• Potvrdenie o návšteve školy cez edupage

     • https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=skVážení rodičia,

      potvrdenie o návšteve školy vášho dieťaťa si viete stiahnuť aj cez systém edupage. Presný postup nájdete: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

     • Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     • Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole na

      a) každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,31)

      b) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima.32)

       

      Školské potreby podľa tohto zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.

       

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na

      a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

      c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

       

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

      a) zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,34a)

      b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a)

      c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a) alebo

      d) v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).

       

      Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

       

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.34aa) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

       

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta a do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra, ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Ak bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. b) a žiadateľ oznámi zmenu podľa odseku 10 písm. a), na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. a), doplatok dotácie sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak zmena nastala po 31. auguste. Ak žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podaná podľa prvej vety a bola podaná

      a) do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli,

      b) po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli.

       

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na dieťa

      a) uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b),

      b) neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa odseku 10 písm. a).

       

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo v základnej škole alebo sa zmenia príjmové pomery domácnosti uvedené v odseku 3 písm. b).

       

      Žiadateľ je povinný úradu

      a) oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala,

      b) doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.

       

      Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa.

     • Oznam k nedodaným samotestom

     • Vážení rodičia,

      Okresný úrad Nitra, odbor školstva nás dňa 30.08.2021 informoval, že nie je možné uspokojiť všetky požiadavky škôl na distribúciu samotestov v ich územnej pôsobnosti. Na základe uvedeného nás žiadajú o pochopenie a trpezlivosť. Po doručení ďalšej dodávky  samotestov na Okresný úrad Nitra a o ich následnej distribúcii nás budú neodkladne informovať. Vedenie školy bude sledovať vývin situácie a bezodkladne Vás  informovať.

     • PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ J.C. HRONSKÉHO OD 1.9.2021

     • Základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19 stanovuje ŠKOLSKÝ SEMAFOR vydaný MŠVVaŠ SR pre školský rok 2021/2022.

      Verzia 1.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12.8.2021.      Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test, bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test, bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      Pri prvom nástupe do školy ( 2. septembra 2021) a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní( vrátane soboty a nedele), rodič predloží škole "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka" cez systém edupage alebo na tlačive pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx - tlačivá sú k dispozícii aj pred hlavným vchodom školy.

      Rodičia môžu ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      "Oznámenie o výnimke z karantény" vyplňte cez systém edupage alebo na tlačive: oznamenie_-_vynimka_z_karanteny.docx

       

      Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test, bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      Školský semafor je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

      Podľa školského semaforu sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).

      COVID AUTOMAT

      COVID AUTOMAT zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa okresov v rámci územia SR. COVID AUTOMAT má zadefinované stupne podľa farieb, ktoré vyjadrujú vývoj ochorenia COVID- 19 na danom území okresu.

      Súčasťou COVID Automatu je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – určuje, v akom režime na základe rizika šírenia fungujú v konkrétnych okresoch.


      Od 2. septembra 2021 bude v rámci protiepidemiologických opatrení prebiahať ranný filter: meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • -Milí rodičia a žiaci,

       

      nový školský rok začína 2. septembra 2021.

      Harmonogram pre žiakov 2. - 9. ročníka:

      • 8.00 hod. - príhovor pani riaditeľky
      • 8.10 hod. do 8.45 hod. - triednická hodina.

      Rodičia žiakov 2. - 9. ročníka do budovy školy nevstupujú. Žiaci sú povinní nosiť rúško v interiéri školy.

      V ZŠ J. C. Hronského bude v rámci epidemiologických opatrení od 2. 9. 2021 prebiehať ranný filter ( meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk).

      Do 2. septembra 2021 je potrebné odoslať cez systém edupage nasledovné dokumenty. Linky k návodom na ich odoslanie prikladáme.

      1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti - help.edupage.org/sk/u2462

      2. Oznámenie o výnimke z karantény. - https://help.edupage.org/sk/u2458 - predkladajú len rodičia žiakov, ktorí sú zaočkovaní, resp. od prekonania ochorenia Covid-19 neuplynulo viac ako 180 dní.

      Rodičia, ktorí nemajú prístup do systému edupage, si môžu tlačivá vyzdvihnúť pred budovou školy od 31.08.2021. Tlačivá je potrebné odovzdať najneskôr 2. septembra 2021 pri vstupe žiaka do školy.

      Harmonogram pre žiakov 1. ročníka:

      • 8.15 hod. - slávnostné otvorenie školského roka na ihrisku školy, v prípade nepriaznivé počasia v školskej jedálni s 1 zákonným zástupcom
      • 8.30 hod.- odchod prváčikov s jedným zákonným zástupcom do tried.

      Zákonný zástupca prváka pred vstupom do budovy školy je povinný mať nasadené rúško alebo respirátor a vyplniť tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka. Tlačivo bude dostupné na ihrisku. Prosím, prineste si so sebou vlastné pero.

      ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 3. septembra. Ranný ŠKD bude v prevádze od 6.30 hod. do 7.30 hod., v popoludňajších hodinách bude ŠKD do 16.30 hod. V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie sa môže prevádzka ŠKD obmedziť podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva.

       

     • Zisťovanie záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie

     • Vážení rodičia,

      ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie pre všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

      Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľnébezplatné a môžu ho využiť aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

      Pokiaľ sa rozhodnete využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Rodič pri preberaní samotestov podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

      Váš záujem o antigénové samotesty pre vaše dieťa zrealizujte cez edupage alebo oznámte do 25.08.2021 triednym učiteľom cez edupage.

      O presnom výdaji samotestov vás budeme informovať.

       

      Mgr. Katarína Grznárová

      riaditeľka ZŠ