• Organizácia 30.06.2021

     • Vážení rodičia,

      30.06.2021 si žiaci preberú vysvedčenie. O 9.00 hod. odchádzajú domov, resp. na obed.

      ŠKD zajtra funguje do 13.30 hod.

     • Oznam k obedom 30.6.2021

     • Vážení rodičia,

      obed sa 30.6.2021 vydáva o 9.00. Ak o obed 30.6. nemáte záujem, je potrebné, aby ste dieťa vyhlásili v ŠJ najneskôr v utorok.

     • Výsledky volieb do RŠ

     • Dňa 22.06. 2021 sa uskutočnilo 2. kolo  volieb rodičov do Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa.

      Získané hlasy:

      1. Hortenzia Antalová – počet hlasov: 13
      2. Ing. Radovan Benkovský – počet hlasov: 11
      3. Mgr. Michaela Hrajnohová – počet hlasov: 20
      4. Ing. Jozef Szikora – počet hlasov: 16
      5. Bc. Patrícia Špendlová – počet hlasov: 20
      6. MUDr. Marián Vagovič – počet hlasov: 18

      Členmi RŠ za rodičov sa stávajú: Mgr. Michaela Hrajnohová, Bc. Patrícia Špendlová, MUDr. Marián Vagovič, Ing. Jozef Szikora.

       Prvé ustanovujúce zasadnutie RŠ sa uskutoční dňa 23.06.2021 o 16.00 hod. v školskej knižnici.

      Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŠ

     • 2. kolo volieb do RŠ

     • Vážení rodičia,

      22.06.2021 o 16.00 hod. sa uskutoční druhé kolo volieb do RŠ v jedálni školy. Vaša účasť je vítaná.

     • Zmena - skrátenie vyučovania

     • Vážení rodičia,

      od 22.06.2021 sa z dôvodu vysokých teplôt skracuje vyučovanie

      22. – 23.6.2021 sa vyučuje podľa rozvrhu:

       

      1. hodina       8:00 – 8:35

      2. hodina      8:45 – 9:20

      3. hodina       9:30 – 10:05

      4. hodina       10:25 – 11:00

      5. hodina       11:10 – 11:45

      6. hodina       11:55 – 12:30

       

      Od 24.6.2021 1. stupeň končí 4. hodinou o 11.35 hod. a 2. stupeň 5. hodinou o 12.25 hod. (klasické zvonenie).

     • Oznam z 1. kola volieb členov rady školy za rodičov

     • Prvé kolo volieb do Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa naplánované na deň 17.06. 2021 nebolo možné uskutočniť z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny možných voličov z radov rodičov vo voľbách. Po preskúmaní prezenčných listín konštatovala mandátová komisia v zložení: Ing. Iveta Laláková - predsedníčka, Mgr. Katarína Vrábelová – členka, RnDr. Zita Tokárová – členka, neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny možných voličov (prítomných bolo 65 voličov).

       

      Riaditeľka školy vyhlásila druhé kolo volieb do RŠ na 22.06.2021 o 16.00 hod. v budove školy.

     • Informácie k voľbám Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského v Šali

     • Milí rodičia,

      pár informácií k zajtrajšej voľbe do Rady školy (RŠ) pri ZŠ J.C. Hronského v Šali:

      • RŠ je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania, plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky, odvoláva a volí riaditeľa školy,
      • vaša účasť nie je povinná, ale rozhodujete o zložení RŠ na najbližších 5 rokov,
      • RŠ sa skladá z 11 členov – 4 volení zástupcovia rodičov, 2 volení zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 volený zástupca nepedagogických zamestnancov a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Priebeh voľby 4 zástupcov rodičov:

      • dňa 17.6.2021 sa uskutoční prvé kolo voľby 4 zástupcov RŠ za rodičov,
      • ak má zákonný zástupca viac detí, ktoré školu navštevujú, voliť bude v triede najmladšieho z nich,
      • rodičia jednotlivých tried si navrhnú kandidátov (môžu, nemusia), resp. sa aj sami môžu za kandidáta prihlásiť, je nutné podpísať súhlas s kandidatúrou, ktorý budú mať k dispozícii triedni učitelia alebo vedenie školy,
      • mandátová komisia (3 členovia, z toho 2 z prítomných nekandidujúcich rodičov) overí, či sa zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov,
      • z navrhnutých a prihlásených kandidátov sa vytvorí hlasovací lístkov, ktorý bude následne volebnou komisiou (5 členov, z toho 4 z prítomných nekandidujúcich rodičov) distribuovaný do tried,
      • volíte maximálne 4 členov, teda na hlasovacom lístku zakrúžkujete najviac 4 poradové čísla kandidátov,
      • po odovzdaní hlasovacích lístkov následne volebná komisia zostaví poradie kandidátov, o výsledkoch budú kandidáti aj verejnosť informovaní v nasledujúcich dňoch,
      • ak sa nezíde nadpolovičná väčšina možných voličov, voľby neprebehnú a uskutoční sa druhé kolo (o ňom Vás budeme včas informovať), druhé kolo si už nevyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich, o RŠ školy v tomto prípade rozhoduje akýkoľvek počet prítomných.
     • Hlasujte za náš projekt v Tesco predajni

