• Rok 2021 v našej škole

     • V roku 2021 sme napriek pandémii v škole nezaháľali😉. Skrášlili sme si interiér, zrekonštruovali toalety, uspeli sme v niekoľkých projektoch, zapojili sa do rôznych aktivít a užívali si s deťmi vzácny čas strávený v škole.

      Ceníme si vašu podporu, ktorá je pre nás veľkou motiváciou posúvať sa vpred.

      Ďakujeme❤ a prajeme všetkým pokojné vianočné sviatky🎄🎄🎄.

      kolektív zamestnancov ZŠ

     • Oznam o obnove prezenčnej výučby pre žiakov 1. stupňa od 13. 12. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňa 13.12. 2021 škola obnovuje prezenčné vyučovanie v 1. – 4. ročníku.

      Z dôvodu maximálneho zabezpečenia bezpečného prostredia pre žiakov a pedagógov upravujeme spôsob výučby. Prevádzka školy bude od 7.00 hod. do 16.00 hod.

      Vyučovanie v jednotlivých triedach bude prebiehať len s triednym učiteľom, prípadne iným pedagogickým zamestnancom školy. Vyučovací blok bude trvať vo všetkých trieda prvého stupňa od 8.00 hod. do 11.30 hod.  O rozvrhu a vzdelávacích aktivitách vás bude informovať triedny učiteľ.

      Od 11.30 hod. do 16.00 hod. bude zabezpečená prevádzka ŠKD. Žiaci sa budú zdržiavať vždy vo svojej triede, bez premiešania kolektívov z rôznych tried.

      Upozorňujeme vás, že pri príchode do školy ste povinní predložiť  aktuálne potvrdenie o bezpríznakovosti vášho dieťaťa. Ak bolo vaše dieťa pozitívne testované na ochorenie COVID -19, alebo mu bola diagnostikovaná iná choroba, pri návrate do školy predkladáte aj potvrdenie od detského lekára.

      Žiaci sú v škole povinní nosiť respirátor alebo rúško a dodržiavať platné opatrenia.


      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ktorého sú povinní sa zúčastňovať, podľa upraveného rozvrhu. Dištančné vzdelávanie je na základe Rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2022/10917:1-A1810. Absenciu žiaka 2. stupňa na vyučovaní ospravedlňuje zákonný zástupca.

      Rozhodnutie_MS_-_distancne_vzdelavanie_od_13._-_17.12._2021.pdf


      Žiaci 2.stupňa sú z obedov v školskej jedálni vyhlásení. Žiakov 1. stupňa, ktorí nebudú chodiť v týždni od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021, vyhlasujú z obedov v školskej jedálni zákonní zástupcovia mailom: jedalen.zskratka@centrum.sk alebo telefonicky 031 7705812.


      Katarína Grznárová

      riaditeľka ZŠ

     • Podporte projekt Zážitkovej učebne vaším hlasom

     • Milí rodičia,

      v snahe neustále vylepšovať prostredie školy a vytvárať žiakom podnetné prostredie sme sa zapojili do projektu Gesto pre mesto.

      Cieľom projektu je vybudovanie podnetného prostredia pre zážitkové vyučovanie biológie, prírodovedy a prvouky. V rámci projektu budú vysadené záhony liečivých rastlín, osadené visiace kvetináče z plastových fliaš, vtáčie búdky, hmyzí hotel, ježovník (kaktus), vybudujeme aj pocitový chodník a jazierko. Chceme u žiakov rozvíjať zmyslové vnímanie, manuálne zručnosti,kreativitu a viesť ich k získavanie reálnych skúseností pri práci s prírodným materiálom. Žiaci by v inšpiratívnom a tvorivom prostredí ľahšie získavali nové zručnosti, skúsenosti, ktoré by vedeli uplatniť v ďalšom živote.

       

      Ďakujeme!

