• Odhlásenie detí z ŠKD

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že vaše deti nebudú v decembri  navštevovať ŠKD, prosíme vás, aby ste vyplnili odhlášku z ŠKD a poslali ju vyplnenú a podpísanú na mail zsjchronskeho@gmail.com alebo osobne cez pani vychovávateľky.

      Skolsky_klub_deti_-_odhlaska.docx 

      Pripomíname, že deti v karanténe vyhlasujú z obedov v školskej jedálni rodičia telefonicky  0317705812 alebo mailom: jedalen.zskratka@centrum.sk

     • Oznam o úprave podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie, zvýšeného počtu tried v karanténe   a pre zminimalizovanie premiešavania sa tried, pristupujeme v Základnej škole J. C. Hronského, Krátka ulica 2, Šaľa  od 30.11.2021 k týmto opatreniam:

      • v 1. – 2. ročníkoch  sa budú vyučovať 4  hodiny s triednym učiteľom; rozvrh v triede určuje triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi v triede,
      • v 3. – 4. ročníkoch sa bude vyučovať 5 hodín s triednym učiteľom; rozvrh v triede určuje triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi v triede,
      • v 5. - 9. ročníkoch sa rušia výchovné predmety, ak sú 6. vyučovacou hodinou,
      • predmet TSV sa vyučuje len v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia žiaci zostávajú vo svojej triede,
      • pri vyučovaní ETV a NAV sa triedy nemiešajú,
      • obedy sa vydávajú podľa rozpisu tak, aby sa jednotlivé triedy nemiešali a bolo možné zabezpečiť dezinfekciu priestorov jedálne,
      • počas pobytu v ŠKD žiaci zostávajú vo svojej triede, škola zabezpečuje dozor.

       

      Našim prvoradým cieľom je v tejto nepriaznivej situácii zabezpečiť čo najbezpečnejšie prostredie pre žiakov a zamestnancov školy. Preto žiadame rodičov, aby monitorovali zdravotný stav svojich detí a pri podozrení na jeho zhoršenie nechávali svoje dieťa v domácej opatere. Rodič má naďalej povinnosť  neodkladne nahlásiť výsledok pozitívneho testu žiaka, alebo rodinného príslušníka na COVID -19 škole.

      Pre čo najväčšie minimalizovanie kontaktov medzi žiakmi prosíme rodičov, aby zvážili nutnosť pobytu v ŠKD, prípadne stravovania v školskej jedálni.

      Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŚ

     • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri od 25.11. 2021

     • Na základe vyhlášky č. 262/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, je povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty od 25. 11. 2021 počas celej doby v interiéri, t. j. žiaci musia mať prekryté horné dýchacie cesty aj počas vyučovania v triedach.

      vyhlaska_262-1.pdf

     • POUČENIE PRE OSOBY, KTORÉ MAJÚ NARIADENÉ KARANTÉNNE OPATRENIA V ŠKOLE

     • Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré sú plne očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a zároveň sa u nich nevyskytujú klinické príznaky ochorenia.

       

      Dodržiavanie karantény SA NETÝKA ostatných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami z uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorým bola nariadená karanténa.

       

      V prípade záujmu o RT PCR test na ochorenie COVID-19 je možné požiadať o termín prostredníctvom ošetrujúceho lekára alebo objednaním cez stránku korona.gov.sk prostredníctvom formulára: https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php. Do poznámky je potrebné uviesť kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 a dátum posledného kontaktu s touto osobou.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 59b zák. č. 355/2007 Z. z. vydal Vyhlášku č. 252/2021 V. v. SR Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (ďalej len vyhl. č. 252/2021), ktorou nariadil podľa § 12 ods. 2 písm. c) a f) zákona opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

      Podľa § 3 ods. 1 vyhl. č. 252/2021 všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

       

      Podľa § 1 ods. 2 písm. h) vyhl. č. 252/2021 úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:

      1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,

      2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,

      3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,

      4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo

      5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

       

      Ďalej podľa § 3 ods. 2 vyhl. č. 252/2021 povinnosť karantény podľa ods. 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

      a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

      b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

      c) je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

      d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

      a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

       

      Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 vyhl. č. 252/2021 sa karanténa podľa ods. 1 končí:

      a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

       

                  Ďalej podľa § 3 ods. 6 vyhl. č. 252/2021 osoba v izolácii - osoba, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie počas obdobia podľa odseku 1 je povinná v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) a d) zák. č. 355/2007 Z. z.:

      a) dodržiavať karanténu,

      b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,

      c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

      d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,

      e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,

      f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

      g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

      h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

      i) o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

      j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      k) pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch podľa ods. 7 musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

      Podľa § 3 ods. 7 vyhl. č. 252/2021 miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

      a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe,

      b) odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,

      c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk,

      d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

       

      Ďalej je podľa § 3 ods. 8 vyhl. č. 252/2021 platí, že ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odseku 1 a 6 zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť.

