• Prostredníctvom zavádzania interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.
   • Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krátka 2, Šaľa

   • " Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí." Albert Einstein
   • Rodinné prostredie

   • V našej škole nájdu deti príjemnú, tvorivú a rodinnú atmosféru.
   • Škola plná života

   • Vzdelávame sa, športujeme, tvoríme, pomáhame a aj sa zabávame.
    • Rodinná atmosféra
    • Inšpirujúce prostredie
    • Kreatívni pedagógovia
    • Moderné učebne
    • Rôznorodé aktivity a krúžky
    • Triedy pre deti so všeobecne intelektovým nadaním
   • Zápis žiakov do 1.ročníka od 3. 4.- 5. 4. 2023

   • Vážení rodičia predškolákov,

    pozývame vás na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. - 5. 4. 2023

    • osobne v priestoroch školy od 13.00 do 17.00 hod.

    Prihlášku môžete vyplniť aj na stránke školy. K zápisu potrebujete rodný list dieťaťa a váš občiansky preukaz. Vyplnené a podpísané tlačivá:

    Cestne_vyhlasenie_-_bez_druheho_rodica.docx

    Pisomne_vyhlasenie_-_dokumentacia_1_zak._zast.docx

    Povinna_priloha_k_prihlaske(1).docx

     

    Čo deti v našej škole čaká?

    • rodinná atmosféra,
    • nadšení a kreatívni učitelia,
    • individuálny prístup,
    • zážitkové učenie,
    • triedy s malým počtom detí,
    • posilnené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka,
    • množstvo zaujímavých aktivít,
    • vzdelávací program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním,
    • školský klub detí,
    • široké možnosti na športovanie,
    • rôzne záujmové krúžky priamo v škole,
    • služby a pomoc školského špeciálneho pedagóga.
     

    Odpovede na najčastejšie otázky k zápisu sme pre vás pripravili tu: Najcastejsie_otazky_k_zapisu(1).pdf

    Zoznam pomôcok do 1. ročníka nájdetu tu: Skolske_pomocky_1._rocnik.pdf

     

    Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na osobné stretnutie

     

     

   • To sme my :-)

   • Základná škola Jozefa Cígera Hronského

    • rodinná atmosféra
    • nadšení a kreatívni učitelia
    • individuálny prístup
    • zážitkové učenie
    • triedy s malým počtom detí
    • posilnené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka
    • množstvo zaujímavých aktivít
    • inšpirujúce prostredie
    • vzdelávací program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním
    • školský klub detí
    • široké možnosti na športovanie
    • rôzne záujmové krúžky priamo v škole
    • služby a pomoc školského špeciálneho pedagóga
    • moderné učebne
 • Novinky

  Zaujímavosti a informácie

   • Oznam o obnove prezenčnej výučby pre žiakov 1. stupňa od 13. 12. 2021
   • 9. 12. 2021
   • Vážení rodičia,

    dňa 13.12. 2021 škola obnovuje prezenčné vyučovanie v 1. – 4. ročníku.

    Z dôvodu maximálneho zabezpečenia bezpečného prostredia pre žiakov a pedagógov upravujeme spôsob výučby. Prevádzka školy bude od 7.00 hod. do 16.00 hod.

    Vyučovanie v jednotlivých triedach bude prebiehať len s triednym učiteľom, prípadne iným pedagogickým zamestnancom školy. Vyučovací blok bude trvať vo všetkých trieda prvého stupňa od 8.00 hod. do 11.30 hod. O rozvrhu a vzdelávacích aktivitách vás bude informovať triedny učiteľ.

   • Oznam o obnove prezenčnej výučby pre žiakov 1. stupňa od 13. 12. 2021: Čítať viac
   • Podporte projekt Zážitkovej učebne vaším hlasom
   • 8. 12. 2021
   • Milí rodičia,

    v snahe neustále vylepšovať prostredie školy a vytvárať žiakom podnetné prostredie sme sa zapojili do projektu Gesto pre mesto.