     • Milí rodičia,

      v pondelok 14.6.2021 sa spúšťa v rámci grantového programu Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame” hlasovanie v predajni Tesco vo Veči.

      Pomôžte vaším hlasom získať pre naše deti v škole jedinečný oddychovo- učebný priestor v prírode.

      Za nákup v predajni Tesco získate hlasovací žetón, ktorý vhodíte do hlasovacej schránky označenej "UČEBŇA v PRÍRODE"

      Dominantou učebne vonku bude krytý altánok s lavicami. V rámci vyučovacích hodín techniky, pracovného vyučovania a biológie vybudujeme s deťmi svojpomocne bylinkové záhony, domček pre hmyz a včelí a motýlí záhon, o ktoré sa deti budú starať nielen počas vyučovania, ale aj v čase mimoškolských aktivít. Po dlhom období strávenom doma, pobyt a aktivity vonku deti jednoznačne potrebujú.

      Vonku nám to myslí, lebo máme kyslík!

     • Voľby členov do Rady školy pri ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že dňa 17. júna 2021 o 16.00 hod. sa uskutočnia na pokyn zriaďovateľa voľby členov do Rady školy pri ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa. 

      Po konzultácii s RÚVZ v Nitre sa voľby členov uskutočnia vo vnútorných priestoroch ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa. Podľa vyhlášky 208/2021 §1 bod h) je počet osôb v interiéri obmedzený, preto vás žiadame, aby sa volieb zúčastnil len 1 zákonný zástupca detí.  

      V prípade, že máte v škole viac detí, prosíme vás, aby ste sa zúčastnili volieb v triede najmladšieho dieťaťa.

      Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom/ respirátorom.  Každý rodič si prinesie vlastné pero.

      Voľby zástupcov rodičov zabezpečí zástupca poverený riadením školy v spolupráci s volebnou komisiou.


      1) Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ. Kandidáti do volieb sa môžu prihlásiť osobne u riaditeľky školy, telefonicky alebo emailom. Termín prijatia kandidátov do volieb do RŠ za základnú školu je do 9,00 hod. dňa volieb.


      2) Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví prezenčné listiny voličov, ktoré môžu byť viaceré, zostavené podľa jednotlivých tried ZŠ, vyhotoví volebné lístky, ktoré budú obsahovať očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov a budú obsahovať dátum konania volieb. Skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej urny a zabezpečí transparentný priebeh volieb.


      3) Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých kandidátov. Môže sa uviesť i trieda, ktorú navštevuje dieťa kandidáta do Rady školy.


      4) Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac štyroch kandidátov za rodičov ZŠ uvedených na volebnom lístku. Platný je ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený, alebo nižší počet kandidátov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.


      5) Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.


      6) Členmi RŠ sa stávajú prví štyria kandidáti podľa počtu získaných hlasov za rodičov žiakov ZŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov štvrtého, piateho a ďalších v poradí, o zvolení za člena RŠ za rodičov ZŠ rozhodne žreb. Žrebovanie uskutoční volebná komisia v prítomnosti zástupcov zriaďovateľa, alebo ním poverenej osoby (riaditeľ školy).


      V Šali dňa 9.6.2021                                                                        Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŠ

      Volebny_poriadok_pre_volby_clenov_do_Rady_skoly.docx

     • Deň narcisov nemôže mať pauzu

     • Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

      „Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a  potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú. Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude.“ približuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

      Ako môžete tento rok prispieť?

      NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

      Od 10.6. do 12.6. : exkluzívne v obchodoch Tesco - prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni

      Od 7.6. : 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia

      ONLINE A SMS ZBIERKA

       Od  7.6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredníctvom:

      • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)

      • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

      • QR kódu