• Preberanie samotestov

     • Vážení rodičia,

      dnes sme obdržali ďalšiu dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) vydávame zákonným zástupcom vo veľkej telocvični dnes 27. 10. 2021 od 12.00 do 16.00 hod. Rodičia, ktorí si samotesty dnes nepreberú, si dohodnú termín prevzatia samotestov s triednym učiteľom po prázdninách. Stále máme len samotesty objednaných v auguste. Počet pre ostatných záujemcov nám ministerstvo nezvýšilo.

       

     • POSTUP ŠKOLY po zistení pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19

     • 1. Ak rodič oznámi škole pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 u žiaka školy, je potrebné nahlásiť AKÝ VÝSLEDOK TESTU na ochorenie COVID-19 má osoba:
      1. domáci (školský) antigénový test,
      2. antigénový test na Mobilnom odbernom mieste,
      3. RT PCR test na Mobilnom odbernom mieste.
       

      Domáci antigénový test sa nepovažuje za oficiálne potvrdený výsledok ochorenia COVID-19, na základe ktorého by mohol RÚVZ okamžite zabezpečovať protiepidemické opatrenia. Tento test sa musí čo najrýchlejšie potvrdiť podľa bodov 2., 3.
      V prípade, že má žiak klinické príznaky a má pozitívny domáci Ag test je vysoko pravdepodobné, že sa jedná o ochorenie COVID-19. Pravdepodobnosť falošnej pozitivity pri Ag testoch je veľmi nízka. U osôb, ktoré sú choré a majú príznaky fungujú Ag testy veľmi spoľahlivo.

      2. Žiaka MÔŽE OBJEDNAŤ NA RT PCR TEST:
      - ošetrujúci lekár,
      - sám rodič cez stránku korona.gov.sk prostredníctvom formulára:
      https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php,
      - riaditeľ školy po vyžiadaní súhlasu rodiča a po dohode s RÚVZ v Nitre na MOM v pracovných dňoch v čase medzi 7.30 – 8.30 h.

      3. Rodič oznamuje, či má pozitívny žiak KLINICKÉ PRÍZNAKY typické pre ochorenie COVID-19. Ak má žiak klinické príznaky je dôležité zistiť, OD KTORÉHO DŇA sa vyskytli prvé klinické príznaky. Klinické príznaky sú zvýšená telesné teplota nad 37 °C, horúčka, nádcha, výtok z nosa, kašeľ, únava, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, u detí často aj hnačka alebo zvracanie.

      4. Po potvrdení ochorenia COVID-19 u žiaka VYDÁ RÚVZ V NITRE bezodkladne ROZHODNUTIE o nariadení opatrení na predchádzanie ochoreniam – zákaz prevádzky v triede a zároveň nariadi karanténne opatrenia. V rozhodnutí budú presne uvedené všetky dôležité dátumy – dokedy je prerušené vyučovanie v triede, kedy najskôr môžu ísť osoby na test, dokedy trvá karanténa.
      5. Riaditeľ školy zabezpečí poskytnutie informácií uvedených v rozhodnutí RÚVZ všetkým dotknutým osobám, t.j. zabezpečí poučenie rodičov žiakov, zamestnancov o tom, že všetky osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 SÚ POVINNÉ DORŽIAVAŤ KARANTÉNNE OPATRENIA.
      6. Osoba, ktorá má nariadenú karanténu JE POVINNÁ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ telefonicky, e-mailom alebo sms správou svojho ošetrujúceho lekára.
      7. Rodičia žiakov a zamestnanci sú povinní SLEDOVAŤ ZDRAVOTNÝ STAV osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
      8. Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré sú plne očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami  a zároveň sa u nich nevyskytujú klinické príznaky ochorenia.

      9. Dodržiavanie karantény  SA NETÝKA OSTATNÝCH OSÔB  žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami zo školy, ktorým bola nariadená karanténa.

       

       

     • Oznam pre zákonných zástupcov

     • Okres Šaľa je podľa aktuálneho COVID automatu oranžový a rodič má povinnosť predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). V prípade nepredloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti sa žiak považuje za príznakového.  Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má možnosť odoslať ho formou EDUPAGE, e-mailom, alebo kontaktuje detského lekára, ktorý ho bude usmerňovať.

      Na základe Školského semaforu ZŠ J. C. Hronského prechádza  od 18. 10. 2021 zo zelenej fázy do oranžovej, teda je v škole potvrdený minimálne jeden prípad na COVID-19. Z tohto dôvodu sa na nevyhnutný čas upravuje vyučovanie predmetov telesná výchova, náboženská výchova a etická výchova s minimalizovaním premiešavania tried tak, aby vyučovanie nepredstavovalo zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID -19. To isté pravidlo platí pri realizovaní krúžkovej činnosti.

      Vyučovanie v škole sa realizuje kombinovanou formou. Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v prípade, ak trieda pôjde do 10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku). Karanténu možno ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najneskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID - 19. Prezenčná forma vyučovania sa zabezpečuje v triedach, ktoré neboli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na ochorenie COVID -19.

      Rodič naďalej zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy, zabezpečuje pre žiaka dve rúška na deň. V prípade podozrenia na  COVID -19  (žiak bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19) a v prípade potvrdenia ochorenia o tom bezodkladne informuje školu.

      Škola  zabezpečuje dezinfekciu priestorov školy, obmedzuje vstup cudzím osobám, upozorňuje žiakov na nutnosť dodržiavania hygienických pravidiel s cieľom udržať bezpečné prostredie po dobu trvania pandémie COVID -19.

      Škola  priebežne aktualizuje informácie, spolupracuje s RÚVZ  a bezodkladne informuje rodičov o zmene epidemiologickej situácie v jednotlivých triedach.

     • V grantovej výzve "Vy rozhodujete, My pomáhame" sme uspeli

     • Milí rodičia,

      s radosťou vám oznamujeme , že vďaka vašej podpore sme sa v grantovej výzve "Vy rozhodujete, My pomáhame" umiestnili s naším projektom " Učebňa v prírode" na 2. mieste a na realizáciu projektu sme z Nadácie Pontis získali 600 €. O realizácii projektu "Učebňa v prírode" vás budeme priebežne informovať.

     • Krúžok robotiky je dočasne pozastavený

     • Vážení rodičia,

      momentálne krúžok robotiky v našej školy do odvolania nebude fungovať zo strany spoločnosti, ktorá nám krúžok ponúkla. O začiatku fungovania krúžku vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie!

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe vyhlášky č. 250 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 1.10.2021 podľa § 2 bodu 2 písmeno c žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ( vyučovacia hodina, pobyt v oddelení ŠKD) nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

      V spoločných priestoroch školy ( chodby, WC, jedáleň) žiaci musia mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom/ respirátorom/šatkou.

      vyhlaska_250.pdf