    Cieľom projektu je vybudovanie podnetného prostredia pre zážitkové vyučovanie biológie, prírodovedy a prvouky. V rámci projektu budú vysadené záhony liečivých rastlín, osadené visiace kvetináče z plastových fliaš, vtáčie búdky, hmyzí hotel, ježovník (kaktus), vybudujeme aj pocitový chodník a jazierko. Chceme u žiakov rozvíjať zmyslové vnímanie, manuálne zručnosti,kreativitu a viesť ich k získavanie reálnych skúseností pri práci s prírodným materiálom. Žiaci by v inšpiratívnom a tvorivom prostredí ľahšie získavali nové zručnosti, skúsenosti, ktoré by vedeli uplatniť v ďalšom živote.

   • Podporte projekt Zážitkovej učebne vaším hlasom: Čítať viac
   • Mikulášska sladkosť
   • 7. 12. 2021
   • Žiaci našej školy sa stali pomocníkmi Mikuláša a opäť dokázali, že ich malé srdiečka sú veľké. Mikulášskou sladkosťou urobili radosť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín i starkým v DSS. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa tejto krásnej akcie zúčastnili, ako aj pani učiteľke Lenke Bórikovej, ktorá projekt vymyslela a zrealizovala v spolupráci s poslancom pánom Róbertom Andrášim.

   • Mikulášska sladkosť: Čítať viac
   • Povinnosti žiaka počas dištančného vzdelávania
   • 4. 12. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    od 6.12. 2021 sa budeme na hodinách stretávať online, preto posielame informácie týkajúce sa online vzdelávania, ktoré vyplývajú zo Školského poriadku ZŚ J. C. Hronského.

    Vzhľadom k tomu, že prechod vyučovania na dištančnú formu nie je prerušenie vyučovania, ale mení sa len forma vzdelávania, platia pre rodiča povinnosti vyplývajúce z bežného plnenia povinnej školskej dochádzky so všetkými dôsledkami.

   • Povinnosti žiaka počas dištančného vzdelávania: Čítať viac
   • Prerušenie prezenčnej výučby v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa od 6.12. 2021
   • 3. 12. 2021
   • ROZHODNUTIE

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s Prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), podľa § 6 ods. 3 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších konaní (správny poriadok) vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie ochoreniam takto

   • Prerušenie prezenčnej výučby v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa od 6.12. 2021: Čítať viac
   • 3. 12. 2021 výdaj samotestov
   • 2. 12. 2021
   • Vážení rodičia,

    zajtra 3. 12. 2021 od 11.00 do 16.30 hod. budeme vydávať domáce samotesty ( 5 kusov) v priestoroch veľkej telocvične.

    MŠ nám napriek našim žiadostiam nenavýšilo ešte počet samotestov, preto samotesty vydávame len zákonným zástupcom, ktorí prejavili záujem o samotesty v auguste.

   • 3. 12. 2021 výdaj samotestov: Čítať viac
   • Odhlásenie detí z ŠKD
   • 30. 11. 2021
   • Vážení rodičia,

    v prípade, že vaše deti nebudú v decembri navštevovať ŠKD, prosíme vás, aby ste vyplnili odhlášku z ŠKD a poslali ju vyplnenú a podpísanú na mail zsjchronskeho@gmail.com alebo osobne cez pani vychovávateľky.

    Skolsky_klub_deti_-_odhlaska.docx

    Pripomíname, že deti v karanténe vyhlasujú z obedov v školskej jedálni rodičia telefonicky 0317705812 alebo mailom: jedalen.zskratka@centrum.sk

   • Odhlásenie detí z ŠKD: Čítať viac
   • Oznam o úprave podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu
   • 29. 11. 2021
   • Vážení rodičia,

    oznamujeme Vám, že na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie, zvýšeného počtu tried v karanténe a pre zminimalizovanie premiešavania sa tried, pristupujeme v Základnej škole J. C. Hronského, Krátka ulica 2, Šaľa od 30.11.2021 k týmto opatreniam:

    • v 1. – 2. roč
   • Oznam o úprave podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu: Čítať viac
   • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri od 25.11. 2021
   • 25. 11. 2021
   • Na základe vyhlášky č. 262/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, je povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty od 25. 11. 2021 počas celej doby v interiéri, t. j. žiaci musia mať prekryté horné dýchacie cesty aj počas vyučovania v triedach.

   • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri od 25.11. 2021: Čítať viac
   • POUČENIE PRE OSOBY, KTORÉ MAJÚ NARIADENÉ KARANTÉNNE OPATRENIA V ŠKOLE
   • 24. 11. 2021
   • Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré sú plne očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a zároveň sa u nich nevyskytujú klinické príznaky ochorenia.

    Dodržiavanie karantény SA NETÝKA ostatných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami z uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorým bola nariadená karanténa.

   • POUČENIE PRE OSOBY, KTORÉ MAJÚ NARIADENÉ KARANTÉNNE OPATRENIA V ŠKOLE: Čítať viac
   • Zapoj sa do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“
   • 20. 11. 2021
   • Milí rodičia, milí naši žiaci!

    V období od 19.11. do 2.12.2021 sa naša škola znova zapojí do projektu “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Tento školský rok podmienky pre zapojenie sa škôl koordinátorky trošku upravili.

    Pre každú triedu na škole sa akceptujú maximálne dve mužské a dve ženské krabice plné lásky, ktoré budú pani učiteľkami skontrolované a pripravené podľa inštrukcií zbierky. Náš plán by bol baliť krabičky pre seniorov so žiakmi na hodinách etickej výchovy. Väčšina žiakov tento projekt už pozná, ale pani učiteľky si s deťmi ešte preberú, čo je vhodné dať do krabíc, kto čo môže priniesť a zabaliť. Aktivita nie je povinná, avšak bude nás veľmi tešiť, ak spolu s nami venujete chvíľku času vybratiu vhodnej drobnosti (niečo sladké, slané, teplé, mäkké, malé, voňavé, na zábavu a zo srdca).

   • Zapoj sa do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“: Čítať viac
  • Srdečná spolupráca ZŠ J.C Hronského v Šali so zariadeniami pre seniorov
   • Zber papiera od 19.11. do 24.11.2021
   • 15. 11. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    v dňoch 19. 11. 2021 až 24. 11. 2021 sa uskutoční zber starého papiera, keďže mnohí ste nás kontaktovali, že počas 1. zberu, ste papier nestihli doniesť, a radi by ste ho odovzdali a tým podporili našu školu.

    Starý papier, letáky, noviny môžete nosiť od 7.00 do 16.00 hod. Kartón a lepenku, prosím, nemiešajte s iným papierom. Kontajner na papier nájdete v areáli školy pri telocvični.

   • Zber papiera od 19.11. do 24.11.2021: Čítať viac
   • 15. 11. 2021 preberanie samotestov
   • 12. 11. 2021
   • Vážení rodičia,

    v pondelok 15.11. 2021 očakávame ďalšiu dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) budeme vydávať zákonným zástupcom vo veľkej telocvični 15. 11. 2021 od 12.00 do 16.00 hod. Rodičia, ktorí si samotesty 15.11.2021 nepreberú, si dohodnú termín prevzatia samotestov s triednym učiteľom.

   • 15. 11. 2021 preberanie samotestov: Čítať viac
   • Preberanie samotestov
   • 27. 10. 2021
   • Vážení rodičia,

    dnes sme obdržali ďalšiu dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) vydávame zákonným zástupcom vo veľkej telocvični dnes 27. 10. 2021 od 12.00 do 16.00 hod. Rodičia, ktorí si samotesty dnes nepreberú, si dohodnú termín prevzatia samotestov s triednym učiteľom po prázdninách. Stále máme len samotesty objednaných v auguste. Počet pre ostatných záujemcov nám ministerstvo nezvýšilo.