      Hlasujte na stránke: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/nitriansky-kraj

     • Mikulášska sladkosť

     • Žiaci našej školy sa stali pomocníkmi Mikuláša a opäť dokázali, že ich malé srdiečka sú veľké. Mikulášskou sladkosťou urobili radosť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín i starkým v DSS. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa tejto krásnej akcie zúčastnili, ako aj pani učiteľke Lenke Bórikovej, ktorá projekt vymyslela a zrealizovala v spolupráci s poslancom pánom Róbertom Andrášim.

     • Povinnosti žiaka počas dištančného vzdelávania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 6.12. 2021 sa budeme na hodinách stretávať online, preto posielame informácie týkajúce sa online vzdelávania, ktoré vyplývajú zo Školského poriadku ZŚ J. C. Hronského.

      Vzhľadom k tomu, že prechod vyučovania na dištančnú formu nie je prerušenie vyučovania, ale mení sa len forma vzdelávania, platia pre rodiča povinnosti vyplývajúce z bežného plnenia povinnej školskej dochádzky so všetkými dôsledkami.

      Počas dištančného vzdelávania sa bude zaznamenávať prítomnosť/ neprítomnosť žiaka na hodine. Neprítomnosť žiaka na dištančnom vzdelávaní je zákonný zástupca povinný včas ospravedlniť u triedneho učiteľa, resp. priamo u vyučujúceho daného predmetu.

      Absencia žiaka na hodinách počas dištančného vzdelávania sa bude evidovať v triednej knihe.

      Pri 15 a viac neospravedlnených hodinách za jeden kalendárny mesiac, si škola plní svoju povinnosť, ktorú jej ustanovuje zákon, a nahlasuje meno žiaka i zákonného zástupcu na ÚPSVaR i zriaďovateľovi.

      Zákonný zástupca je povinný:

      1. Zabezpečiť pravidelnú účasť žiaka na vyučovacom procese podľa upraveného rozvrhu hodín.

      2. Zabezpečiť technické prostriedky pre účasť na dištančnom vzdelávaní žiaka, ktoré umožňujú jeho video a audio pripojenie (kamera, slúchadlá, mikrofón).

      3. Zabezpečiť minimalizovanie rušivých faktorov v domácnosti počas prebiehajúceho vyučovania.

      4. Zabezpečiť optimálny výkon žiaka počas prebiehajúcej hodiny – plnenie si povinností a úloh, pozornosť na hodine.

      5. Ospravedlniť vopred triednemu učiteľovi neúčasť žiaka na vyučovaní, prípadne bezodkladne, ak sa o neúčasti dozvedel po už skončenej hodine, ak tak zákonný zástupca neurobí, bude neúčasť žiaka evidovaná ako neospravedlnená hodina so všetkými dôsledkami vyplývajúcich z platného školského poriadku.

      6. Pokiaľ technické prostriedky žiaka neumožňujú jeho účasť na online hodine, oznámi túto skutočnosť bezodkladne zákonný zástupca triednemu učiteľovi/učiteľke a následne s triednym učiteľom/učiteľkou dohodne náhradnú formu vzdelávania prostredníctvom doručovania podporných materiálov žiakovi. Materiály na vypracovanie si vyzdvihne priamo v škole žiak alebo zákonný zástupca, alebo dohodne iný spôsob doručenia ( napr. poštou, e-mailom, .... ), zároveň sa dohodne aj spôsob doručenia vypracovaných úloh do školy.

      7. Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, škola môže pre žiakov, ktorým technické podmienky neumožňujú vzdelávať sa online, umožniť vzdelávať sa v menších skupinách, o čom zákonného zástupcu informuje triedny učiteľ/učiteľka. Účasť na tomto vzdelávaní je povinná.

      8. Pasívny prístup žiaka k dištančnému vzdelávaniu jednotlivých predmetov môže viesť ku klasifikácii predmetu stupňom nedostatočný s celkovým hodnotením príslušného polroku „ neprospel“.

