• Zber papiera končí zajtra 24. 09.2021 o 13.00 hod.

     • Vážení rodičia,

      ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do zberu papiera a priniesli ho do našej školy. Tí, ktorí ste si dovoz papiera naplánovali na piatok, prosíme, aby ste tak urobili najneskôr do 13.00 hod. O výsledku zberu vás budeme informovať.

     • Výdaj samotestov

     • Vážení rodičia,

      dnes sme obdržali 2. dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) vydávame zákonným zástupcom vo veľkej telocvični dnes 23.09. 2021 od 13.00 do 16.00 hod. a zajtra 24.09. 2021 od 7.00 do 16.00 hod. Stále máme len samotesty objednaných v auguste. Počet pre ostatných záujemcov nám ministerstvo nezvýšilo. Na základe mailu z ministerstva vás chceme požiadať, aby ste v momentálnej situácii deti doma testovali dvakrát týždenne (štvrtok, nedeľa) a výsledok testovania nahlásili cez edupage Žiadosti/vyhlásenie - Domáci AG samotest - oznámenie o použití. Ďalšia distribúcia samotestov bude viazaná na počet oznámení o vykonaní domáceho testovania.

      Ďakujeme!

     • Zabehni čo najďalej 23.09.2021

     • Milí rodičia, starí rodičia, súrodenci, kolegovia, priatelia školy, Šaľania,

      pri príležitosti Európskeho týždňa športu organizujeme dňa 23. septembra 2021 od 9:00 do 16:00 hod. 4. ročník akcie ZABEHNI ČO NAJĎALEJ.

      Zapojte sa aj vy do bežeckej štafety a prispejte svojimi zabehnutými kilometrami.


     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa počas školského roka 2021/2022 a po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní

     • V škole prebieha od 2. 9. 2021 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Pri príprave školského roka 2021/2022 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

      Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov:

      ·         Cestou do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka 1. ročníka môže do 15. 9. 2021 v budove školy sprevádzať po šatňové skrinky vždy len jeden zákonný zástupca.

      ·         Všetky osoby  pri vstupe do budovy sú povinné mať rúško a použiť  dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vchode do budovy.

      ·         Žiaci 1. stupňa, ktorí nechodia do ŠKD, a žiaci 2. stupňa prichádzajú do školy v čase od 7.15 do 7.50. Po rannom filtri a prezutí sa idú hneď do svojich tried.

      ·         Návštevník školy môže do budovy školy vstúpiť len so súhlasom riaditeľky školy. Je povinný mať nasadené rúško/respirátor a podpísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

      ·         Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy cez systém edupage alebo na tlačive Vyhlásenie o bezpríznakovosti a po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni( vrátane soboty a nedele) Tlačivá sú uverejnené na stránke školy a v tlačenej forme sú pri vchodových dverách do budovy školy.

      ·         Každý žiak si do šatňovej skrinky odloží rezervné rúško/respirátor (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) a odchádza si  umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Za nosenie rúška/respirátora podľa predpisov RÚVZ zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa.

      ·         Žiak nosí rúško/respirátor počas celého pobytu v škole, vo vnútorných i vonkajších priestoroch základnej školy. Rúško/ respirátor si žiak sníma len na nevyhnutný čas počas jedenia vo svojej triede, resp. v školskej jedálni.

      ·         Všetci zamestnanci školy sú povinní nosiť rúško/ respirátor v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

      ·         V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

      ·         Učitelia budú organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

      ·         Počas  prestávky medzi hodinami v danej triede učitelia zabezpečia priame vetranie a žiaci sa budú podľa možnosti zdržiavať v triedach s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.

      ·         Učitelia opakovane vedú  žiakov k dodržiavaniu hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

      ·         Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Triedni učitelia z triedneho fondu zabezpečia do tried tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok na ruky a papierové utierky.

      ·         Najmenej raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci/zamestnanci nachádzajú.

      ·         Minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí) sa vykoná dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí.

      ·         Minimálne 3x denne, resp. podľa potreby sa zrealizuje upratovanie a dezinfekcia toaliet.

      ·         Po opustení izolačnej miestnosti  osobou  s príznakmi  infekčného  ochorenia  bude  miestnosť  dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

      ·         V školskej jedálni sa budú dezinfikovať povrchy stolov po každej skupine žiakov.

      ·         Upratovací personál bol  informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

      ·         Otvorenie školského roku pre žiakov  prvého ročníka sa uskutoční v  v exteriéri s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ak sa pre nepriazeň počasia nedá realizovať v exteriéri, tak bude v školskej jedálni za prítomnosti len jedného zákonného zástupcu. Ostatné triedy majú otvorenie (zahájenie) školského roku bez sprievodcov v triede.

      ·         Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter( meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk).

      ·         Prevádzka ŠKD bude od 3. 9.  2021 pre deti 1. - 4. ročníka zabezpečená po vyučovaní v jednotlivých oddeleniach do 16.30 hod. Ranná prevádzka ŠKD je od 6.30 hod. do 7.30 hod.  V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie môže nastať obmedzenie prevádzky ŠKD. Rodičia detí v ŠKD do budovy školy nevstupujú, pani vychovávateľku v popoludňajších hodinách kontaktujú telefonicky. Telefónne čísla budú vždy umiestnené na dverách 1. vchodu.

      V Šali, dňa 01.09. 2021