   • Preberanie samotestov: Čítať viac
   • POSTUP ŠKOLY po zistení pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19
   • 20. 10. 2021
   • 1. Ak rodič oznámi škole pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 u žiaka školy, je potrebné nahlásiť AKÝ VÝSLEDOK TESTU na ochorenie COVID-19 má osoba:
    1. domáci (školský) antigénový test,
    2. antigénový test na Mobilnom odbernom mieste,
    3. RT PCR test na Mobilnom odbernom mieste.

    Domáci antigénový test sa nepovažuje za oficiálne potvrdený výsledok ochorenia COVID-19, na základe ktorého by mohol RÚVZ okamžite zabezpečovať protiepidemické opatrenia. Tento test sa musí čo najrýchlejšie potvrdiť podľa bodov 2., 3.
    V prípade, že má žiak klinické príznaky a má pozitívny domáci Ag test je vysoko pravdepodobné, že sa jedná o ochorenie COVID-19. Pravdepodobnosť falošnej pozitivity pri Ag testoch je veľmi nízka. U osôb, ktoré sú choré a majú príznaky fungujú Ag testy veľmi spoľahlivo.

   • POSTUP ŠKOLY po zistení pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 : Čítať viac
   • Oznam pre zákonných zástupcov
   • 15. 10. 2021
   • Okres Šaľa je podľa aktuálneho COVID automatu oranžový a rodič má povinnosť predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). V prípade nepredloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti sa žiak považuje za príznakového. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má možnosť odoslať ho formou EDUPAGE, e-mailom, alebo kontaktuje detského lekára, ktorý ho bude usmerňovať.

   • Oznam pre zákonných zástupcov: Čítať viac
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Povedali o nás

  Názor rodičov i našich žiakov je pre nás dôležitý.


  Keď prišlo obdobie vybrať ZŠ pre budúceho prváka, tak sme sa po návšteve dňa otvorených dverí rozhodli pre túto školu. Syn si vyskúšal rôzne učebne a pani učiteľky mu všetko predstavili. Na nástup sa tešil a urobili sme dobre. Je spokojný, škola mu ponúka veľa možností rozvíjať sa aj mimo vyučovania a pedagogickí zamestnanci deti rozvíjajú v rôznych smeroch. Tak ako sa teší na vyučovanie, teší sa aj do Klubu detí, kde s nimi pani vychovávateľka robí zaujímavé činnosti. O pár rokov nastúpi aj menší syn na túto školu. Miriam K.


  Obe moje deti navštevujú ZŠ J. C. Hronského v Šali.  Už od 1.kontaktu pred 8.rokmi /zápis do 1. ročníka/ sme veľmi spokojní. Oceňujem hlavne otvorený prístup pedagógov,  vedenia školy aj ostatných zamestnancov školy. Pedagógovia zapájajú deti do rôznych slovenských aj medzinárodných súťaží. Veľmi ma teší široká ponuka krúžkov v popoludňajších hodinách ako aj rôzne tematické aktivity počas roka v rámci školy ( Deň zdravej výživy, Jedličková.. ). Škola prešla kompletnou rekonštrukciou okrem sociálnych zariadení a šatní v telocvični.  V škole je vytváraná príjemná priateľská atmosféra a prípadné nedorozumenia sú promptne riešené.  Katarína S.


  Na ZŠ J.C. Hronského mi chodia obidve deti . Staršia dcéra je už na Gymnáziu v NR . Obidve chodili do tried pre nadané deti . Tento spôsob výučby ma veľmi oslovil pri výbere školy. Som veľmi spokojná s prístupom pedagógov i s vyučovacím procesom . Moje deti rady chodia do školy . Je to skvelé ZŠ J.C. Hronského odporúčam všetkým rodičom.  Marcela Švrčková


