• VZN č.3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zaradeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

     • Vážení rodičia,

      15.12. 2022 mestské zastupiteľstvo v Šali schválilo VZN č. 3/2022  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zaradeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

      § 4

      Školský klub detí

       

      1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 12,00 Eur.
      2. Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľaods. 1, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
      3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy.

      § 7

      Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri základnej škole

       

      1. Náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v meste  Šaľa zodpovedajú tretiemu finančnému pásmu v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva.

       

      1. Náklady na nákup potravín pre žiaka základnej školy vo veku 6 – 11 rokov na jeden obed je 1,70 Eur podľa tretieho finančného pásma A na nákup potravín určeného
       MŠVVaŠ SR. 

       

      1. Náklady na nákup potravín pre žiaka základnej školy vo veku 11– 15 rokov na jeden obed je 1,90 Eur podľa tretieho finančného pásma A na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR.

       

      1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre žiaka základnej školy je vo výške 0,15 Eur.

       

      1. Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri základnej škole je na jeden obed 2,40 Eur podľa tretieho finančného pásma B na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. 

       

      1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnanca je v sume 0,15 Eur.

       

      1. Poplatky podľa ods. 2 až 6 sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.

       

      1. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,30 Eur má:
      1. každé dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a v  ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      2. dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
      3. dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti,
      4. dieťa v ZŠ, ktoré už dovŕšilo 15 rokov veku a nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus.

       

      1. K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:  
      1. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
      2. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
      3. čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

       

      1. Zákonní   zástupcovia  detí  podľa  ods.   8  budú uhrádzať  rozdiel medzi poskytovanou

            dotáciou a finančným pásmom na nákup potravín:

      1. pre žiaka  základnej školy vo veku 6 – 11 rokov 0,40 Eur podľa tretieho finančného  pásma A a príspevok na režijné náklady v sume 0,15 Eur/deň za celodennú stravu,
      2. pre žiaka základnej školy vo veku 11 – 15 rokov 0,60 Eur podľa tretieho finančného pásma A a príspevok na režijné náklady v sume 0,15 Eur/deň za celodennú stravu.

       

      1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. 8 a ktoré  majú  diétne       stravovanie na základe odporúčania odborného lekára, majú nárok na dotáciu 1,30 Eur za  každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej  škole
       a odobralo obed. Dotácia im bude poslaná na účet prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

       

       

     • Riaditeľské voľno v dňoch 20. 12. - 22. 12. 2022

     • Vážení rodičia,

       

      podľa § 48 ods. 4 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb. Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky. Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n). RÚVZ v Nitre rozhodnutím č. RÚVZNR/HDM/3009/2022 prerušil v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa, IČO: 37861417 do 12.12.2022 na základe hlásení o výskyte chrípky, chrípke podobných ochorení a ďalších akútnych respiračných ochorení u detí a zamestnancov uvedeného zariadenia pre deti a mládež. Uvedením rozhodnutím bol proces šírenia nákazy chrípky a chrípke podobných ochorení v škole prerušený. Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú chorobnosť z dôvodu rekonvalescencie u chorých, ako aj vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu na území Nitrianskeho kraja Vám odporúčame pokračovať v prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Na základe odporúčania RÚVZ v Nitre a konzultácii so zriaďovateľom riaditeľka školy  udeľuje

      v dňoch 20. 12.  2022 – 22. 12. 2022 žiakom 1. – 9.  ročníka ZŠ J. C. Hronského

      riaditeľské voľno.

      Vyučovanie bude obnovené po vianočných prázdninách  9. januára 2023 (pondelok).

      oznam_riaditelske_volno.pdf

     • Skrátenie vyučovania v triedach 1. stupňa, dištančné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa

     • Vážení rodičia,

      na základe odporúčania RÚVZ a zriaďovateľa pre zvýšenú chorobnosť žiakov a učiteľov prijímame od 16.12.2022 nasledujúce opatrenia:

      V triedach prvého stupňa  bude vyučovanie prebiehať prezenčne  podľa rozvrhu, rušia sa 6. vyučovacie hodiny. ŠKD bude v prevádzke pre každú triedu osobitne. Prosíme zákonných zástupcov, aby zvážili nutnosť pobytu svojho dieťaťa v ŠKD.


