odporúčania odborného lekára, majú nárok na dotáciu 1,30 Eur za  každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej  škole
       a odobralo obed. Dotácia im bude poslaná na účet prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

       

       

     • Riaditeľské voľno v dňoch 20. 12. - 22. 12. 2022

     • Vážení rodičia,

       

      podľa § 48 ods. 4 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb. Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky. Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n). RÚVZ v Nitre rozhodnutím č. RÚVZNR/HDM/3009/2022 prerušil v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa, IČO: 37861417 do 12.12.2022 na základe hlásení o výskyte chrípky, chrípke podobných ochorení a ďalších akútnych respiračných ochorení u detí a zamestnancov uvedeného zariadenia pre deti a mládež. Uvedením rozhodnutím bol proces šírenia nákazy chrípky a chrípke podobných ochorení v škole prerušený. Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú chorobnosť z dôvodu rekonvalescencie u chorých, ako aj vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu na území Nitrianskeho kraja Vám odporúčame pokračovať v prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Na základe odporúčania RÚVZ v Nitre a konzultácii so zriaďovateľom riaditeľka školy  udeľuje

      v dňoch 20. 12.  2022 – 22. 12. 2022 žiakom 1. – 9.  ročníka ZŠ J. C. Hronského

      riaditeľské voľno.

      Vyučovanie bude obnovené po vianočných prázdninách  9. januára 2023 (pondelok).

      oznam_riaditelske_volno.pdf

     • Skrátenie vyučovania v triedach 1. stupňa, dištančné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa

     • Vážení rodičia,

      na základe odporúčania RÚVZ a zriaďovateľa pre zvýšenú chorobnosť žiakov a učiteľov prijímame od 16.12.2022 nasledujúce opatrenia:

      V triedach prvého stupňa  bude vyučovanie prebiehať prezenčne  podľa rozvrhu, rušia sa 6. vyučovacie hodiny. ŠKD bude v prevádzke pre každú triedu osobitne. Prosíme zákonných zástupcov, aby zvážili nutnosť pobytu svojho dieťaťa v ŠKD.


      V triedach druhého stupňa sa v dňoch 16.12. 2022 a 19.12.2022 prechádza  na dištančné vzdelávanie. Triedni učitelia zistia 19. 12. 2022 chorobnosť žiakov 2. stupňa a následne od 20.12.2022 určí škola spôsob vzdelávania do Vianočných prázdnin.


      vedenie školy

      rozhodnutie-distancne-vyucovanie-15.12.2022.pdf