  Naša škola je super. Keď sme stáli pred otázkou, do ktorej školy dať naše dieťa, zvažovali sme naozaj poctivo. Naša dcéra už ako malá vynikala v anglickom jazyku a práve škola J.C. Hronského poskytovala možnosť výučby anglického jazyka už od prvého ročníka. Na škole pracujú skvelé pani učiteľky. Nerobia medzi deťmi rozdiely a sú nápomocné ako deťom tak aj rodičom. Svedčia o tom aj výsledky detí na rôznych súťažiach a testovaniach. Technické vybavenie školy je tiež na vysokej úrovni. V školskej jedálni sa deti kvalitne, zdravo a chutne najedia a po skvelom obede si môžu vybrať aj z množstva krúžkov, ktoré škola ponúka. Najdôležitejšie je však to, ako sa deti v škole cítia. Tie moje by túto školu nevymenili za žiadnu inú a to je pre rodiča to najdôležitejšie, keď jeho dieťa chodí do školy v ktorej sa cíti bezpečne, príjemne a ešte sa tam aj veľa naučí. V žiadnom prípade svoje rozhodnutie dať deti na ZS J.C. Hronského neľutujem a odporúčam každému rodičovi.  Katarína V.


  ZŠ J. C. Hronského v Šali naučila naše dieťa okrem povinného učiva i veľa ďalšieho potrebného pre jeho budúcnosť. Zlepšilo sa v sociálnej komunikácii, správaní, zodpovednosti za seba i svoje okolie, dodržiavaní povinností v školskom i bežnom živote. V škole pracujú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami a veľkou empatiou voči žiakom so schopnosťami naučiť naše dieťa učivo bez výraznej potreby doučovania doma rodičmi. V škole sa nachádzajú telocvične, vonkajšie multifunkčné ihrisko, špecializované učebne jazykov, IT, fyziky a iných odborných predmetov. V triede sa pri výuke často používa interaktívna tabula a iné IT prostriedky, ktoré naše dieťa aktívne využíva. Škola zabezpečuje pravidelne jednodňové náučné školské výlety v rámci vyučovania aj pobyty na viac dní - škola v prírode, lyžiarsky výcvik. V poslednom období sa začala využívať online aplikácia pre rodičov i žiakov na sledovanie a pomoc pri výuke, ale aj na evidenciu dochádzky, prospechu a komunikácie ... medzi učiteľmi, rodičmi i žiakmi. Obedy v ŠJ dieťaťu veľmi chutia, desiatové stravovanie je zabezpečené automatmi a bufetom. Pre nás ako rodičov je ZŠ J. C. Hronského v Šali a hlavne jej učitelia ideálnou školou pre naše dieťa.  Viťo V.


  Odporučila by som rodičom budúcich prvákov, ale i ostatným žiakom aby sa rozhodli práve pre našu školu, ponúka veľa možností na získanie nových vedomostí, ktoré v ďalšom živote určite využijú. Ako žiačka našej školy môžem určite aj za seba potvrdiť, že ZŠ J.C. Hronského spolu s mimoriadne profesionálnymi učiteľmi, ktorí sa vždy snažia o hravé a zároveň zodpovedné naučenie žiakov daným predmetom.
  Učitelia každoročne uskutočňujú mnohé športové a náučné akcie. Taktiež sa tu konajú mnohé olympiády, ktoré rozvíjajú vedomosti žiakov. Aj vynovené priestory školy sú veľmi dobré na zlepšenie vyučovania. Fyzikálna učebňa po rekonštrukcii ponúka lepšie priblíženie jednotlivých pokusov, učebňa s programom na výučbu angličtiny ponúka lepšiu komunikáciu zo žiakmi. Aj ostatné učebne zlepšujú výučbu detí: knižnica, chemická učebňa a informatické učebne. V našej škole je aj pekná jedáleň s chutnými pochúťkami. Škola jednoducho ponúka všetko na správne vzdelávanie dieťaťa. Každý rodič, ktorý sa rozhodol o prihlásenie svojho dieťaťa na ZŠ J.C. Hronského, urobil správne. Ako žiačka 8. ročníka ešte raz odporúčam túto školu. 
  Laura, 8. ročník


  Prečo študovať u nás?
  Naša škola dáva možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch ako informatika,športové hry, tanečná atď. Na hodinách používame rôzne moderné prostriedky na spestrenie hodiny (interaktívna tabuľa, počítače, tablety). Chodíme do kina, divadla. Máme rôzne výlety a exkurzie, školu v prírode, lyžiarsky výcvik a rôzne iné. Zúčastňujeme sa na rôznych športových a vedomostných súťažiach. Učíme sa anglický a nemecký jazyk, aktívne si zlepšujeme si jazykové a komunikačné zručnosti. Radka, 8. ročník


