• Začiatok školského vyučovania 5. 9. 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      nástup do školy je 5. 9. 2022.

      • Žiaci 2. - 9. ročníka prichádzajú do školy o 7.45 hod. a odchádzajú o 9.00 hod.
      • Slávnostné otvorenie školského roku pre žiakov 1. ročníka bude o 8.15 hod. v školskej jedálni.

      Žiaci v interiéri školy nemusia mať v súčasnosti prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej žiak mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom. Pred nástupom do školy, odporúčame žiakov otestovať 4.9. 2022 domácim ag-samotestom.

      Na základe  dokumentu „Zelená otvoreným školám“ vydaného MŠ a Rozhodnutia MŠ Rozhodnutie_MS-od_1.9.2022.pdf je rodič povinný predložiť pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete podať elektronicky cez Edupage alebo na tlačive bezpriznakovost-092022.pdf

      Tlačivá sú dostupné aj na 1. vchodových dverách školy.

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak bude umiestnený do izolačnej miestnosti a škola bude bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/ bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

      Ďalšie informácie o izolácii, karanténe a ospravedlnení neprítomnosti žiaka na vyučovaní nájdete na stránke www.minedu.sk.

      oznam_o_vstupe.pdf