       

     • Zapoj sa do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

     • Milí rodičia, milí naši žiaci!

      V období od 19.11. do 2.12.2021 sa naša škola znova zapojí do projektu “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Tento školský rok podmienky pre zapojenie sa škôl koordinátorky trošku upravili.

      Pre každú triedu na škole sa akceptujú maximálne dve mužské a dve ženské krabice plné lásky, ktoré budú pani učiteľkami skontrolované a pripravené podľa inštrukcií zbierky. Náš plán by bol baliť krabičky pre seniorov so žiakmi na hodinách etickej výchovy. Väčšina žiakov tento projekt už pozná, ale pani učiteľky si s deťmi ešte preberú, čo je vhodné dať do krabíc, kto čo môže priniesť a zabaliť. Aktivita nie je povinná, avšak bude nás veľmi tešiť, ak spolu s nami venujete chvíľku času vybratiu vhodnej drobnosti (niečo sladké, slané, teplé, mäkké, malé, voňavé, na zábavu a zo srdca).

      Ak sa rozhodnete prispieť aj vlastnou hotovou krabicou, môžete tak spraviť. Chceme Vás však poprosiť dôkladne si prejsť pokyny a taktiež dodržať hygienické pokyny. Špeciálnu pozornosť venujte tomu, čo nedať do krabičiek. Hotové krabičky môžete odovzdať ráno pri vchode do budovy - lavica označená letáčikom „Koľko lásky“.

      Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, žiaľ, ani tento rok nie je možné odovzdať krabičky zo škôl priamo do zariadení pre seniorov. Po zabalení krabičky odovzdáme do povinnej karantény kontaktnej osobe v Šali. Následne poputujú krabičky do rúk seniorov v našom meste.
      Detailné pokyny a inšpiratívne videá nájdete na stránke https://www.kolkolasky.sk/ .

      Ak budete mať akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na p. uč. Z. Urbancovú (správou cez edupage) alebo na triednych učiteľov.

      Naším zámerom je rešpektovať pravidlá zbierky, pretože sú opodstatnené pre správne fungovanie systému zbierky.

      Tak hor sa do zbierania a balenia!

     • Zber papiera od 19.11. do 24.11.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 19. 11. 2021  až 24. 11. 2021 sa uskutoční zber starého papiera, keďže mnohí ste nás kontaktovali, že počas 1. zberu, ste papier nestihli doniesť, a radi by ste ho odovzdali a tým podporili našu školu.

      Starý papier, letáky, noviny môžete nosiť od 7.00 do 16.00 hod. Kartón a lepenku, prosím, nemiešajte s iným papierom. Kontajner na papier nájdete v areáli školy pri telocvični.

     • 15. 11. 2021 preberanie samotestov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 15.11. 2021 očakávame ďalšiu dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) budeme vydávať zákonným zástupcom vo veľkej telocvični  15. 11. 2021 od 12.00 do 16.00 hod. Rodičia, ktorí si samotesty 15.11.2021 nepreberú, si dohodnú termín prevzatia samotestov s triednym učiteľom.

       

       

     • Rozhodnutia RÚVZ pre uplatnenie pandemickej OČR

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že Sociálna poisťovňa pri čerpaní pandemickej OČR po uzatvorení triedy na základe rozhodnutia RÚVZ bude od vás požadovať doklad o uzatvorení triedy, potrebné rozhodnutia RÚVZ nájdete na stránke školy v kolónke: Pre rodičov a žiakov/ Tlačivá pre rodičov; Rozhodnutia RÚVZ.

       

      V prípade starostlivosti o deti mladšie ako 11 rokov máte na pandemické ošetrovné nárok ak:

      • dieťaťu bola nariadená karanténa/izolácia, alebo
      • jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, alebo
      • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bola jej nariadená karanténa/izolácia alebo bola hospitalizovaná.