  Základná škola J.C. Hronského je podľa mňa tá najlepšia základná škola široko ďaleko. Pracujú v nej veľmi milí a ochotní pedagógovia. Pedagógovia školy majú profesionálny prístup k žiakom, vždy sa snažia vyhovieť niekedy i nezmyselným prosbám žiakov. Každý rok pre nás organizujú rôzne podujatia. Škola má moderné vybavenie, priestrannú školskú jedáleň, 2 telocvične, 3 PC učebne, jazykovú učebňu, knižnicu, chemickú a fyzikálnu učebňu, tri dvory, multifunkčné ihrisko. Skoro v každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa. Zúčastňujeme sa aj rôznych športových, vedomostných, umeleckých súťaží, olympiád. Som na našu školu hrdý.  Samuel, 9. ročník


  Moja škola sa mi páči, viem to porovnať lebo som 5 rokov chodila do inej školy... Škola je priestranná, svetlá, je tu veľa tried aj žiakov...Učitelia sú dobrí, niektorí síce prísnejší ale niekedy si to žiaci aj zaslúžia... Sofia, 7.ročník


  Našu školu rozhodne odporúčam. Máme tu skvelých a vzdelaných pedagógov, ktorí sú absolútne spravodliví ku každému žiakovi rovnako. Máme tu veľa vzdelávacích programov, či už krúžky, rôzne výlety, mimoškolskú činnosť, perfektne vybavené učebne. Často sa na našej škole organizujú rôzne sezónne podujatia, súťaže. Kristián, 8.ročník


  Rad chodím do tejto školy, pretože je veľká a má 2 telocvične, ktoré sú dobre vybavené. Keď je vonku dobré počasie chodíme na hodinách TV na multifunkčné ihrisko. V triede máme IKT tabuľu, ktorú veľmi radi používame. Matej, 7.ročník

   • Dištančné vzdelávanie

   • Aj doma sme boli spolu :-)


  • Krajské kolo

   • Natália Hanusová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Dejepisná olympiáda
   • Krajské kolo
   • Dejepis
   • Tatiana Szikorová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Dejepisná olympiáda
   • Krajské kolo
   • Dejepis
   • Natália Hanusová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
   • Daniel Matejdes
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
   • Hana Sedlárová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
   • Emma Benešová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
  • Okresné kolo

   • Nina Augustínová
   • 1. miesto
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Richard Malík
   • úspešný riešiteľ
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Felipe Palík
   • úspešný riešiteľ
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Tatiana Szíkorová
   • úspešný riešiteľ
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Kristína Maľová
   • úspešný riešiteľ
   • OK Olympiáda v anglickom jazyku
   • Okresné kolo
   • Anglický jazyk
   • Hanka Mrázová
   • 1. miesto
   • OK Olympiáda v anglickom jazyku
   • Okresné kolo
   • Anglický jazyk
   • Damien Berecz
   • 2. miesto
   • Ok Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Peter Nosko
   • 3. miesto
   • Ok Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Adrián Jelínek
   • úspešný riešiteľ
   • Ok Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Tibor Kováč
   • úspešný riešiteľ
   • Ok Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Timotej Lalák
   • úspešný riešiteľ
   • Ok Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Jakub Mondočko
   • úspešný riešiteľ
   • OK Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Soňa Sučanská
   • úspešný riešiteľ
   • OK Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Tibor Kováč
   • 1.miesto
   • OK Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
 • Sleduj nás aj na Facebooku a YouTube . Pozri si fotoalbum a prečítaj si, čo o našej ZŠ publikujú médiá :-)

   • Včas zažínajte v dušiach vašich detí svetielka, lebo kto bude nosiť v sebe svetlá, nebude ani ťažké chvíle preklínať ...
   • Jozef Cíger Hronský
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers