• „ Máj, lásky čas“

     • Milí rodičia a žiaci,

      naša škola sa rozhodla zapojiť do novej výzvy „Máj, lásky čas“. Počas super vianočnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ ste preukázali, koľko dobra vo Vás je. Bohato sme obdarili dokopy 186 seniorov. Tentokrát sa budú vytvárať pohľadnice pre seniorov.

      Ukážte, koľko lásky je vo Vašich srdiečkach, pretože počas mesiaca lásky by nikto nemal byť sám.

      Jediná podmienka je vlastnoručne vyrobená pohľadnica s venovaním. Tentokrát Vás poprosím, nepíšte oslovenie „milá babička, milý deduško“. Pokúste sa neutrálne osloviť seniorov „Milí naši starkí....“ alebo podobne.


      Čo napísať na pohľadnicu? Povzbudivé slová, pozitívne motto či milú básničku. Fantázii sa medze nekladú. Vložte kúsok seba. K pohľadnici môžete priložiť aj drobný darček. Ideálne s motívom srdca. Prikladám letáčik pre inšpiráciu. Obálka môže byť obyčajná, ale aj Vami vyrobená, no musí sa zmestiť do schránky. Ideálne obálka veľkosti A5. Prosím odovzdať ju nezalepenú, pre menšiu kontrolu.


      Hotové obálky s pohľadnicou odovzdajte pani učiteľke triednej alebo kontaktnej osobe našej školy p.uč.Urbancovej. Môžete sa zapojiť sami či s rodičmi alebo kamarátmi. Budeme sa tejto akcii taktiež venovať v rámci etickej a výtvarnej výchovy.


      Vyzbierané hotové obálky zanesieme do schránok v zariadeniach pre seniorov v Šali. Nakoľko sa nám v zime nepodarilo odovzdať osobne deduškom a babičkám „vianočné krabice“, tentokrát by sme to radi zaniesli aspoň do ich schránok.


      Či sa môže napísať aj Vaša spätná adresa na pohľadnicu? Organizátorky výzvy sa vyjadrili takto: „Nikomu nezakazujeme uvádzať svoju spätnú adresu pre prípad, že by adresát chcel na pohľadnicu odpísať. Je však veľmi veľa seniorov v zariadeniach, ktorí nemajú možnosť odpísať, a preto sa pripravte aj na to, že odpoveď nedostanete. Môže to byť z rôznych dôvodov, napr. daný človek už neudrží pero alebo nevie, ako podať obálku s odpoveďou, je ležiaci pacient atď.“ Toto rozhodnutie necháme na Vás, či priložíte obálku s Vašou spätnou adresou a so známkou.
       

      Pevne verím, že Vás tento skvelý nápad oslovil a zapojíte sa vo veľkom štýle ako v zime. Keď budete mať akékoľvek otázky, pokojne mi napíšte.

      Zuzana Urbancová

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 3.5. 2021

     • Vážení rodičia,

      zajtra 3.5. 2021 predkladáte ako zákonní zástupcovia nové Vyhlásenie o bezinekčnosti. Môžete si ho stiahnuť tu:vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti_od_3.5.2021.pdf, vyplniť v pondelok 3.5. 2021 pred školou (tlačivá budú k dispozícii) alebo ho môžete podať elektronicky cez edupage z vášho rodičovského konta.

      Návod na podanie elektronického vyhlásenia nájdete tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132.

      Do budovy školy môžu vstúpiť len žiaci s vyplneným novým Vyhlásením o bezinfekčnosti. Žiaci, ktorí toto vyhlásenie nebudú mať, nebudú vpustení do budovy školy.

      V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní po dobu 3 a viac dní (vrátane soboty a nedele), ste povinní predložiť vždy pri jeho nástupe do školy nové vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • Oznam k vyučovaniu od 3.5.2021

     • Vážení rodičia,

      od 3.5. 2021 sa žiaci všetkých ročníkoch učia podľa pôvodného rozvrhu. Príchod na vyučovanie je v čase od 7.00 hod. do 7.50 hod. Žiaci 1.- 4. ročníka vstupujú do školy 1. vchodom, žiaci 5. - 9. ročníka vstupujú do budovy školy hlavným vchodom.

      Negatívnym testom sa od 3.5. 2021 už nemusia preukazovať zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa. Zákonní zástupcovia budú predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo o bezifekčnosti a novú aktuálnu vyhlášku zverejníme na stránke školy ihneď, ako budú dostupné na stránke MŠVVaŠ SR.

      Zákonný zástupca žiaka do budovy školy nevstupuje.

     • Oznámenie pre rodičov a žiakov 5. - 9. ročníka

     • Vážení rodičia,


      dňom 26.04.2021 sa v našej ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2 na základe rozhodnutia primátora mesta Šaľa obnovuje prezenčné vyučovanieaj pre žiakov 5. a 7. ročníka za nasledujúcich podmienok:

      žiak 2. stupňa základných škôl a jeden zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti sa preukážu riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi:

      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní,
      • alebo dokladom o očkovaní:
      • ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tohto očkovania uplynulo viac ako 4 týždne,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19  a od  tejto  udalosti  uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
      • alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia žiaka alebo zákonného zástupcu neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

      zákonný zástupca žiaka:

      • zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúška/respirátora, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk);
      • do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;
      • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň respirátor FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventila alebo rúško a balíček hygienických vreckoviek;
      • pri prvom nástupe žiak odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov  cestne_vyhlasenie_ZZ_a_ziak_od_26.4.2021.pdf
      • písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá žiak zodpovednému pedagógovi aj po každom prerušení viac ako tri dni;
      • bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Testovanie v priestoroch školy sa nebude realizovať. Testovanie môžete absolvovať vo vami zvolenom MOM na území mesta alebo vašej obce.

      Platnosť testov

      Test zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí  7 kalendárnych dní!

      KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

      Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 187/2021 §1 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

      Informacie_pre_DO_-_Covid19_vstup_do_skoly.docx

      V prípade, ak žiak  a/ alebo zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1.škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2.zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      Žiaci 2.stupňa musia mať v interiéri a exteriéri školy povinne nasadený respirátor alebo povinne nasadené rúško.

      Informácie k priebehu vstupu a vyučovania žiakov 5. a 9. ročníka od 26. do apríla 2021

      Žiaci 8. a 9. ročníka prichádzajú do školy v čase od 7.30 do 7.50 hod. cez vchod do telocvične. Končia 6. vyučovacou hodinou o 13.15 hod., na obedy idú podľa časového harmonogramu, ktorý im poskytnú triedni učitelia.

      Žiaci 5. a 7. ročníka prichádzajú do školy od 8.00 do 8.15 hod. Vyučovanie končia 5. vyučovacou hodinou, na obedy idú podľa časového harmonogramu, ktorý im poskytnú triedni učitelia.

      Triedy 5.a, 5.b, 5.c a 6.c prichádzajú cez hlavný vchod.

      Triedy 6.a, 6.b, 7.a a 7.b prichádzajú cez vchod do telocvične.

      Obedy budú poskytnuté všetkým žiakom, ktorí sú prihlásení. Ak žiak nebude chodiť na obed, je potrebné, aby ste ho odhlásili najneskôr do 8.00 hod. 19.04.2021 u vedúcej školskej jedálne – tel.č. 0317705812 alebo cez stránku https://www.eskoly.sk/

      Počas týždňa od 26.04. do 30.04. 2021 žiaci 2.stupňa nebudú klasifikovaní.
     • Aktualizácia opatrení o podmienkach vstupu do školy žiakov 1. a 2. stupňa s platnosťou od 19. apríla 2021

     • Uznesením vlády SR č. 203, predpisom č. 138/2021 Z.z. s účinnosťou od 19. apríla 2021 sa menia podmienky vstupu do školy nasledovne:

       

      pre žiakov 1.stupňa:

      jeden  zákonný  zástupca  žijúci  v spoločnej  domácnosti sa preukáže riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi:

      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
      • alebo ak  zákonný  zástupca  žijúci  v spoločnej  domácnosti  bol  očkovaný  vektorovou  vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a
      • ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochoreniaCOVID-19 nie staršie ako 90 dní,
      • alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných  zástupcov  žijúcich  v spoločnej  domácnosti  neumožňuje  vykonanie  testu  na ochorenie COVID-19,

      pre žiakov 2.stupňa:

      žiak 2. stupňa základných škôl a jeden zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti sa preukážu riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi:

      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2.dávke,
      • alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1.dávke,
      • alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a
      • ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
      • alebo ak táto osoba prekonala ochorenieCOVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní,
      • alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť.

      Od 19. 4. 2021 sa obnovuje prezenčná výučba  len pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci 5.- 7. ročníka pokračujú v dištančnej výučbe.

      Pri prvom nástupe zákonný zástupca žiaka vypĺňa Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto vyhlásenie zákonný zástupca žiaka vypĺňa aj v prípad, ak sa žiak nezúčastnil prezenčného vyučovania 3 a viac dní.

      Znenie predpisu č. 138/2021 ZZ_2021_138.pdf a vyhlášky č. 187/2021 vyhlaska_187.pdf 

      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 19.4. 2021  CV_o_bezinfekcnosti_zakonny_zastupca_od_19.4.2021.docx

       

     • Zmena v používaní respirátora v interiéri i exteriéri školy od 19.04.2021

     • Podľa vyhlášky 175/ 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 § 2 odseku 3

      Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:
      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
      c) osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
      d) zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,3)
      e) zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
      f) zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.
                                                                                    § 3
      Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri
      (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.
      (2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
      a) deti do 6 rokov veku,
      b) deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
      c) osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
      d) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
      e) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
      f) osoby pri výkone športu,
      g) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
      h) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
      i) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
      j) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

       

     • Oznámenie o obnovení prezenčnej výučby pre žiakov 8.- 9. ročníka od 19. 4. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňom 19.04.2021 sa v našej ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2 na základe Rozhodnutia ministra školstva a primátora mesta Šaľa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka za nasledujúcich podmienok:

      • žiak 2. stupňa základných škôl a jeden zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti sa preukážu riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi
      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      •  alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      •  alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
      •  alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
      • alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia žiaka alebo zákonného zástupcu neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,


      zákonný zástupca žiaka:


      • zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúška/respirátora, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk);
      • do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;
      • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň respirátor FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventila a balíček hygienických vreckoviek;
      • pri prvom nástupe žiak odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha - CV_-_ZZ_a_ziak.docx)
      • písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá žiak zodpovednému pedagógovi aj po každom prerušení viac ako tri dni;
      • bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Testovanie v priestoroch školy sa nebude realizovať. Testovanie môžete absolvovať vo vami zvolenom MOM na území mesta alebo vašej obce.

      Platnosť testov

      Test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní!

      KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

      Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 132/2021 §1 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

      Informacie_pre_DO_-_Covid19_vstup_do_skoly.docx


      V prípade, ak žiak  a/ alebo zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:


      1.škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2.zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,


      Žiaci 2.stupňa musia mať v interiéri školy povinne nasadený respirátor a v exteriéri povinne nasadené rúško.

      Informácie k priebehu vyučovania žiakov 8. a 9. ročníka od 19. do 23. apríla 2021

      Žiaci prichádzajú do školy v čase od 8.15 do 8.45 hod.

      Vyučovanie končí 6. vyučovacou hodinou o 13.15 hod.

      Obedy budú poskytnuté všetkým žiakom, ktorí sú prihlásení. Ak žiak nebude chodiť na obed, je potrebné, aby ste ho odhlásili najneskôr do 8.00 hod. 19.04.2021 u vedúcej školskej jedálne – tel.č. 0317705812 alebo cez stránku https://www.eskoly.sk/

      Žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu, ktorý vám pošlú triedni učitelia.

      Počas prvého týždňa žiaci nebudú klasifikovaní.


      Informácie k otváraniu škôl nájdete aj na stránke www.minedu.sk

      https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

      https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

      Vyhláška ÚVZ SR č. 132/2021

      UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021

      Žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

      Informácie o epidemiologickej situácii sledujeme a v prípade zmien vás budeme informovať.

     • Oznam k nástupu žiakov 1. - 4. ročníka 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      v rámci hygienických opatrení, budú v pondelok 15.3.2021 ráno otvorené pre vstup do budovy 3 vchody.