      Žiak je povinný:

      1. Zúčastňovať sa pravidelne vyučovania podľa upraveného rozvrhu počas dištančného vzdelávania.
      2. Prihlasovať sa pod vlastným kontom a vlastným menom a priezviskom.
      3. Aktívne plniť úlohy uložené vyučujúcimi jednotlivých predmetov.
      4. Počas priebehu hodiny je vždy pripojený online s aktívnou kamerou (bez vyzvania).
      5. Počas hodiny sedieť za stolíkom pri používanom technickom zariadení, mať pripravené pomôcky ako na riadnom vyučovaní prezenčnou formou.
      6. S vyučujúcim komunikovať na vyzvanie, kedy si zapne mikrofón.
      7. Vypracovať zadané úlohy a v stanovenom termíne doručiť vyučujúcemu.
      8. Pri doručovaní vypracovaných úloh využívať informačný systém EduPage
      9. Počas hodiny neje, nechatuje, nevyrušuje ostatných žiakov činnosťami nesúvisiacimi s vyučovacím procesom.
      10. Ak žiak narúša hodinu, nereaguje na upozornenia vyučujúceho, má vyučujúci právo žiaka z hodiny vypnúť a evidovať ho ako neprítomného na hodine, obdobne sa žiak eviduje ako neprítomný, ak nemá počas hodiny zapnutú kameru. O danom porušení informuje vyučujúci zákonného zástupcu, triedneho učiteľa/učiteľku prostredníctvom zápisu poznámky v EduPage.
      11. Ak žiak neabsolvuje v týždni viac ako 50 % online hodín zo subjektívnych príčin ( zaspatie, lenivosť, neochota pripojiť sa aj keď má technické podmienky), triedny učiteľ ho preradí na inú formu dištančného vzdelávania – pomocou podporných materiálov, ktoré si bude musieť žiak priamo vyzdvihnúť v škole s inštruktážou na vypracovanie a taktiež aj doručiť do školy vypracované materiály osobne v dohodnutom termíne.
      12. Žiakovi i inej osobe je zakázané vyhotovovať z prebiehajúcej online hodiny audio alebo video záznam a tento šíriť prostredníctvom sociálnych sietí.

      Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.

      Za porušovanie školského poriadku nesiete osobnú zodpovednosť a môžete byť: - za menšie priestupky napomenutí, - za opakované a závažné priestupky pokarhaní riaditeľom školy i písomným oznámením rodičom, alebo môžete dostať zníženú známku zo správania. Rešpektovanie školského poriadku vám prinesie uznanie učiteľov a spolužiakov i zaslúženú odmenu.

     • Prerušenie prezenčnej výučby v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa od 6.12. 2021

     • ROZHODNUTIE

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s Prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), podľa § 6 ods. 3 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších konaní (správny poriadok) vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie ochoreniam takto

      r o z h o d o l

      Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. n a r i a ď u j e účastníkovi konania Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa, IČO: 37861417 zákaz činnosti prerušenie prezenčnej výchovy a vzdelávania žiakov Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa od 06.12.2021 do 12.12.2021 na základe hlásení o výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení, ochorení COVID-19, ďalších akútnych respiračných ochorení u žiakov a zamestnancov uvedenej školy. Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia.

      Celé znenie rozhodnutia:Rozhodnutie_RUVZ_-_prerusenie_prevadzky.pdf

     • 3. 12. 2021 výdaj samotestov

     • Vážení rodičia,

      zajtra 3. 12. 2021  od 11.00 do 16.30 hod. budeme vydávať  domáce samotesty ( 5 kusov) v priestoroch veľkej telocvične.

      MŠ nám napriek našim žiadostiam nenavýšilo ešte počet samotestov, preto samotesty vydávame len zákonným zástupcom, ktorí prejavili záujem o samotesty v auguste.

      Pri vstupe do priestorov telocvične musíte mať  nasadený respirátor. Prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero.