• Oznam k vyučovaniu od 3.5.2021

     • Vážení rodičia,

      od 3.5. 2021 sa žiaci všetkých ročníkoch učia podľa pôvodného rozvrhu. Príchod na vyučovanie je v čase od 7.00 hod. do 7.50 hod. Žiaci 1.- 4. ročníka vstupujú do školy 1. vchodom, žiaci 5. - 9. ročníka vstupujú do budovy školy hlavným vchodom.

      Negatívnym testom sa od 3.5. 2021 už nemusia preukazovať zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa. Zákonní zástupcovia budú predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo o bezifekčnosti a novú aktuálnu vyhlášku zverejníme na stránke školy ihneď, ako budú dostupné na stránke MŠVVaŠ SR.

      Zákonný zástupca žiaka do budovy školy nevstupuje.

     • Oznámenie pre rodičov a žiakov 5. - 9. ročníka

     • Vážení rodičia,


      dňom 26.04.2021 sa v našej ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2 na základe rozhodnutia primátora mesta Šaľa obnovuje prezenčné vyučovanieaj pre žiakov 5. a 7. ročníka za nasledujúcich podmienok:

      žiak 2. stupňa základných škôl a jeden zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti sa preukážu riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi:

      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní,
      • alebo dokladom o očkovaní:
      • ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tohto očkovania uplynulo viac ako 4 týždne,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19  a od  tejto  udalosti  uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
      • alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia žiaka alebo zákonného zástupcu neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

      zákonný zástupca žiaka:

      • zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúška/respirátora, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk);
      • do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;
      • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň respirátor FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventila alebo rúško a balíček hygienických vreckoviek;
      • pri prvom nástupe žiak odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov  cestne_vyhlasenie_ZZ_a_ziak_od_26.4.2021.pdf
      • písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá žiak zodpovednému pedagógovi aj po každom prerušení viac ako tri dni;
      • bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Testovanie v priestoroch školy sa nebude realizovať. Testovanie môžete absolvovať vo vami zvolenom MOM na území mesta alebo vašej obce.

      Platnosť testov

      Test zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí  7 kalendárnych dní!

      KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

      Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 187/2021 §1 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

      Informacie_pre_DO_-_Covid19_vstup_do_skoly.docx

      V prípade, ak žiak  a/ alebo zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1.škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2.zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      Žiaci 2.stupňa musia mať v interiéri a exteriéri školy povinne nasadený respirátor alebo povinne nasadené rúško.

      Informácie k priebehu vstupu a vyučovania žiakov 5. a 9. ročníka od 26. do apríla 2021

      Žiaci 8. a 9. ročníka prichádzajú do školy v čase od 7.30 do 7.50 hod. cez vchod do telocvične. Končia 6. vyučovacou hodinou o 13.15 hod., na obedy idú podľa časového harmonogramu, ktorý im poskytnú triedni učitelia.

      Žiaci 5. a 7. ročníka prichádzajú do školy od 8.00 do 8.15 hod. Vyučovanie končia 5. vyučovacou hodinou, na obedy idú podľa časového harmonogramu, ktorý im poskytnú triedni učitelia.

      Triedy 5.a, 5.b, 5.c a 6.c prichádzajú cez hlavný vchod.

      Triedy 6.a, 6.b, 7.a a 7.b prichádzajú cez vchod do telocvične.

      Obedy budú poskytnuté všetkým žiakom, ktorí sú prihlásení. Ak žiak nebude chodiť na obed, je potrebné, aby ste ho odhlásili najneskôr do 8.00 hod. 19.04.2021 u vedúcej školskej jedálne – tel.č. 0317705812 alebo cez stránku https://www.eskoly.sk/

      Počas týždňa od 26.04. do 30.04. 2021 žiaci 2.stupňa nebudú klasifikovaní.
     • Aktualizácia opatrení o podmienkach vstupu do školy žiakov 1. a 2. stupňa s platnosťou od 19. apríla 2021

     • Uznesením vlády SR č. 203, predpisom č. 138/2021 Z.z. s účinnosťou od 19. apríla 2021 sa menia podmienky vstupu do školy nasledovne:

       

      pre žiakov 1.stupňa:

      jeden  zákonný  zástupca  žijúci  v spoločnej  domácnosti sa preukáže riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi:

      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
      • alebo ak  zákonný  zástupca  žijúci  v spoločnej  domácnosti  bol  očkovaný  vektorovou  vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a
      • ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
      • alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochoreniaCOVID-19 nie staršie ako 90 dní,
      • alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných  zástupcov  žijúcich  v spoločnej  domácnosti  neumožňuje  vykonanie  testu  na ochorenie COVID-19,

      pre žiakov 2.stupňa:

      žiak 2. stupňa základných škôl a jeden zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti sa preukážu riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi:

      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2.dávke,
      • alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1.dávke,
      • alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a
      • ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
      • alebo ak táto osoba prekonala ochorenieCOVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní,
      • alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť.

      Od 19. 4. 2021 sa obnovuje prezenčná výučba  len pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci 5.- 7. ročníka pokračujú v dištančnej výučbe.

      Pri prvom nástupe zákonný zástupca žiaka vypĺňa Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto vyhlásenie zákonný zástupca žiaka vypĺňa aj v prípad, ak sa žiak nezúčastnil prezenčného vyučovania 3 a viac dní.

      Znenie predpisu č. 138/2021 ZZ_2021_138.pdf a vyhlášky č. 187/2021 vyhlaska_187.pdf 

      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 19.4. 2021  CV_o_bezinfekcnosti_zakonny_zastupca_od_19.4.2021.docx

       

     • Zmena v používaní respirátora v interiéri i exteriéri školy od 19.04.2021

     • Podľa vyhlášky 175/ 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 § 2 odseku 3

      Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:
      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
      c) osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
      d) zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,3)
      e) zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
      f) zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.
                                                                                    § 3
      Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri
      (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.
      (2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
      a) deti do 6 rokov veku,
      b) deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
      c) osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
      d) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
      e) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
      f) osoby pri výkone športu,
      g) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
      h) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
      i) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
      j) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

       

     • Oznámenie o obnovení prezenčnej výučby pre žiakov 8.- 9. ročníka od 19. 4. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňom 19.04.2021 sa v našej ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2 na základe Rozhodnutia ministra školstva a primátora mesta Šaľa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka za nasledujúcich podmienok:

      • žiak 2. stupňa základných škôl a jeden zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti sa preukážu riaditeľom poverenému pedagogickému zamestnancovi
      • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      •  alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      •  alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
      •  alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
      • alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia žiaka alebo zákonného zástupcu neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,


      zákonný zástupca žiaka:


      • zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúška/respirátora, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk);
      • do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;
      • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň respirátor FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventila a balíček hygienických vreckoviek;
      • pri prvom nástupe žiak odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha - CV_-_ZZ_a_ziak.docx)
      • písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá žiak zodpovednému pedagógovi aj po každom prerušení viac ako tri dni;
      • bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Testovanie v priestoroch školy sa nebude realizovať. Testovanie môžete absolvovať vo vami zvolenom MOM na území mesta alebo vašej obce.

      Platnosť testov

      Test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní!

      KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

      Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 132/2021 §1 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

      Informacie_pre_DO_-_Covid19_vstup_do_skoly.docx


      V prípade, ak žiak  a/ alebo zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:


      1.škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2.zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,


      Žiaci 2.stupňa musia mať v interiéri školy povinne nasadený respirátor a v exteriéri povinne nasadené rúško.

      Informácie k priebehu vyučovania žiakov 8. a 9. ročníka od 19. do 23. apríla 2021

      Žiaci prichádzajú do školy v čase od 8.15 do 8.45 hod.

      Vyučovanie končí 6. vyučovacou hodinou o 13.15 hod.

      Obedy budú poskytnuté všetkým žiakom, ktorí sú prihlásení. Ak žiak nebude chodiť na obed, je potrebné, aby ste ho odhlásili najneskôr do 8.00 hod. 19.04.2021 u vedúcej školskej jedálne – tel.č. 0317705812 alebo cez stránku https://www.eskoly.sk/

      Žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu, ktorý vám pošlú triedni učitelia.

      Počas prvého týždňa žiaci nebudú klasifikovaní.


      Informácie k otváraniu škôl nájdete aj na stránke www.minedu.sk

      https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

      https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

      Vyhláška ÚVZ SR č. 132/2021

      UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021

      Žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

      Informácie o epidemiologickej situácii sledujeme a v prípade zmien vás budeme informovať.