      Prosím, dodržte nasledujúci rozpis. Ďakujeme!

      • žiaci z 1.c, 2.c, 2.d, 3.c a 4.c vstupujú do školy zadným vchodom zo školského dvora ŠKD,
      • žiaci z 1.a, 1.b, 2.a a 2.b vstupujú do školy  vchodom určeným pre 1.stupeň,
      • žiaci z 3.a, 3.b, 4.a a 4.b vstupujú do školy  hlavným vchodom.

       

     • VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

     • Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona

      č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5,

      § 49 ods. 4, § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

      Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

      v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

      § 1

      Úvodné ustanovenia

       Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku

      1. za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

       

      1. Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a základná umelecká škola a školskými zariadeniami školský klub detí, centrum voľného času, školská jedáleň a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

      § 4

      Školský klub detí

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 12,00 Eur.

      Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

      Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy.

      Termín a spôsob úhrady

      Úhradu nákladov za pobyt žiakov v ŠKD vykonáva zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza (§ 114 ods. 3 školského zákona) – napr. poplatok za mesiac november musí byť uhradený do 10. októbra 2020. Splatnosť poplatkov za ŠKD za mesiace september a október 2020 je do 25. 9. 2020 za oba mesiace.  Úhrada môže byt realizovaná nasledovnými spôsobmi:

      1. bezhotovostným platobným stykom:
      • sa uskutočňuje formou paušálneho preddavku nastavením trvalého príkazu na úhradu v banke platiteľa poplatku za ŠKD, obmedzený na čas od augusta (resp. septembra) do mája
      • bezhotovostným bankovým prevodom za príslušný mesiac (použitím internet bankingu, resp. iných foriem bankového prevodu, ktoré ponúka konkrétna banka)

      Trvalý príkaz si zadajte vo vašej banke. Nahláste nasledovné údaje:

      a)      číslo účtu školy, na ktorý sa bude platba poukazovať : 1966206757/0200, IBAN: SK90 0200 0000 0019 6620 6757, BIC: SUBASKBX, vedeného vo VÚB banke, pobočka Šaľa

      b)      do kolónky variabilný symbol uvediete identifikačné číslo Vášho dieťaťa, uvedené v hornej časti tohto oznámenia.

      c)       do kolónky konštantný symbol uvediete 0308

      d)      do kolónky účel platby, správa pre prijímateľa alebo poznámky je nutné uviesť priezvisko a meno žiaka.

      Tieto údaje budete používať aj pri úhrade formou bezhotovostného bankového prevodu (internet banking...)

       

      2. poštovým poukazom na účet školy prostredníctvom Slovenskej pošty, ktorý Vám na požiadanie poskytnú p. vychovávateľky.

      Platba sa môže uskutočniť aj za viac mesiacov naraz, prípadne celý rok alebo polrok. Vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) sa uskutoční po prípadnom odhlásení žiaka zo ŠKD.

      Ak zákonný zástupca nevyužije možnosti úhrady poplatkov za ŠKD špecifikované vyššie a poplatok uhradí hotovostným vkladom na účet školy, bude znášať všetky bankové poplatky z toho vyplývajúce (poplatok v banke pri vklade aj servisný poplatok cca 5,00 €, resp. podľa aktuálne platného cenníka poplatkov banky).

       

      Prihlasovanie a odhlasovanie žiakov z ŠKD:

      Prihlásiť respektíve odhlásiť žiaka zo ŠKD je možné 5 pracovných dní pred začatím nového mesiaca. Musí to byť písomnou formou s aktuálnym dátumom a toto je potrebné odovzdať príslušnej pani vychovávateľke.  Telefonické odhlasovanie nie je možné.

       

      Kontakt v prípade potreby konzultácie vyššie uvedeného: ekonomka.zskratka@centrum.sk , 031/7016881.

     • Oznámenie o obnovení prezenčnej výučby pre žiakov 1. - 4. ročníka od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      dňom 15.03.2021 sa v našej ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2 na základe Rozhodnutia primátora mesta Šaľa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. a 4. ročníka a na základe Rozhodnutia ministra  školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 02. marca 2021 za nasledujúcich podmienok:

      ·         žiaci 1. stupňa základných škôl podľa uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Žiaci musia mať počas pobytu v škole v interiéri i exteriéri povinne nasadené rúška,

      ·         žiaka dňa 15.3.2021 musí sprevádzať do školy zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti so žiakom 1.stupňa ZŠ,

      ·         zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

      ·         alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

      ·         alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

      ·         alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

      ·         zákonný zástupca žiaka:

      Ø  zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúška/respirátora, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk);

      Ø  do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;

      Ø  dieťa odovzdáva a preberá v stanovených časoch  pred budovou školy, nie ľubovoľne;

      Ø  zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška, igelitové vrecúško na rúška a balíček hygienických vreckoviek;

      Ø  pri prvom nástupe žiaka odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha - cestne-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.docxTlačivo bude dostupné 15.3. 2021 aj pred budovou školy.

      Ø  pri prvom nástupe žiaka alebo po každom prerušení viac ako tri dni predkladá zodpovednému pedagógovi písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Ø  bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené,

      ·         žiakom 2. stupňa bez možnosti prístupu k dištančnej forme sa umožňuje možnosť prevziať si úlohy v škole v čase od 8.00 do 10.00 hod.

       

      ZŠ J.C. Hronského bude pre deti otvorená od 7.00 do 15.30 hod.

       

      Uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 3. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 19. marca 2021. Toto obmedzenie sa nevzťahuje:

      ·         v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť,

      ·         aby teda deti a žiaci mohli vôbec prísť do školy alebo školského zariadenia za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

      Uznesenie vlády SR č. 123/2021 z28. februára 2021: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19092/1

      Vyhláška ÚVZ SR 47/2021č.:https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

      KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

      Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 §1 sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov do 10 rokov veku aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

      Vyhláška ÚVZ SR č. 47/2021

      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1.škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2.zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4.zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Ak dieťa do školy nenastúpi zákonný zástupca ho odhlasuje z obedov( tel.č. 0317705812) aj z ŠKD( cez triedneho učiteľa).

       

      Školský klub detí

      Školský klub detí (ďalej ŠkD) bude pre žiakov 1. - 4. ročníka od 15. 3. 2021 realizovať svoju činnosť v obmedzenej prevádzke: bez ranného Škd a v popoludňajších hodinách bude ŠkD v prevádzke do 15.30 hod. 

      Pri svojej prevádzke ŠkD postupuje  v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.

      Informácie o epidemiologickej situácii sledujeme a v prípade zmien Vás budeme informovať.

     • 2 % z Vašich daní pomôžu našim deťom v ZŠ

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie zákonom povolenej časti Vašich daní Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Krátka 2, 927 00 Šaľa. Podporíte tým školu, v ktorej študujú Vaše deti a trávia v nej zvyčajne veľkú časť dňa.

      Rodičovské združenie sa snaží podporovať výchovno-vzdelávací proces na škole, skrášlenie prostredia školy i rozvoj aktivít zameraných na osobnostný a vzdelanostný rast Vašich detí.

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % z Vašich daní neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Poukázanie 2 % z Vašich odvedených daní nám umožní podporiť viac aktivít pre nasledujúci školský rok.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ďakujeme Vám za prejavenú podporu a dôveru

       

        Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŠ J.C. Hronského

        Ing. Soňa Pinková, predsedníčka RR pri ZŠ

       

      Stručný návod i tlačivo nájdete priamo na stránke školy 2 % dane pre RZ

     • Od 8.3. 2021 sa pokračuje v dištančnej výučbe vo všetkých ročníkoch

     • Na základe platného „Stanoviska RÚVZ v Nitre k otváraniu škôl v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté
      Moravce“ zo dňa 04.03.2021, v ktorom RÚVZ naďalej neodporúča otváranie škôl
      a školských zariadení na území okresu Šaľa
      , nakoľko by to znamenalo zásadné zvýšenie
      mobility vysokého počtu detí, žiakov a ich rodičov, čo by sa v krátkom čase premietlo do
      opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie na území daných okresov,

      Mesto Šaľa, ako zriaďovateľ základných škôl a materských škôl v meste Šaľa rozhodlo, že dňa
      8. marca 2021 vyučovanie v základných školách pre žiakov 1. stupňa ZŠ a materských školách
      pre všetky deti v meste Šaľa neobnoví.


      V platnosti zostáva rozhodnutie, že navštevovať materskú školu môžu deti zákonných
      zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha
      práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich
      v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje
      vykonávať ju z domácnosti navštevujúce 1. stupeň základnej školy je vytvorená zberná trieda
      ŠKD v ZŠ Ľudovíta Štúra.


      Rozhodnutie zriaďovateľa je podmienené súčasným vývojom epidemiologickej situácie
      spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 v okrese Šaľa a povinnosťou zabezpečenia ochrany
      zdravia a zníženie rizika prenosu tohto ochorenia.

     • Zisťovanie záujmu

     • Vážení rodičia, na pokyn zriaďovateľa zisťujeme u rodičov detí 1. stupňa s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a rodičov žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.záujem o prezenčné vyučovanie od  8.3.2021. V prípade záujmu nás kontaktujte mailom zsjchronskeho.rodicia@gmail.com.

     • 8.2. 2021 sa ZŠ v Šali neotvoria

     • Dnes primátor mesta Šaľa oznámil, že v Šali sa od 8.2. 2021 školy neotvoria.
       

      V našom meste sme po dvoch testovaniach a na víkend pripravujeme tretie. Napriek tomu sa nám nedarí nákaze nasadiť „opraty“. Počet obyvateľov nakazených koronou kriticky narastá. Podniky začínajú mať problémy s personálom a choroba sa nevyhýba ani verejným inštitúciám a ani učiteľom, lekárom a ďalším dôležitým častiam spoločnosti. V stredu vláda rozhodla, že zmení Covid semafor a umožní otvoriť školy aj v pandémiou najviac postihnutých častiach Slovenska. Svoje stanovisko by k tomuto mali ešte vydať aj regionálne úrady verejného zdravotníctva. Do tejto chvíle, teda štvrtok poobede takéto stanovisko nemáme. Po porade so školským úradom aj s riaditeľmi škôl, školy v pondelok 8. februára neotvoríme. Našim cieľom nesmie byť neuvážené otvorenie škôl, ani vytváranie iných príležitostí pre masívne šírenie nákazy. Rovnako materské školy. V súčasnosti sú otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a ich plné fungovanie najmenej o týždeň odložíme.

      V tejto súvislosti sa na mňa dnes listom obrátilo aj desať lekárov pre deti a dorast z nášho okresu s prosbou, aby sme v tejto situácii neotvorili materské školy v plnom režime.

      Nie je to jednoduché rozhodovanie a naozaj som vďačný lekárom, učiteľom základných aj materských škôl a aj ďalším zainteresovaným, že sa k tomu postavili veľmi zodpovedne. Všetci by sme boli najradšej, keby sme v pondelok mohli deti poslať do škôl, ale nie za cenu, že ich ohrozíme a ohrozíme aj rodičov, či zamestnancov týchto inštitúcií. Verím, že najbližšie dni nám umožnia prijať od 15. februára iné rozhodnutie, ale 8. februára v meste Šaľa materské školy ani základné školy neotvoríme.

      Od 8. februára teda budú materské školy naďalej fungovať ako doteraz, teda pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rovnako bude fungovať aj školský klub detí na základnej škole Ľ. Štúra tak ako doteraz.

     • Oznam pre zákonných zástupcov k ukončeniu prvého polroka školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že žiaci 1. ročníka a žiaci v triedach pre mimoriadne nadané deti ( 1.- 4. ročník) budú hodnotení slovne. Žiaci 2.- 9. ročníka budú hodnotení známkou.

      Podľa § 55 ods. 10a 11školského zákona„(10)V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi  výpis  slovného  hodnotenia  alebo  klasifikácie  prospechu  a  správania  žiaka  za  prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. V momentálnej situácii bude výpis zákonným zástupcom žiaka doručený elektronicky prostredníctvom školskej  edupage platformy. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

      Pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021 sa riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 predlžuje do 31. marca 2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021. 

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.