      V triedach druhého stupňa sa v dňoch 16.12. 2022 a 19.12.2022 prechádza  na dištančné vzdelávanie. Triedni učitelia zistia 19. 12. 2022 chorobnosť žiakov 2. stupňa a následne od 20.12.2022 určí škola spôsob vzdelávania do Vianočných prázdnin.


      vedenie školy

      rozhodnutie-distancne-vyucovanie-15.12.2022.pdf

     • Vianočné fotografovanie - ponuka

     • Vážení rodičia,

      ponúkame vám vianočné fotografovanie vašich detí 24.11. 2022 v priestoroch našej školy. Ak máte záujem o fotenie, kontaktujte triednych učiteľov. Cenník nájdte v prílohe.

     • Zmena rozvrhu od 7.11. 2022

     • Vážení rodičia,

      z organizačných dôvodov sme boli nútení pristúpiť k zmene rozvrhu od 7. 11. 2022. Nový rozvrh dostali dnes žiaci od svojich triednych učiteľov. V Edupage a na stránke školy ho zverejníme v priebehu víkendu.

       

     • Okienko zdravej výživy-AKO UPRAVIŤ JEDÁLNIČEK DIEŤAŤA, KEĎ OCHORIE

     • Známy antický lekár, považovaný za zakladateľa medicíny, Hippokrates vyslovil pred viac než 2000 rokmi myšlienku Nech je jedlo tvojou medicínou a medicína jedlom”.

                  Hneď na úvod by ste mali vedieť, čo treba uzamknúť mimo dosah detí v čase, keď choroba začína alebo prepukne. Dôležité je dodržiavať takéto stravovanie aj v období rekonvalescencie – nesprávnou stravou vieme rekonvalescenciu predĺžiť, imunitu oslabiť a umožniť, aby sa dieťa nakazilo niekde inde v rýchlom slede za sebou.

      • živočíšne produkty (mlieko, vajcia a mäsové výrobky) - sú podstatne ťažšie stráviteľné a môžu narúšať acidobázickú rovnováhu organizmu - výnimkou sú niekoľko hodín varené vývary z kostí, vajcia ako súčasť zeleninových placiek sú v poriadku, nie ako samostatný pokrm
      • vyprážané potraviny - zaťažujú tráviaci systém a zhoršujú príznaky choroby
      • pikantné a silne korenené jedlá - výrazne zaťažujú tráviaci a tým pádom aj imunitný systém, na ochutenie zvoľte bylinky
      • sladené nápoje, kola aj kofola - sú presýtené cukrami a sladidlami (ťažko stráviteľné), dráždia hrdlo a miesto, aby dieťa hydratovali, niektoré látky v nich obsiahnuté (kofeín) ho dehydrujú
      • sladkosti - cukor v akejkoľvek podobe je najväčším nepriateľom choroby, podporuje množenie vírusov i baktérií a paralyzuje biele krvinky, ktoré sa starajú o našu obranyschopnosť.

      Prečo zmeniť jedálniček? - hlavná časť imunity sídli v črevách, každé sústo aktivuje procesy, ktoré zdravie podporujú alebo naopak narúšajú. Pre správne fungovanie nášho organizmu je dôležité udržiavať črevný mikrobióm v dobrej kondícii, pričom jedným z hlavných faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, je zloženie našej stravy.

      5 jedál odporúčaných jesť pri horúčke?

      1. slepačia polievka – najlepšie pomôže s infekciou horných dýchacích ciest, je plná vitamínov a minerálov, obohatená o bielkoviny, vďaka elektrolytom drží naše telo hydratované
      2. kokosová voda - zdravé účinky kokosovej vody spočívajú predovšetkým v elektrolytoch, ale aj prítomnosť draslíkaantioxidantov
      3. cesnak vďaka antibakteriálnym a antivírusovým vlastnostiam, obsahuje zlúčeninu alicín, ktorá zlepšuje imunitu
      4. bylinkové čaje – majú podobný účinok ako slepačia polievka, obsahujú polyfenoly teda antioxidanty s protizápalovými vlastnosťami
      5. ovocie a zelenina – sú bohaté na vitamíny a minerály, a väčšina ovocia obsahuje až 80 % vody, preto dokonale hydratuje organizmus, počas horúčky treba preferovať ovocie a zeleninu bez šupky a semienok

      Ako bojovať proti nachladnutiu a chrípke podľa tradičnej čínskej medicíny

      Patogén chladu preniká do tela cez pokožku, najčastejšie cez tri vstupné brány chladu: šľapy nôh, kríže a krk. Preto je nutné dbať na primerané oblečenie a obuv ako izoláciu od studenej zeme, chrániť sa pred prievanom a v zime zakrývať uši pred vetrom a chladom. V prípade, že je už telo napadnuté chladným vetrom, objavuje sa výrazná zimomravosť, silné bolesti hlavy a stuhnutosť šije, kýchanie, kašeľ či vodový sekrét z nosa. V tomto prvom štádiu vždy chýba pocit smädu a potenie. Na začiatku choroby sa odporúča zahriať sa a dobre sa vypotiť pomocou horúceho kúpeľa či zázvorového čaju. Pri zápale horných ciest dýchacích TCM neodporúča citrón a nič kyslé, pretože kyslá chuť posúva zápal smerom dole do nižších častí - do priedušiek, do pľúc ( navyše citrusy zachladzujú );

      Potraviny, ktoré napomáhajú pri liečbe chrípky spôsobenej chladným vetrom by mali mať zahrievajúci efekt, napr.: slepačia či bažantia polievka, zajac, rôzne zeleninové polievky s použitím zahrievajúcich korenín, ako je čerstvý zázvor, hrebíček - klinček, škorica, kardamon, kurkuma, oregano, koriander, rasca, bobkový list, pažítka, horčica, kôpor, červená paprika, majoránka, muškátový oriešok, aníz, badián, kajenské korenie, bazalka, fenikel; granátové jablko, tymián, jalovec, saturejka, estragón, tekvica hokaido, smažená cibuľa, cesnak, sladké zemiaky, ...

      V pitnom režime nesmú chýbať nápoje:

      - potopudné čaje na vypotenie; v prípade horúčok osvedčené bylinky (túžobník brestový, lipa, baza...),

      - obličkové čaje medzi 17.00 až 19.00 hod. - na vypudenie patogénov z tela (zlatobyľ obyčajná, lipkavec syridlový, praslička roľná, stavikrv vtáčí, listy brezy.. )

      - zahrievajúce nápoje - na vypudenie chladu z tela ( zázvorový čaj, resp. pre dospelých aj varené červené víno s klinčekom a škoricou)

      - pri bolesti hrdla je výborný čaj zo šalvie, skorocelu a kloktanie slanej vody

      - ak pribudne kašeľ - skorocel, dúška, divozel, slez, podbeľ

      - počas prechladnutia, čí chrípky je vhodné popíjať šípkový čaj, konzumovať bobule rakytníka

      - na imunitu je tiež skvelá echinacea.

      Dobrou prevenciou proti chrípke v chladnom ročnom období sú teplé raňajky vo forme varených obilninových kaší či teplých polievkových vývarov. Takéto raňajky pomáhajú vyrábať vnútorné teplo a pomôžu zahrievať organizmus po zvyšok dňa.

      Polievka na uvoľnenie kašľa a prechladnutia

      Polievka je vhodná ako prevencia, pri prvých príznakoch prechladnutia, uvoľňuje kašeľ, pôsobí proti bolesti, slabosti, apatii v dôsledku nachladnutia.

      • 3 šálky vody (750ml)
      • 1 stredne veľká biela reďkovka daikon
      • 1 PL nakrájaného čerstvého zázvoru
      • 1 veľká cibuľa alebo 6 jarných cibuliek

      Postup: vodu priviesť do varu, pridať nakrájanú reďkovku a variť pokaľ nezmäkne (cca 20min.), pridať nakrájaný zázvor a cibuľu a ďalej variť na miernom ohni 10 minút; poddávať horúcu a čerstvú.

      Radka Aľakšová

     • Poradňa zdravej výživy: Podporte imunitu detí

     • Chrípková sezóna sa pomaly prediera dverami škôl a je najvyšší čas podporiť
      imunitu detí. Účinne a efektívne v tom pomôže strava. Hlavná časť našej imunity sídli
      v črevách a preto je nesmierne dôležité udržiavať črevný mikrobióm v správnej
      funkcii. Čo to črevný mikrobióm je? Je to množstvo mikroorganizmov, ktoré sídlia
      v črevnom trakte a delia sa na zdraviu prospešné baktérie a potencionálne
      patogénne čiže tie, ktoré môžu imunitu poškodiť a rozbehnúť ochorenia. Zdravý
      jedinec má tieto má tieto mikroorganizmy vo vzájomnej rovnováhe. Sladidlá a iné
      formy cukru sú živnou pôdou pre choroboplodné mikroorganizmy, vtedy sa
      rovnováha naruší a imunitný systém na to zareaguje negatívne.

      Najlepšie detskú imunitu podporíte správne zostaveným jedálničkom.
      Pripravte im na raňajky teplú obilninovú kašu (ovsenú, pohánkovú, pšenovú,
      ryžovú..) doplňte ju semiačkami, ktoré obsahujú zinok (ľanové, tekvicové...).Hoci ste
      naučení deťom baliť na desiatu rožky s maslom a salámou, dnes vieme, že
      vhodnejšie sú iné potraviny. Zabaľte im omeletu, syry, semiačka, orechy, nakrájajte
      zeleninové tyčinky, desiatu doplňte čerstvým ovocím. Vyskúšajte domáce banánové
      lievance či zeleninové placky, deti sa potešia kreatívnej a farebnej krabičke s jedlom.

      Základom obeda by mala byť teplá polievka – vývar z mäsa a kostí, zeleninové
      a strukovinové variácie. Na obed i večeru je potrebné zaradiť dostatok sezónnej
      zeleniny – brokolica, tekvica, koreňová zelenina..., zeleninu podávajte pečenú,
      varenú,, parenú, vo forme placiek, fašírok. Pripravte zeleninové rizoto, krupoto,
      pšenoto, pohánkoto alebo celozrnné cestoviny so zeleninou. Ako maškrtu môžete
      deťom upiecť tekvicové mafiny osladené obilninovým sladom. Bielkoviny by mali byť
      súčasťou každého hlavného jedla. Chudé mäso, hydinové mäso, ryby, vajcia,
      strukoviny, sú nevyhnutné pre rast a vývoj svalov detí. Naviac obsahujú železo,
      zinok, vitamín B12 a omega 3 mastné kyseliny.

      Veľmi dôležitým doplnkom sú fermentované potraviny, ktoré sú zdrojom enzýmov,
      probiotík, vitamínov či koncentrovaného vitamínu C. Opatrne by ich mali užívať deti
      s histamínovou intoleranciou a pozor aj pri exémoch.

      Samozrejmosťou je dodržiavanie pitného režimu. Vylúčte sladené a sýtené nápoje,
      ani džúsy nie sú vhodnou alternatívou. Jediným najzdravším nápojom pre deti je
      voda. Pre zatraktívnenie nápoja ju doplňte o bylinky alebo kúsky čerstvého ovocia.

      Dôležitou súčasťou budovania dobrej imunity je pravidelný pohyb a pobyt na
      čerstvom vzduchu ale i dostatočný spánok.

     • Zabehni čo najďalej

     • Vzhľadom na nepriaznivé počasie v týchto dňoch rušíme zajtra 27.9.2022 akciu Zabehni čo najďalej. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

     • Triedne zasadnutia ZRPŠ

     • Vážení rodičia,

      dňa 29. 9. 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia ZRPŠ v triedach vašich detí.

      Program:

      1. Voľba triedneho dôverníka
      2. Voľba zástupcov do Rady rodičov
      3. Oboznámenie sa so školským poriadkom
      4. Informácie triednych učiteľov o plánovaných akciách
      5. Informácie o kritériách hodnotenia žiakov
      6. Rôzne

      Vaša účasť na triednych zasadnutiach je dôležitá. Využite možnosť získať všetky dôležité informácie.

       

     • Úrazové poistenie žiakov

     • Vážení rodičia,

      aj tento školský rok máte možnosť uhradiť úrazové poistenie vášmu dieťaťu. Prípadná poistná udalosť sa posudzuje pri tomto poistení len pri úrazoch počas školského vyučovania a akcií organizovaných školou (napr. školský výlet, exkurzia,...) Ak máte záujem o úrazové poistenie pre vaše dieťa, je potrebné sumu 1,30 € uhradiť u triednych učiteľov do 29. 9. 2022.

     • Zabehni čo najďalej - 27. 09. 2022

     • Milí športoví nadšenci,

      27. septembra vás srdečne pozývame na športové podujatie Zabehni čo najďalej, ktoré sa bude konať na školskom ihrisku ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2 od 9.00 do 16.00 hod.

      Veríme, že aj vďaka vašej účasti prekonáme minuloročný rekord odbehnutých kilometrov :-)

      Tešíme sa na vašu účasť!

      kolektív zamestnancov ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

       

     • Zbierka Biela pastelka

     • Dňa 22. 9. 2022 1. a 2. hodinu sa v našej škole uskutoční zbierka Biela pastelka pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zbireku zrealizujú žiaci našej školy po jednotlivých triedach. Príspevok žiakov je dobrovoľný, pastelku dostanú žiaci za 1 euro.